Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

MĚSTSKÁ POLICIE
/POTŘEBUJI PORADIT/

1. Forenzní značení kol

Forenzní značení jízdních kol pozastavené po dobu krizových opatření souvisejících s nouzovým stavem vyvolaným onemocněním COVID-19 je je obnoveno od 4. května 2020.

Značit se bude v křížovém podchodě každé pondělí od 08:30 do 12:00 hod a od 13:00 do17:00 hod  mimo období prázdnin (červenec, srpen).

Pro registraci je nutné mít s sebou:

  • občanský průkaz
  • čisté kolo a
  • kupní smlouvu, je-li k dispozici. Při absenci smlouvy se na místě sepíše čestné prohlášení

2. Odchyt psa

Odchyt toulavých psů provádí zpravidla specializovaná firma. Výjimečně odborně vyškolení strážníci.
Informace o odchycených psech podá:
   - Městská policie Frýdek-Místek (tel. +420 558631481)

Postup městské policie se řídí ustanoveními těchto právních předpisů:
   - zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
   - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
   - zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
   - obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o pravidlech pohybů psů na veřejném prostranství
   - obecně závazná vyhláška č. 12/2002 o trvalém označování psů
   - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Odchyt psa se provádí:
   a) při úniku z chovu
   b) pokud pes není pod dohledem držitele (v rozporu s OZV)
   c) při opuštění psa

Odchycená zvířata se přepravují do Útulku pro psy v Sedlištích. Jsou vydávána neprodleně, Ve věci výdeje psa je oprávněn jednat:
  - majitel psa
  - osoba zmocněna majitelem psa

Adresa:
   - tř. T. G. Masaryka 633, Frýdek-Místek
   - operační středisko, 1. nadzemní podlaží

Žádné formuláře nejsou zapotřebí. Žadatel předloží tyto doklady:
  - občanský průkaz nebo cestovní pas
  - osoba jiná než majitel psa plnou moc k jeho užívání nebo převzetí

Delikty spojené s odchytem psa projednává příslušný správní orgán, v případě porušení OZV též městská policie.

Možnost uložení blokové pokuty:    do 5000,- Kč
Možnost uložení pokuty ve správním řízení:    do 50.000,- Kč

3. Nález injekční jehly

Pomozte řešit problém s nálezy použitých injekčních jehel a stříkaček. Pamatujte:

   - nikdy nesbírejte injekční odpad, předejdete tak zranění při neodborné manipulaci a tím i případné nákaze infekční chorobou
   - pokud to situace umožňuje, zabraňte přístupu ke stříkačce nepovolaným osobám a zavolejte na tísňovou linku městské policie (156)
   - popište místo nálezu a množství nalezeného materiálu
   - je-li to možné, vyčkejte příjezdu strážníků

4. Odtah vozidla

Při zjištění, že vozidlo není na místě, kde bylo původně zaparkováno, je třeba ověřit, zda nebylo odtaženo. Základní informace o odtahu podá:
   - Městská policie Frýdek-Místek (tel. +420 558631481)
   - Policie ČR ( +420 974732651)

Postup městské policie se řídí ustanoveními těchto právních předpisů:
   - zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
   - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
   - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
   - zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích
   - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Odtažení vozidla se provádí:
   a) při neoprávněném stání na vyhrazeném parkovišti
   b) pokud vozidlo tvoří překážku provozu na pozemní komunikaci
   c) z důvodu blokového čištění komunikace (při porušení dopravních předpisů)

Odtažená vozidla jsou uskladněna v areálu Městské policie Frýdek-Místek, popřípadě v areálu TS a.s. Budou vydána neprodleně, ale jen se souhlasem Městské policie po projednání věci na služebně s nepřetržitým provozem.

Přemístění vozidla se provádí při blokovém čištění komunikace. Přemístěná vozidla se ponechávají zpravidla na dohled z původního místa.

Adresa:
   - tř. T. G. Masaryka 633, Frýdek-Místek
   - operační středisko, 1. nadzemní podlaží

Ve věci je oprávněn jednat:
   - provozovatel vozidla
   - osoba zmocněna provozovatelem vozidla

Žádné formuláře nejsou zapotřebí. Žadatel předloží tyto doklady:
   - občanský průkaz nebo cestovní pas
   - osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz
   - osoba jiná než provozovatel vozidla plnou moc k jeho užívání nebo převzetí

Stanovené poplatky:
   - zahájený odtah:       900,- Kč
   - dokončený odtah:   1500,- Kč

Hrozící sankce:

Možnost uložení blokové pokuty:    do 2.500,- Kč
Možnost uložení pokuty ve správním řízení:    do 10.000,- Kč

5. Vyrozumění pro nepřítomného řidiče vozidla

Při zjištění, že na vozidle je umístěno „Vyrozumění pro nepřítomného řidiče vozidla“, je možné vyřídit s tím spojený přestupek do 5 dnů na služebně Městské policie Frýdek-Místek, popřípadě dohodnout jiný termín jeho vyřízení na tel. +420 558 631 481. Jinak bude věc oznámena příslušnému správnímu orgánu.

Postup městské policie se řídí ustanoveními těchto právních předpisů:
   - zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
   - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
   - zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
   - zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
   - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Výzva pro nepřítomného řidiče  vozidla se použije, pokud vozidlo stojí v místě, kde je:
   a) stání nebo zastavení vozidla zakázáno,
   b) vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích
   c) na chodníku, kde to není povoleno
   d) je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství
   e) nebo stojí-li vozidlo na ploše veřejné zeleně.

Ve věci je oprávněn jednat:
   - řidič vozidla
   - provozovatel vozidla
   - osoba zmocněna provozovatelem vozidla

Žádné formuláře nejsou zapotřebí, žadatel předloží tyto doklady:
   - dotčené „Vyrozumění pro nepřítomného řidiče vozidla“
   - občanský průkaz nebo cestovní pas
   - řidič též řidičský průkaz
   - osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz
   - osoba jiná než provozovatel vozidla plnou moc k jeho užívání nebo převzetí

Hrozící sankce:

Možnost uložení blokové pokuty:    do 2.500,- Kč u přestupků spojených s porušením silničního zákona.
Možnost uložení blokové pokuty:    do 10.000,- Kč u přestupků spojených s porušením zákona o některých přestupcích.
Možnost uložení pokuty ve správním řízení:    do 10.000,- Kč u přestupků spojených s porušením silničního zákona.
Možnost uložení pokuty ve správním řízení:    do 100.000,- Kč u přestupků spojených s porušením zákona o některých přestupcích

6. Domácí násilí

Domácí násilí je chování, které v partnerském soužití nebo v širší rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé. Přitom jsou tito lidé na sobě většinou citově, sociálně a ekonomicky vzájemně závislí. Jedná se často o útoky na vůli a tělesnou integritu za účelem získání a udržení převahy, kontroly a moci. Domácí násilí může mít podobu fyzického, sexuálního a psychického násilí, vynucené sociální izolace a ekonomické závislosti.

Oznámení může podat nejen osoba, která se sama cítí být ohrožená domácím násilím, ale zejména osoby, které mají podezření na domácí násilí u osoby ve svém okolí – sousedé, známí….

Za tímto účelem je nejlépe osobně požádat o pomoc Policii ČR - linka 158, Městskou policii - linka 156, Zdravotnickou záchrannou službu - linka 155, Magistrát města Frýdku-Místku - odbor sociální péče (OSPOD), případně odbor sociálních služeb.