Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Nad 15 let

Za mladistvého považuje zákon toho, kdo v době spáchání trestného činu (u dětí starších 15 let se toto jednání nazývá provinění) dovršil 15 rok věku a nepřekročil 18 rok věku. Řízení se koná podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, který upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním zákoníku. V tomto řízení má dítě starší 15 let od okamžiku sdělení obvinění ustanoveného obhájce, kdy náklady na nutnou obhajobu jsou po skončení řízení vyčísleny mladistvému.

Kdo je kdo:

  • Policista – má za úkol vyšetřit, co se vlastně stalo a čí je to vina
  • Obhájce – může jím být jen advokát, který je mladistvému ustanoven na základě nutné obhajoby nebo jeho zákonným zástupcem, je přítomen od okamžiku výslechu mladistvého na Policii České republiky, účastní se také soudního jednání
  • Kurátor – ten nevyšetřuje, co se stalo. Provází mladistvého celým procesem a pomáhá rodičům a mladistvým se v něm blíže orientovat
  • Státní zástupce – mladistvý ho pozná až v okamžiku soudního jednání, ten navrhuje, aby mladistvému za jeho jednání uložil nějakou povinnost
  • Soudce – ten bude rozhodovat o tom, jestli se mladistvý dopustil toho, co je mu kladeno za vinu. V případě, že si bude myslet, že ano, s největší pravděpodobností mladistvému uloží výchovná, ochranná a trestní opatření.
  • Probační úředník – ten může pomoci v případě, že mladistvý bude chtít napravit, co způsobil. Mladistvý může probačního úředníka kontaktovat sám, popřípadě mu s tím mohou pomoci rodiče nebo kurátor.

Soud nebo státní zástupce mohou upustit (případně podmíněně upustit) od uložení opatření.

Dopustí-li se mladistvý provinění, může mu soud nebo státní zástupce uložit tato opatření:

Výchovné opatření:

a) dohled probačního úředníka - povinnost mladistvého pravidelně navštěvovat probačního úředníka, který bude vykonávat dohled nad docházkou do školy, nad trávením volného času, popř. nad užíváním návykových látek

b) probační program – mladistvý dochází na soudem určený program

c) výchovné povinnosti – povinnost bydlet s rodičem, nahradit způsobenou škodu, vykonat společensky prospěšnou činnost, podrobit se léčení závislosti

d) výchovná omezení – např. zákaz návštěv určitých akcí, zákaz styku s konkrétními osobami, zákaz užívání návykových látek

e) napomenutí s výstrahou - soud nebo státní zástupce důrazně vytkne protiprávnost činu a upozorní na konkrétní důsledky v případě opakování přečinu

 

Ochranná opatření:

a) ochranné léčení – např. psychiatrické nebo protialkoholní či protitoxikomanické

b) zabezpečovací detence – ochranné léčení v uzavřeném zařízení, spravovaném vězeňskou službou

c) ochranná výchova – ukládá se v případech, kdy o výchovu mladistvého není dostatečně postaráno, dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána nebo prostředí, v němž mladistvý žije, neskýtá záruku řádné výchovy

d) zabrání věci – týká se věcí, které byly získány trestným činem

 

Trestní opatření:

a) obecně-prospěšné práce

b) peněžité opatření – opatření lze uložit jen tehdy, je-li mladistvý výdělečně činný nebo to umožňují jeho majetkové poměry

c) propadnutí věci – lze uložit, jedná-li se o věc, která byla použita ke spáchání provinění nebo k tomu byla určena

d) zákaz činnosti – uložený zákaz nesmí být na překážku přípravě na povolání mladistvého

e) domácí vězení

f) odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu (podmíněné odsouzení)

g) odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem – jedná se vlastně o pohrůžku odnětí svobody. Mladistvému se stanoví zkušební doba, a pokud v ní nepovede řádný život, bude muset vykonat odnětí svobody v příslušné věznici pro mladistvé

h) odnětí svobody nepodmíněné – lze je uložit jen tehdy, kdy by žádná jiná opatření nevedla k dosažení účelu zákona, tj. zejména k nápravě mladistvého

V odůvodněných případech rozhodne příslušný soud o nároku na obhajobu bezplatnou nebo obhajobu mladistvého za sníženou odměnu obhájce. Mladistvý musí v zákonné lhůtě podat návrh na rozhodnutí o nároku na bezplatnou obhajobu, viz elektronický odkaz – jak požádat o bezplatnou obhajobu.

Bližší informace podá příslušný kurátor podle faktického pobytu mladistvého.