Dopravně správní agendy

Všechny agendy magistrátu jsou od pondělí 20. dubna opět v provozu.

Pro občany platí povinnost chránit si noc a ústa rouškou, šátkem nebo respirátorem a při vstupu do budovy si ošetřit ruce dezinfekcí, která je k dispozici.

REZERVAČNÍ SYSTÉM

Pro agendy občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a evidenci vozidel je opět spuštěn rezervační systém. https://rezervace.frydek-mistek.qtcloud.cz

.

Řidičské průkazy - stav vyřízení žádosti
Žádost podaná dne* K převzetí ode dne

03.09.2020

21.09.2020

 * včetně žádostí podaných před uvedeným dnem

 

Platnost řidičských průkazů
Vydané od - do: Povinná výměna do:
1.7.1964 - 31.12.1993 31.12.2007
1.1.1994 - 31.12.2000 31.12.2010

01.1.2001 - 30.4.2004

31.12.2013*

  * Řidičské průkazy pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby stanovené pro jejich výměnu.

Úřední hodiny
Pondělí 8:00 - 17:00  
Středa 8:00 - 17:00  
Čtvrtek 8:00 - 15:00  

 

Nejčastější otázky a odpovědi!

Jak postupovat při výměně?
Výměny ŘP provádí jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“). Pro účely této výměny „si přineste“ stávající ŘP, doklad totožnosti, fotografie se nedokládá (je nutná jen k vystavení mezinárodního řidičského průkazu). „Žádost o vydání ŘP“ se tiskne přímo u přepážky.

Řidičský průkaz, kterému končí platnost, lze vyměnit maximálně 3 měsíce před vypršením platnosti. Dřívější výměna je možná za poplatek 200,- Kč.

 Zákonná lhůta pro vydání nového ŘP je do 20 dnů od podání žádosti, a jelikož se jedná o povinnost z platné právní úpravy, není výměna ŘP zpoplatněna. Pokud bude požadováno vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti, je pro tento úkon již stanoven správní poplatek 700 Kč.


Co se stane, když si ŘP nestihnu včas vyměnit?
Jestliže řidič nedodrží nejzazší termín stanovené lhůty pro výměnu ŘP, pozbude stávající ŘP platnost. Po uplynutí stanovené lhůty pro výměnu však tyto neplatné ŘP neopravňují k řízení motorových vozidel. Řídí-li osoba motorové vozidlo na základě ŘP, který pozbyl platnost, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu od 1 500 Kč do 2 500 Kč.

Pokud se jedná o řidičské průkazy, které bylo nutné vyměnit podle § 134 odst. 1a, 1b zák. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, je jejich výměna zpoplatněna částkou 200,- Kč.


Je možné požádat o výměnu řidičského oprávnění v zastoupení jinou osobou?
Žádost je nutné podat osobně na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Řidičský průkaz lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.


Momentálně jsem v zahraničí a výměnu do 31. 12. 2013 nestihnu provést. Jsou nějaké náhradní termíny pro tyto zvláštní případy?
Náhradní termíny stanoveny nejsou. ŘP na něhož se vztahuje povinnost výměny do 31.12.2013 je možné vyměnit i po tomto datu. ŘP se po tomto datu stal neplatným, ale nedošlo k pozbytí řidičského oprávnění, takže i držitel tohoto ŘP je stále držitelem řidičského oprávnění. Po návratu ze zahraničí s neplatným ŘP v co nejkratší době řešit vydání nového ŘP výměnou za neplatný ŘP. Jelikož se po uplynutí stanoveného termínu již nebude jednat o výměnu z platné právní úpravy (viz § 134 zákona č. 361/2000 Sb.), ale o vydání ŘP na základě neplatného ŘP, je tento úkon zpoplatněn správním poplatkem 50 Kč.


Co když už nebudu řídit?
V případě, že již držitel řidičského oprávnění nehodlá řídit motorová vozidla, může se vzdát řidičského oprávnění. Vzdání se řidičského oprávnění musí držitel řidičského oprávnění písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností  -   RP_vzdani_se.doc  . V oznámení musí být uvedeno jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění, adresa trvalého pobytu držitele řidičského oprávnění, datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského oprávnění, datum udělení řidičského oprávnění. K oznámení musí být přiložen platný doklad totožnosti držitele řidičského oprávnění. Držitel řidičského průkazu, který se vzdal řidičského oprávnění, je povinen, zároveň s oznámením o vzdání se řidičského oprávnění, řidičský průkaz odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.