ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY
/ČINNOST ODBORU/

Oddělení bezpečnostních rizik a prevence kriminality

Hlavní činnosti

 • soustavně analyzuje vývoj kriminality a dalšího protiprávního jednání (přestupky) na území města Frýdku-Místku;
 • shromažďuje informace bezpečnostního charakteru, analyzuje hrozby a předkládá návrhy k předcházení či potlačení kriminality a dalších rizikových bezpečnostních situací;
 • koordinuje spolupráci Magistrátu města Frýdku-Místku s Městskou policií Frýdek-Místek, Policií ČR - územním odborem ve Frýdku-Místku, Hasičským záchranným sborem MSK - územním odborem ve Frýdku-Místku, příspěvkovými organizacemi města a dalšími organizacemi participujícími v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality;
 • zpracovává do mapových podkladů (GIS) riziková místa ve městě z pohledu bezpečnosti a tyto pravidelně aktualizuje (Mapy kriminality);
 • spolupracuje s komisí pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality RMFM a na základě její činnosti předkládá informativní zprávy a návrhy usnesení radě města;
 • zpracovává návrhy součinnostních dohod s územními útvary Policie ČR;
 • s ředitelem MPFM spolupracuje na řízení lidských zdrojů (výběr, celoživotní vzdělávání strážníků) městské policie;
 • spolupracuje s městskou policií, Policií ČR a nevládními organizacemi v rámci programů prevence kriminality a protidrogové politiky;
 • poskytuje neinvestiční dotace v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence; připravuje návrhy smluv a dodatků na účelové poskytnutí dotací z oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence;
 • připravuje návrhy usnesení pro jednání RMFM a ZMFM v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality;
 • provádí nebo se podílí na průzkumech k pocitu bezpečí občanů města Frýdku-Místku a zajišťuje implementaci výstupů těchto průzkumů do činnosti Městské policie Frýdek-Místek, Policie ČR a nevládních neziskových organizací;
 • podílí se na vytváření koncepce prevence kriminality a na koncepci protidrogové politiky na území města Frýdku-Místku;
 • spolupracuje s odborem sociálních služeb MMFM a společně zajišťují implementaci bezpečnostní problematiky do sociálních služeb města Frýdku-Místku;
 • připravuje návrh rozpočtu v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality, připravuje podklady pro rozpočtová opatření a rozpočtové změny, čerpá účelně a efektivně přidělené finanční prostředky na základě schváleného rozpočtu příslušného roku, provádí průběžnou kontrolu a vyhodnocení čerpání rozpočtu;
 • navrhuje a realizuje projektové záměry související s činností odboru;
 • zajišťuje informovanost občanů města Frýdku-Místku o realizovaných projektech a rovněž zajišťuje nepřetržitou možnost občanů města podílet se na řešení bezpečnosti ve městě a poukazovat na bezpečnostní problémy;
 • spolupracuje s Odborem prevence kriminality a Odborem bezpečnostní politiky MV ČR při řešení bezpečnosti ve Frýdku-Místku;
 • podílí se na přezkumu zákonnosti ohlášených shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím, vydává metodická doporučení v této oblasti;
 • podílí se na hodnocení rizik při zadávání veřejných zakázek MMFM, v součinnosti s útvarem kvality a auditu a právním odborem;
 • ve stanoveném rozsahu provádí kontrolní činnost městské policie, prošetřuje stížnosti na postup městské policie a vydává pro její činnost metodická doporučení;
 • spolu s útvarem kvality a auditu zajišťuje implementaci ČSN ISO/IEC 27001 pro MMFM a MPFM;
   

Oddělení krizového řízení a požární ochrany

Hlavní činnosti

 • zajišťuje a koordinuje činnost orgánů města v oblasti krizového řízení, obrany a ochrany obyvatelstva a napomáhá koordinaci činnosti Integrovaného záchranného systému (IZS) při řešení krizových situací na území statutárního města Frýdek-  Místek v rámci výkonu činností pověřeného obecního úřadu i na celém správním území Frýdku-Místku jako obce s rozšířenou působností
 • zabezpečuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací
 • plní úkoly na úseku obranného plánování, hospodářské mobilizace a krizového řízení v souladu s platnou legislativou
 • vede agendu určenou zákonem o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • řídí sbory dobrovolných hasičů na území města a zajišťuje jejich akceschopnost