ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
/ČINNOST ODBORU/

10. ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

10.1. Členění odboru    

Odbor se člení na:

a) oddělení koncepce a rozvoje
b) oddělení ekonomicko-správní
c) oddělení sociální práce
d) oddělení sociální prevence
e) oddělení veřejného opatrovnictví

 

10.2. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

oddělení koncepce a rozvoje

10.2.1. realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování v obci;
10.2.2. podporuje metodicky sociální práci v obci a sociální či jiné související služby;
10.2.3. zajišťuje agendu správy dotací účelově vázaných prostředků;
10.2.4. zajišťuje informační systém v rámci vyhlášených dotačních programů (projektů) na odboru;
10.2.5. zabezpečuje činnosti spojené s podáváním žádostí o podpory a dotace v rámci vyhlášených dotačních programů pro registrované poskytovatele sociálních služeb v působnosti odboru;
10.2.6. zabezpečuje činnosti spojené s přijímáním žádostí o podpory a dotace z rozpočtu města;
10.2.7. v souladu s metodickými pokyny poskytovatele dotace připravuje podklady a provádí hlášení změn údajů uváděných v žádosti o dotaci ze státního rozpočtu pro registrované poskytovatele sociálních služeb v působnosti odboru;
10.2.8. v rámci povinných registrací sociálních služeb zpracovává aktuální rozpočet a hlášení změn ekonomického charakteru ve stanovené lhůtě dle zákona o sociálních službách za jednotlivé registrované sociální služby v působnosti odboru;
10.2.9. v návaznosti na výši poskytnuté dotace ze státního rozpočtu připravuje podklady pro návrhy rozpočtových opatření;
10.2.10. v souladu s podmínkami Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb a Programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby průběžně monitoruje realizaci projektu, finanční a věcné plnění smlouvy o poskytnutí dotace;
10.2.11. kompletuje a kontroluje závěrečné vypořádání přiznaných dotací a podpor poskytovaných ze státního rozpočtu a provádí vyhodnocení těchto projektů;
10.2.12. připravuje podklady pro veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to v působnosti odboru;
10.2.13. zpracovává ekonomické analýzy a rozbory k jednotlivým prioritám schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek;
10.2.14. zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území;
10.2.15. zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území;
10.2.16. zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby;  
10.2.17. spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích;     
10.2.18. spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob;
10.2.19. spolupracuje se sociální a zdravotní  komisí;
10.2.20. sleduje a uplatňuje možnosti získávání finančních prostředků pro okruh své vykonávané činnosti prostřednictvím dotačních programů;
10.2.21. podílí se na přípravě a následné realizaci projektů spolufinancovaných ze sociálních fondů EU, kdy je odbor sociálních služeb realizátorem, nositelem, popř. partnerem;

oddělení ekonomicko-správní

10.2.22. zajišťuje agendu správy dotací účelově vázaných prostředků;
10.2.23. zajišťuje informační systém v rámci vyhlášených dotačních programů (projektů) na odboru;
10.2.24. zabezpečuje činnosti spojené s přijímáním žádostí o podpory a dotace (proces výběrového řízení na podporu projektů v oblasti zdravotnictví) z rozpočtu města; 
10.2.25. zpracovává a předkládá podklady pro sociální a zdravotní komisi;
10.2.26. na základě výsledků výběrového řízení na podporu projektů v oblasti zdravotnictví zapracovává schválené výše dotací do rozpočtu města;
10.2.27. v návaznosti na výši poskytnuté dotace ze státního rozpočtu připravuje podklady pro návrhy rozpočtových opatření;
10.2.28. v souladu s Kontrolním řádem provádí následnou veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo příjemců veřejné finanční podpory, kdy je poskytovatelem statutární město;
10.2.29. kompletuje a kontroluje závěrečné vypořádání přiznaných dotací a podpor poskytnutých ze státního rozpočtu a provádí vyhodnocení těchto projektů;
10.2.30. koordinuje a zabezpečuje činnosti související s podáním žádostí
o podpory a dotace a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory (jedná se o dotace získané z jiných veřejných a evropských zdrojů v rámci působnosti odboru);
10.2.31. připravuje souhrnné ekonomické a statistické údaje a analýzy pro přípravu a vyhodnocování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek;
10.2.32. zpracovává finanční analýzy, navrhuje způsoby efektivního vynakládání finančních prostředků;
10.2.33. metodicky řídí vedoucí klubů seniorů;
10.2.34. v souladu se schváleným rozpočtem města, vnitřními předpisy magistrátu a platnými právními předpisy koordinuje aktivizační programy pro seniory (zajišťuje společenskou, kulturní a jinou zájmovou činnost pro kluby seniorů města);
10.2.35. sleduje hospodaření klubů seniorů;
10.2.36. provádí účetní a fyzickou kontrolu majetku města umístěného v klubech seniorů;
10.2.37. provádí inventarizaci pohledávek a závazků;
10.2.38. provádí mimosoudní vymáhání pohledávek vzniklých z titulu uzavřených dotačních smluvních vztahů a z titulu náhrady škod v souladu s aktuální řídící dokumentací Směrnice QS-61-07 Vedení a vymáhání pohledávek vzniklých v samostatné působnosti města;
10.2.39. sestavuje návrh plánu investičních akcí a nutných oprav u příspěvkových organizací, který předkládá k zařazení do zásobníku investičních akcí investičního odboru;
10.2.40. podporuje finančně sociální či jiné související služby;
10.2.41. sleduje  účelnost vynaložených prostředků na sociální práci v obci (dotace z MPSV na sociální práci);

oddělení sociální práce

10.2.42. přijímá žádosti na přidělení bytů v režimu sociálního bydlení (domy zvláštního určení, byty pro osoby sociálně znevýhodněné, bezbariérové byty a byty s částečnou bezbariérovou úpravou, byty pro osoby se specifickými potřebami), k tomu vede agendu a sestavuje pořadníky a seznamy žadatelů na přidělení těchto bytů;
10.2.43. doporučuje na základě pořadníků a seznamu žadatelů na přidělení bytů v režimu sociálního bydlení přidělení těchto bytů, toto doporučení předává odboru správy obecního majetku a Penzionu pro seniory jako podklad k uzavření smlouvy o nájmu bytu;
10.2.44. spolupracuje se sociální a zdravotní komisí;

oddělení  sociální prevence

10.2.45. zabývá se protidrogovou problematikou a realizuje preventivní programy a aktivity v této oblasti;
10.2.46. vyhledává a kontaktuje děti a mládež v místech jejich neformálního setkávání, nabízí jim alternativní možnosti trávení volného času;
10.2.47. zabezpečuje činnosti specializovaných pracovišť sociální prevence (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Semafor);
10.2.48. provádí sociálně výchovnou prevenci a sociální práci s problémovými skupinami dětí v rámci prevence negativních jevů;
10.2.49. vykonává přímou sociální práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením, které vyplývá z příslušnosti k národnostní menšině nebo lokální komunitě, dále pak působí ve sféře sociálních patologií v oblasti sociální a výchovné práce s romskými dětmi;
10.2.50. sleduje situaci komunit národnostních menšin a romských komunit, poskytuje v této oblasti poradenství a realizuje terénní práci;
10.2.51. podílí se na programu prevence kriminality na místní úrovni;
10.2.52. podílí se na organizaci aktivit a činností zaměřených na prevenci v nízkoprahových zařízeních dětí a mládeže formou neorganizovaných besed a specializovaných programů;
10.2.53. vykonává přímou sociální práci, která je soustředěna na změnu klienta, sdílí problémy vycházející ze sociálního vyloučení a podporuje funkční gramotnost klienta (v oblasti hospodaření s financemi, vzdělání, zaměstnanosti, bydlení, zdravého životního stylu a zdravotní oblasti obecně, jednání s úřady, sociálních a rodinných vztahů, praktických dovedností a vedení domácnosti aj.), dále podporuje vlastní kompetence klienta svou situaci řešit a ovlivňovat své sociální prostředí a podmínky svého života;
10.2.54. svou činností se snaží předcházet sociálnímu vyloučení a spolupodílí se na preventivních aktivitách v oblastech vzdělávání, finanční a sociální gramotnosti, zaměřuje se také na děti a mládež žijící v sociálně vyloučených komunitách (motivace ke studiu, volnočasové aktivity apod.), snaží se dále o minimalizaci rizik spojených s životem v sociálně vyloučených komunitách a podporuje ve společnosti toleranci a antidiskriminační projevy;
10.2.55. vykonává přímou práci s osobami ohroženými rizikovým způsobem života, tj. řeší sociální problémy vyplývající ze zneužívání alkoholu, ze závislosti na herních aktivitách, ze zneužívání nealkoholových drog;
10.2.56. vykonává přímou práci s oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí, tj. řeší sociální problémy vyplývající z trestné činnosti jiných osob, domácího násilí, týrání a zneužívání, pokud se nestávají klienty orgánů sociálně-právní ochrany dětí;       

10.3. Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města

10.3.1. plní úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města, tajemníkem, zásadami řízení PO a tímto organizačním řádem ve vztahu k příspěvkovým organizacím - Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace a Hospic Frýdek-Místek, p. o.;
10.3.2. plní úkoly vyplývající z platné legislativy a úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města, primátorem, tajemníkem a tímto organizačním řádem ve vztahu k příspěvkovým organizacím uvedeným v bodě 10.3.1. v oblasti předběžné, průběžné, příp. následné veřejnosprávní kontroly;

10.4. Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města

Zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností sociální a zdravotní komise;

10.5. Vztah k rozpočtu města

10.5.1. zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný kalendářní rok;
10.5.2. pověřená osoba plní úkoly příkazce operace ORJ 11;
10.5.3. spravuje dotační program „Program na podporu a rozvoj sociálních služeb“;
10.5.4. spravuje dotační program „Program na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby“;
10.5.5. spravuje dotační program „Podpora projektů v oblasti zdravotnictví“;

10.6. Úkoly v přenesené působnosti

Zabezpečuje činnosti příslušející magistrátu, pokud nebyly zákonem svěřeny zvláštnímu orgánu, a to:

sekretariát

10.6.1. zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákona o návykových látkách, zejména vydávání tiskopisů receptů nebo žádanek s modrým pruhem a jejich evidence;

oddělení koncepce a rozvoje

10.6.2. na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb;
10.6.3. podporuje metodicky sociální práci  a sociální či jiné související služby na území svého správního obvodu;
10.6.4. vytváří koncepční materiály (metodické a analytické) pro sociální práci v obci a sociální a související služby;
10.6.5. zpracovává údaje pro souhrnné statistiky a další dokumentaci;
10.6.6. spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi;
10.6.7. přispívá k rozvoji a zkvalitnění sociálních služeb v obci, zejména plánováním a vyhodnocováním služeb, propagací  a medializací, partnerstvím a spoluprací s ostatními subjekty;

oddělení ekonomicko-správní

10.6.8. provádí poradenskou činnost, jako např. pomoc občanům při vyhledávání zdravotnické dokumentace, podává informace o síti nestátních zdravotnických zařízení, informuje občany o postupu podání odvolání proti lékařským posudkům a rozhodnutím o ukončení pracovní neschopnosti;
10.6.9. provádí depistáže v rámci sociální práce u seniorů ohrožených sociálním vyloučením;
10.6.10. v rámci klubů seniorů poskytuje seniorům základní sociální poradenství;
10.6.11. je vypravovatelem pohřbu dle § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví;
10.6.12. provádí mimosoudní vymáhání pohledávek vůči dědicům zemřelého dle § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v souladu s aktuální řídící dokumentací Směrnice QS-61-06 Vedení a vymáhání pohledávek vzniklých v přenesené působnosti města;
10.6.13. žádá o úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s pohřbem vůči dědicům zemřelého, není-li dědiců, vůči státu – Ministerstvu pro místní rozvoj ČR;

oddělení sociální práce

10.6.14. koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství:

10.6.14.1. osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy;
10.6.14.2. osobám, ohroženým sociálním vyloučením z důvodu výkonu trestu, osobám, proti nimž je vedeno trestní řízení, popř., jimž byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen;
10.6.14.3. osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby;
10.6.14.4. osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností;

10.6.15. pomáhá při resocializaci odsouzených ve výkonu trestu;
10.6.16. spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky;
10.6.17. zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce při uzavírání smlouvy s poskytovatelem sociálních služeb;
10.6.18. na základě oznámení zdravotnického zařízení zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče;
10.6.19. zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu;
10.6.20. na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování:

10.6.20.1. osob s duševním onemocněním;
10.6.20.2. osob, které pečují o osoby závislé na péči jiné osoby;
10.6.20.3. seniorů;
10.6.20.4. osob omezených ve svéprávnosti;
10.6.20.5. osob, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení;         
10.6.20.6. osob se zdravotním postižením (smyslovým, tělesným, mentálním, ostatním);
10.6.20.7. osob ohrožených sociálním vyloučením v důsledku stáří, zdravotního postižení nebo jiné sociální události;

10.6.21. provádí poradenství v sociálních a navazujících službách a zprostředkovává jejich poskytování;
10.6.22. vede agendu osob omezených ve svéprávnosti, spolupracuje se soudy v opatrovnických záležitostech a provádí sociální šetření pro soudy;
10.6.23. vyhledává osoby vhodné pro výkon funkce opatrovníka, opatrovníkům je nápomocen při výkonu opatrovnické funkce;
10.6.24. spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb a ostatními institucemi působícími v oblasti sociálních služeb;
10.6.25. rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení a provádí kontroly plnění stanovených podmínek;

oddělení sociální prevence

10.6.26. vykonává přímou práci s osobami ohroženými rizikovým způsobem života, tj. řeší sociální problémy vyplývající ze zneužívání alkoholu, ze závislosti na herních aktivitách, ze zneužívání nealkoholových drog;
10.6.27. vykonává přímou práci s oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí, tj. řeší sociální problémy vyplývající z trestné činnosti jiných osob, domácího násilí, týrání a zneužívání, pokud se nestávají klienty orgánů sociálně-právní       ochrany dětí;
10.6.28. vykonává přímou sociální práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením, které vyplývá z příslušnosti k národnostní menšině nebo lokální komunitě, dále      pak působí ve sféře prevence sociálních patologií v oblasti sociální a výchovné    práce s romskými dětmi;

oddělení veřejného opatrovnictví

10.6.29. na území města koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování opatrovanců města;
10.6.30. vykonává opatrovnickou funkci u osob omezených ve svéprávnosti a u osob neomezených ve svéprávnosti, jejichž zdravotní stav jim působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv, kterým bylo město jmenováno opatrovníkem;
10.6.31. vykonává opatrovnickou funkci u osob omezených ve svéprávnosti a u osob neomezených ve svéprávnosti, jejichž zdravotní stav jim působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv, na základě předběžného opatření;
10.6.32. vykonává opatrovnickou funkci osobám, kterým opatrovník zemřel nebo byl odvolán, a to do doby, dokud soud nejmenuje této osobě nového opatrovníka;

10.7. Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec

nevykonává

10.8. Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec

nevykonává

10.9. Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni

neprojednává

10.10. Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků

neprojednává.