ÚAP - územně analytické podklady

Územně analytické podklady jsou zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnotlimitů využití území (tj. omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území), záměrů na provedení změn v území a vyhodnocení udržitelného rozvoje území a určení jeho problémů k řešení v územně plánovací dokumentací. Slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

Pořizovatel průběžně aktualizuje ÚAP na základě aktualizovaných a nových údajů o území, průzkumu území a dalších informací. Každé 2 roky pak pořizuje jejich úplnou aktualizaci.

Třetí úplná aktualizace územně analytických podkladů pořízená k prosinci 2014 obsahuje:
 

             1. podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

             2. rozbor udržitelného rozvoje území

 

            1. výkres hodnot území

            2. výkres limitů využití území

            3. výkres záměrů na provedení změn v území

            4. výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci

Průběžná aktualizace

V rámci sledování jevu č. 14 (architektonicky cenná stavba, soubor) je vložen formou průběžné aktualizace dokument z června 2014 -  „Pasportizace potencionálně architektonicky a urbanisticky cenných staveb ve Frýdku-Místku v k. ú. Frýdek a Místek, s výjimkou městských památkových zón Frýdek a Místek, již zařazených do seznamu nemovitých kulturních památek“, zpracovaný architektonickou kanceláří janda:zezula architekti, Ing. arch. Kamilem Zezulou a Ing. arch. Adamem Zezulou.

Informace o technické infrastruktuře

Na základě §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27 stavebního zákona. Údaje o území týkající se technické infrastruktury jsou sledovanými jevy č. 67 až č. 87 z přílohy č. 1 části A k vyhlášce č. 500/2006 Sb. v platném znění. Každý údaj o území obsahuje:

            1. pasporty údajů o území

            2. zobrazení údajů o území (zdrojová data poskytovatele)

Průběhy inženýrských sítí jednotlivých vlastníků technické infrastruktury ve vektorové podobě je možné nalézt na mapovém serveru města Frýdku-Místku v projektu Územně analytické podklady: http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/mapy-mesta-a-gis-uap

 

Pořizovatel:                         Zpracovatel:

Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
 

Oprávněná osoba pořizovatele ÚAP:
Ing. Veronika Skácelová
tel.: +420 558 609 273
e-mail: skacelova.veronika@frydekmistek.cz

 

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Švabinského 1749/19
702 00  Moravská Ostrava

Tel.: +420 595 136 023
e-mail: info@rozvoj-obce.cz

Obrázky

Přílohy

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
5 °C
6 °C

Anketa

Jste spokojeni s počasím?

ANO
52%
NE
48%

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.