Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
/ČINNOST ODBORU/

Členění odboru        

Odbor se člení na:

 • oddělení koncepce a rozvoje
 • oddělení ekonomicko-správní
 • oddělení sociální práce
 • oddělení sociální prevence
 • oddělení veřejného opatrovnictví

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

oddělení koncepce a rozvoje

 • realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování v obci;
 • podporuje metodicky sociální práci v obci a sociální či jiné související služby;
 • koordinuje činnosti související s pomocí domácnostem v bytové nouzi v oblasti sociálních služeb a identifikuje potřeby cílové skupiny; 
 • zajišťuje agendu správy dotací účelově vázaných prostředků;
 • zajišťuje informační systém v rámci vyhlášených dotačních programů (projektů) na odboru;
 • zabezpečuje činnosti spojené s podáváním žádostí o podpory a dotace v rámci vyhlášených dotačních programů pro registrované poskytovatele sociálních služeb v působnosti odboru;
 • zabezpečuje činnosti spojené s přijímáním žádostí o podpory a dotace z rozpočtu města;
 • v souladu s metodickými pokyny poskytovatele dotace připravuje podklady a provádí hlášení změn údajů uváděných v žádosti o dotaci ze státního rozpočtu pro registrované poskytovatele sociálních služeb v působnosti odboru;
 • v rámci povinných registrací sociálních služeb zpracovává aktuální rozpočet a hlášení změn ekonomického charakteru ve stanovené lhůtě dle zákona o sociálních službách za jednotlivé registrované sociální služby v působnosti odboru;
 • v návaznosti na výši poskytnuté dotace ze státního rozpočtu připravuje podklady pro návrhy rozpočtových opatření;
 • v souladu s podmínkami Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb a Programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby průběžně monitoruje realizaci projektu, finanční a věcné plnění smlouvy o poskytnutí dotace;
 • kompletuje a kontroluje závěrečné vypořádání přiznaných dotací a podpor poskytovaných ze státního rozpočtu a provádí vyhodnocení těchto projektů;
 • připravuje podklady pro veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to v působnosti odboru;
 • zpracovává ekonomické analýzy a rozbory k jednotlivým prioritám schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek;
 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území;
 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území;
 • zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby;       
 • spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích;    
 • spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob;
 • spolupracuje se sociální a zdravotní  komisí;
 • sleduje a uplatňuje možnosti získávání finančních prostředků pro okruh své vykonávané činnosti prostřednictvím dotačních programů;
 • podílí se na přípravě a následné realizaci projektů spolufinancovaných ze sociálních fondů EU, kdy je odbor sociálních služeb realizátorem, nositelem, popř. partnerem;
 • zpracovává a předkládá návrhy investičních akcí včetně předpokládaného věcného a finančního rozsahu akce; v souladu s Instrukcí QI-75-12 Zařazování investičních akcí do zásobníku investic města zpracovává formulář "Investiční záměr", který předkládá k zařazení do zásobníku investičních akcí investičního odboru;

oddělení ekonomicko-správní

 • zajišťuje agendu správy dotací účelově vázaných prostředků;
 • zajišťuje informační systém v rámci vyhlášených dotačních programů (projektů) na odboru;
 • zabezpečuje činnosti spojené s přijímáním žádostí o podpory a dotace (proces výběrového řízení na podporu projektů v oblasti zdravotnictví) z rozpočtu města; 
 • zpracovává a předkládá podklady pro sociální a zdravotní komisi;
 • na základě výsledků výběrového řízení na podporu projektů v oblasti zdravotnictví zapracovává schválené výše dotací do rozpočtu města;
 • v návaznosti na výši poskytnuté dotace ze státního rozpočtu připravuje podklady pro návrhy rozpočtových opatření;
 • v souladu s Kontrolním řádem provádí následnou veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo příjemců veřejné finanční podpory, kdy je poskytovatelem statutární město;
 • kompletuje a kontroluje závěrečné vypořádání přiznaných dotací a podpor poskytnutých ze státního rozpočtu a provádí vyhodnocení těchto projektů;
 • koordinuje a zabezpečuje činnosti související s podáním žádostí
  o podpory a dotace a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory (jedná se o dotace získané z jiných veřejných a evropských zdrojů v rámci působnosti odboru);
 • připravuje souhrnné ekonomické a statistické údaje a analýzy pro přípravu a vyhodnocování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek;
 • zpracovává finanční analýzy, navrhuje způsoby efektivního vynakládání finančních prostředků;
 • metodicky řídí vedoucí klubů seniorů;
 • v souladu se schváleným rozpočtem města, vnitřními předpisy magistrátu a platnými právními předpisy koordinuje aktivizační programy pro seniory (zajišťuje společenskou, kulturní a jinou zájmovou činnost pro kluby seniorů města);
 • sleduje hospodaření klubů seniorů;
 • provádí účetní a fyzickou kontrolu majetku města umístěného v klubech seniorů;
 • provádí inventarizaci pohledávek a závazků;
 • provádí mimosoudní vymáhání pohledávek vzniklých z titulu uzavřených dotačních smluvních vztahů a z titulu náhrady škod v souladu s aktuální řídící dokumentací Směrnice QS-61-07 Vedení a vymáhání pohledávek vzniklých v samostatné působnosti města;
 • sestavuje návrh plánu investičních akcí a nutných oprav u příspěvkových organizací, který předkládá k zařazení do zásobníku investičních akcí investičního odboru;
 • podporuje finančně sociální či jiné související služby;
 • sleduje  účelnost vynaložených prostředků na sociální práci v obci (dotace z MPSV na sociální práci);

oddělení sociální práce

 • zajišťuje činnost Kontaktního místa pro bydlení;
 • přijímá žádosti na přidělení bytů v režimu sociálního bydlení (domy zvláštního určení, byty pro osoby sociálně znevýhodněné, bezbariérové byty a byty s částečnou bezbariérovou úpravou, byty pro osoby se specifickými potřebami), k tomu vede agendu a sestavuje pořadníky a seznamy žadatelů na přidělení těchto bytů;
 • doporučuje na základě pořadníků a seznamu žadatelů na přidělení bytů v režimu sociálního bydlení přidělení těchto bytů, toto doporučení předává odboru správy obecního majetku a Penzionu pro seniory jako podklad k uzavření smlouvy o nájmu bytu;
 • spolupracuje se sociální a zdravotní komisí;
 • vykonává funkci zvláštního příjemce důchodové dávky u osob, kterým bylo město ustanoveno zvláštním příjemcem dávky důchodového pojištění;

oddělení  sociální prevence

 • zabývá se protidrogovou problematikou a realizuje preventivní programy a aktivity v této oblasti;
 • vyhledává a kontaktuje děti a mládež v místech jejich neformálního setkávání, nabízí jim alternativní možnosti trávení volného času;
 • zabezpečuje činnosti specializovaných pracovišť sociální prevence (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Semafor);
 • provádí sociálně výchovnou prevenci a sociální práci s problémovými skupinami dětí v rámci prevence negativních jevů;
 • vykonává přímou sociální práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením, které vyplývá z příslušnosti k národnostní menšině nebo lokální komunitě, dále pak působí ve sféře sociálních patologií v oblasti sociální a výchovné práce s romskými dětmi;
 • sleduje situaci komunit národnostních menšin a romských komunit, poskytuje v této oblasti poradenství a realizuje terénní práci;
 • podílí se na programu prevence kriminality na místní úrovni;
 • podílí se na organizaci aktivit a činností zaměřených na prevenci v nízkoprahových zařízeních dětí a mládeže formou neorganizovaných besed a specializovaných programů;
 • vykonává přímou sociální práci, která je soustředěna na změnu klienta, sdílí problémy vycházející ze sociálního vyloučení a podporuje funkční gramotnost klienta (v oblasti hospodaření s financemi, vzdělání, zaměstnanosti, bydlení, zdravého životního stylu a zdravotní oblasti obecně, jednání s úřady, sociálních a rodinných vztahů, praktických dovedností a vedení domácnosti aj.), dále podporuje vlastní kompetence klienta svou situaci řešit a ovlivňovat své sociální prostředí a podmínky svého života;
 • svou činností se snaží předcházet sociálnímu vyloučení a spolupodílí se na preventivních aktivitách v oblastech vzdělávání, finanční a sociální gramotnosti, zaměřuje se také na děti a mládež žijící v sociálně vyloučených komunitách (motivace ke studiu, volnočasové aktivity apod.), snaží se dále o minimalizaci rizik spojených s životem v sociálně vyloučených komunitách a podporuje ve společnosti toleranci a antidiskriminační projevy;
 • vykonává přímou práci s osobami ohroženými rizikovým způsobem života, tj. řeší sociální problémy vyplývající ze zneužívání alkoholu, ze závislosti na herních aktivitách, ze zneužívání nealkoholových drog;
 • vykonává přímou práci s oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí, tj. řeší sociální problémy vyplývající z trestné činnosti jiných osob, domácího násilí, týrání a zneužívání, pokud se nestávají klienty orgánů sociálně-právní ochrany dětí;       

Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města

 • plní úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města, tajemníkem, zásadami řízení PO a tímto organizačním řádem ve vztahu k příspěvkovým organizacím - Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace a Hospic Frýdek-Místek, p. o.;
 • plní úkoly vyplývající z platné legislativy a úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města, primátorem, tajemníkem a tímto organizačním řádem ve vztahu k příspěvkovým organizacím uvedeným v bodě 17.10.3.1. v oblasti předběžné, průběžné, příp. následné veřejnosprávní kontroly;

Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města

 • zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností sociální a zdravotní komise;

Vztah k rozpočtu města

 • zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný kalendářní rok;
 • pověřená osoba plní úkoly příkazce operace ORJ 11;
 • spravuje dotační program „Program na podporu a rozvoj sociálních služeb“;
 • spravuje dotační program „Program na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby“;
 • spravuje dotační program „Podpora projektů v oblasti zdravotnictví“;

Úkoly v přenesené působnosti

Zabezpečuje činnosti příslušející magistrátu, pokud nebyly zákonem svěřeny zvláštnímu orgánu, a to:

sekretariát

 • zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákona o návykových látkách, zejména vydávání tiskopisů receptů nebo žádanek s modrým pruhem a jejich evidence;

oddělení koncepce a rozvoje

 • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb;
 • podporuje metodicky sociální práci  a sociální či jiné související služby na území svého správního obvodu;
 • vytváří koncepční materiály (metodické a analytické) pro sociální práci v obci a sociální a související služby;
 • zpracovává údaje pro souhrnné statistiky a další dokumentaci;
 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi;
 • přispívá k rozvoji a zkvalitnění sociálních služeb v obci, zejména plánováním a vyhodnocováním služeb, propagací  a medializací, partnerstvím a spoluprací s ostatními subjekty;

oddělení ekonomicko-správní

 • provádí poradenskou činnost, jako např. pomoc občanům při vyhledávání zdravotnické dokumentace, podává informace o síti nestátních zdravotnických zařízení, informuje občany o postupu podání odvolání proti lékařským posudkům a rozhodnutím o ukončení pracovní neschopnosti;
 • provádí depistáže v rámci sociální práce u seniorů ohrožených sociálním vyloučením;
 • v rámci klubů seniorů poskytuje seniorům základní sociální poradenství;
 • je vypravovatelem pohřbu dle § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví;
 • provádí mimosoudní vymáhání pohledávek vůči dědicům zemřelého dle § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v souladu s aktuální řídící dokumentací Směrnice QS-61-06 Vedení a vymáhání pohledávek vzniklých v přenesené působnosti města;
 • žádá o úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s pohřbem vůči dědicům zemřelého, není-li dědiců, vůči státu – Ministerstvu pro místní rozvoj ČR;

oddělení sociální práce

 • koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství:
  • osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy;
  • osobám, ohroženým sociálním vyloučením z důvodu výkonu trestu, osobám, proti nimž je vedeno trestní řízení, popř., jimž byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen;
  • osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby;
  • osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností;
 • pomáhá při resocializaci odsouzených ve výkonu trestu;
 • spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky;
 • vypracovává Individuální plán mladého dospělého u klientů, kteří mají nárok na zaopatřovací příspěvek, přičemž spolupracuje s orgánem sociálně právní ochrany dětí, úřadem práce případně v součinnosti s ostatními subjekty, Individuální plán přehodnocuje a aktualizuje, přičemž vydává potvrzení o vypracování Individuálního plánu, vydává potvrzení o součinnosti mladého dospělého při vyhodnocování a aktualizaci individuálního plánu Krajské pobočce Úřadu práce; 
 • zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce při uzavírání smlouvy s poskytovatelem sociálních služeb;
 • na základě oznámení zdravotnického zařízení zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče;
 • zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu;
 • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování:
  • osob s duševním onemocněním;
  • osob, které pečují o osoby závislé na péči jiné osoby;
  • seniorů;
  • osob omezených ve svéprávnosti;
  • osob, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení;
  • osob se zdravotním postižením (smyslovým, tělesným, mentálním, ostatním);
  • osob ohrožených sociálním vyloučením v důsledku stáří, zdravotního postižení nebo jiné sociální události;
 • provádí poradenství v sociálních a navazujících službách a zprostředkovává jejich poskytování;
 • vede agendu osob omezených ve svéprávnosti, spolupracuje se soudy v opatrovnických záležitostech a provádí sociální šetření pro soudy;
 • vyhledává osoby vhodné pro výkon funkce opatrovníka, opatrovníkům je nápomocen při výkonu opatrovnické funkce;
 • spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb a ostatními institucemi působícími v oblasti sociálních služeb;
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení a provádí kontroly plnění stanovených podmínek;

oddělení sociální prevence

 • vykonává přímou práci s osobami ohroženými rizikovým způsobem života, tj. řeší sociální problémy vyplývající ze zneužívání alkoholu, ze závislosti na herních aktivitách, ze zneužívání nealkoholových drog;
 • vykonává přímou práci s oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí, tj. řeší sociální problémy vyplývající z trestné činnosti jiných osob, domácího násilí, týrání a zneužívání, pokud se nestávají klienty orgánů sociálně-právní      ochrany dětí;
 • vykonává přímou sociální práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením, které vyplývá z příslušnosti k národnostní menšině nebo lokální komunitě, dále        pak působí ve sféře prevence sociálních patologií v oblasti sociální a výchovné        práce s romskými dětmi;

oddělení veřejného opatrovnictví

 • na území města koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování opatrovanců města;
 • vykonává opatrovnickou funkci u osob omezených ve svéprávnosti a u osob neomezených ve svéprávnosti, jejichž zdravotní stav jim působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv, kterým bylo město jmenováno opatrovníkem;
 • vykonává opatrovnickou funkci u osob omezených ve svéprávnosti a u osob neomezených ve svéprávnosti, jejichž zdravotní stav jim působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv, na základě předběžného opatření;
 • vykonává opatrovnickou funkci osobám, kterým opatrovník zemřel nebo byl odvolán, a to do doby, dokud soud nejmenuje této osobě nového opatrovníka;

Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec

nevykonává

Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec

nevykonává

Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni

neprojednává

Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků

neprojednává.