Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE
/ČINNOST ODBORU/

9. ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE


9.1. Členění odboru
Odbor se člení na:
a) oddělení sociálně-právní ochrany dětí
b) oddělení sociálního poradenství pro mládež
c) oddělení terénní práce s nezaměstnanými a rodinou
 

9.2. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
9.2.1. spolupracuje na rozvoji Systému včasné intervence v rámci obce s rozšířenou působností, aktivně se zapojuje do všech aktivit Týmu pro mládež;
9.2.2. spolupracuje s pracovní skupinou prevence kriminality;
9.2.3. podílí se na komunitním plánování v oblasti péče o děti a mládež;
oddělení sociálního poradenství pro mládež
9.2.4. spravuje a koordinuje činnosti spojené s aplikací a rozvojem Systému včasně intervence, spolupracuje na jeho realizaci;
9.2.5. připravuje, řídí a organizuje Tým pro mládež, připravuje podklady pro řídící výbor Systému včasné intervence;
9.2.6. spolupracuje s pracovní skupinou prevence kriminality;
9.2.7. podílí se na komunitním plánování v oblasti péče o děti a mládež;
9.3. Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města
nevykonává
9.4. Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
Zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností komise sociálně-právní ochrany dětí.
9.5. Vztah k rozpočtu města
9.5.1. zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný kalendářní rok;
9.5.2. pověřená osoba plní úkoly správce rozpočtu ORJ 10;
9.5.3. zabezpečuje řádné využití státních účelových případně neúčelových dotací, které jsou určeny na úhradu výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí, činnost kurátorů pro mládež a na aktivity související se zabezpečováním a výkonem pěstounské péče, dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů a dalších příslušných právních předpisů.
9.6. Úkoly v přenesené působnosti
Zabezpečuje činnosti příslušející magistrátu, pokud nebyly zákonem svěřeny zvláštnímu orgánu, a to:
 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí
9.6.1. zaměřuje se zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti (§ 6 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí), ve znění pozdějších předpisů;
9.6.2. vykonává státní správu na úseku sociálně-právní ochrany dětí a na úseku péče o rodinu a děti dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
9.6.2.1. provádí opatření na ochranu dětí;
9.6.2.2. zprostředkování osvojení a pěstounskou péči;
9.6.2.3. sleduje ústavní a ochranou výchovu;
9.6.2.4. zabezpečuje sociálně-právní ochranu ve vztahu k cizině;
9.6.2.5. uskutečňuje péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost;
9.6.2.6. provádí sociálně-právní ochranu ve zvláštních případech;
9.6.2.7. vykonává funkci opatrovníka a poručníka;
9.6.2.8. poskytuje nebo zprostředkovává odbornou pomoc rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené;
9.6.2.9. poskytuje poradenskou pomoc pěstounům a osvojitelům v otázkách výchovy dítěte;
9.6.2.10. zpracovává pravidelná vyhodnocování situace dítěte a individuální plány ochrany dítěte;
9.6.2.11. pořádá případové konference pro řešení zákonem stanovených konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin;
9.6.2.12. podává odpovědi na žádost oznamovatele, který upozornil na problém výchovy dětí;
9.6.2.13. vyžaduje-li to zájem dítěte, ukládá výchovná opatření dle ust. § 13;
9.6.2.14. vypracovává podrobné zprávy pro soud, které jsou součástí podání návrhů soudu;
9.6.2.15. uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče, včetně jejich administrace a naplnění práv a povinností pečujících osob a osob v evidenci pěstounů na přechodnou dobu;
9.6.2.16. vydává souhlas k uzavření dohody s jiným subjektem za účelem pěstounské péče;
9.6.2.17. vydává rozhodnutí k úpravě práv a povinností pečujících osob a osob v evidenci, pokud osoby dobrovolně neuzavřou dohodu o pěstounské péči;
9.6.2.18. minimálně jednou za dva měsíce je v osobním kontaktu s osobami, které uzavřely dohodu o pěstounské péči a jim svěřenými dětmi za účelem sledování naplňování dohody;
9.6.2.19. jednou za šest měsíců zpracovává zprávu o výkonu pěstounské péče v případě uzavření dohody s osobou, která má trvalý pobyt v obvodu jiného obecního úřadu s rozšířenou působností;
9.6.2.20. rozhoduje o nakládání se státním příspěvkem na výkon pěstounské péče;
9.6.2.21. vede aktuální seznam pěstounských rodin;
9.6.2.22. spolupracuje s pověřenými osobami a poskytovateli sociálních služeb;
9.6.2.23. spolupracuje s věznicemi a detenčními ústavy;
9.6.2.24. zajišťuje agendu CAN;
9.6.2.25. spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů;
9.6.3. ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace);
9.6.4. vede statistiku vlastní rozhodovací činnosti a spolupracuje na přípravě a shromažďování údajů pro celostátní a rezortní výkazy, spolupracuje na analytických činnostech MPSV;
9.6.5. poskytuje pomoc formou odborného sociálního poradenství a terénní sociální práce;
 

oddělení sociálního poradenství pro mládež
9.6.6. zaměřuje se především na práci s dětmi a mladistvými, kteří se dopustili protiprávního jednání (činu jinak trestného, provinění, přestupku) dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů a osobami odpovědnými za jejich výchovu;
9.6.7. vykonává státní správu na úseku sociálně-právní ochrany dětí a na úseku péče o rodinu a děti (zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní-ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů);
9.6.7.1. opatření na ochranu dětí;
9.6.7.2. sledování ústavní a ochranné výchovy;
9.6.7.3. spolupráce s věznicemi;
9.6.7.4. péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost;
9.6.7.5. sociálně právní ochrana ve zvláštních případech;
9.6.7.6. výkon funkce opatrovníka a poručníka;
9.6.8. provádí terénní sociální práci;
9.6.9. poskytuje nebo zprostředkovává odbornou pomoc rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu při řešení závažných výchovných problémů dětí (opakované útěky domova, zneužívání návykových látek, četně alkoholu, záškoláctví atd.);
9.6.10. vede statistiku vlastní rozhodovací činnosti a spolupracuje na přípravě a shromažďování údajů pro celostátní a rezortní výkazy, spolupracuje na analytických činnostech MPSV (zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě);
9.6.11. spolupracuje s úřady práce, Probační a mediační službou, školami a dalšími institucemi, které se podílejí na výchově dětí;
9.6.12. sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje jejich příčiny vzniku a činí opatření k  omezení působení těchto jevů;
9.6.13. zaměřuje svoji pozornost na děti páchající trestnou činnost, děti s projevy nesnášenlivosti a násilí, děti ohrožené návykovými látkami;
9.6.14. sleduje poruchy chování a jednání dětí;
9.6.15. na základě vyhodnocení situace ohroženého dítěte zpracovává individuální plány ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
9.6.16. pořádá případové konference k řešení situace ohroženého dítěte a rodiny dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
9.6.17. rozhoduje o uložení výchovných opatření, podává podněty a návrhy soudu, pokud uložená výchovná opatření nevedla k nápravě dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
9.6.18. působí na obnovení narušených sociálních vztahů dětí v rámci rodinného i širšího sociálního prostředí;
9.6.19. pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péči o dítě a jeho výchovu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
                

oddělení terénní práce s nezaměstnanými a rodinou
9.6.20. vyhledává osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby s materiálními problémy (osoby nekompetentní hospodařit s finančními prostředky nebo jejich ekvivalentem a osoby zadlužené) v jejich přirozeném prostředí a provádí posouzení jejich životní situace;
9.6.21. vede nezbytnou dokumentaci o metodách a postupech řešení hmotné nouze osob včetně zhodnocení při ukončení spolupráce s osobami v hmotné nouzi;
9.6.22. zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky svých životů;
9.6.23. spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta;
9.6.24. spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejich cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů;
9.6.25. spolupracuje s navazujícími organizacemi a dalšími službami (úřady práce, občanskými poradnami, neziskovými organizacemi, organizacemi státní a veřejné správy atd.) na řešení životní situace osob nezaměstnaných a osob s materiálními problémy;
9.6.26. spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů;
9.6.27. provádí posouzení životní situace rodin s dětmi;
9.6.28. plánuje individuálně nebo se podílí na individuálním plánování cílů pomoci rodinám s dětmi a činností, metod a kroků, které povedou k jejich naplnění;
9.6.29. pomáhá dětem i subjektům (jedincům, skupinám nebo organizacím) v jejich sociálním prostředí zvládat nedorozumění, napětí nebo konflikty ve vzájemných vztazích;
9.6.30. spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta a s orgánem oddělení sociálně-právní ochrany dětí v rámci sanace rodiny;
9.6.31. podílí se na koordinaci a preventivních aktivitách v rámci rodinné politiky obce;
9.6.32. vydává parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou; dle potřeby poskytuje pro držitele těchto parkovacích průkazů odborné sociálně-právní poradenství;
9.6.33. rozhoduje o stanovení úhrady za stravu a péči dětí, které jsou umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření dle § 74, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů;

9.7. Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
nevykonává
9.8. Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
nevykonává
9.9. Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni
neprojednává
9.10. Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků (včetně přestupků a správních deliktů)
neprojednává.