ODBOR PRÁVNÍ
/ČINNOST ODBORU/

 Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

 • samostatně zpracovává návrhy právních předpisů města (vyhlášky a nařízení);
 • vyjadřuje se k návrhům právních předpisů města v případě, že není přímo jejich zpracovatelem;
 • vede evidenci právních předpisů města;
 • zveřejňuje na internetu a úřední desce nově vydané vyhlášky;
 • samostatně zpracovává návrhy vnitřních norem;
 • zpracovává stanoviska a účastní se projednávání návrhů vnitřních norem v případech, kdy je o vyjádření (stanovisko) požádán;
 • posuzuje, zda vnitřní předpisy jsou v souladu s právními předpisy;
 • poskytuje uvolněným členům zastupitelstva města právní podporu při projednávání obchodně závazkových a jiných právních vztahů, účastní se procesu uzavírání smluv a posuzuje jejich právní obsah před podpisem primátora nebo náměstka primátora;
 • na základě požadavků jednotlivých odborů magistrátu poskytuje potřebnou součinnost a právní pomoc při realizaci procesu zadávání veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách;
 • zajišťuje procesní úkony při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro jednotlivé odbory magistrátu, vyjma investičního odboru, a to v rozsahu stanoveném vnitřní směrnicí;
 • posuzuje smlouvy včetně smluv pracovněprávní povahy a smluv zabezpečujících prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců před jejich podpisem primátorem, tajemníkem či jinými pověřenými osobami;
 • zabezpečuje zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku a zveřejňování stanovených údajů v Ústředním věstníku ČR, je-li o to požádán;
 • zajišťuje zastupování města v soudních sporech a zastupuje město v soudních sporech;
 • zajišťuje soudní vymáhání pohledávek města vyplývajících z výkonu jeho samostatné působnosti;
 • spolupracuje s jednotlivými odbory při přípravě materiálů předkládaných orgánům města k rozhodování;
 • odpovídá za právní správnost materiálů předkládaných orgánům města k rozhodování;
 • ve spolupráci s jednotlivými odbory připravuje a eviduje veškeré změny organizační struktury magistrátu projednávané v radě města;
 • vykonává opatrovnickou funkci u osob neznámého pobytu, u kterých bylo město ustanoveno opatrovníkem a vede veškerou agendu související s výkonem této funkce;
   

Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města

 • eviduje zřizovací listiny příspěvkových organizací zřízených městem včetně jejich změn, posuzuje předložené dokumenty a návrhy pro orgány města, plnění úkolů zřizovatele;
 • poskytuje právní pomoc ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem;
 • poskytuje právní pomoc městské policii;

Úkoly v přenesené působnosti

 • zajišťuje zveřejňování písemností daných zákonem na úřední desce magistrátu;
 • podílí se na přípravě nařízení města, nově vydaná nařízení města zveřejňuje na internetu a úřední desce magistrátu;
 • ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace)