Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU
/ČINNOST ODBORU/

12. ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

12.1. Členění odboru

Odbor se člení na:

a) oddělení územního rozvoje
- úsek územního plánování
- úsek územně plánovacích podkladů, GIS

b) oddělení ekonomického rozvoje

c) oddělení stavebního řádu
- úsek správní – město Frýdek-Místek (povolování staveb)
- úsek správní – obce (povolování staveb)
- úsek právní;

12.2. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
hlavní architekt města

12.2.1. vysvětluje a popularizuje koncepci rozvoje města;

12.2.2. veřejně se vyjadřuje k urbanistické a architektonické činnosti na území města;

12.2.3. organizátor participace, prostředník jednání mezi městem a občany (např. před vznikem nového projektu);

12.2.4. garant kvality prostředí s vazbou na územní plán;

12.2.5. spolupráce s investičním odborem na přípravné a projektové dokumentaci pro stavby pořizované z prostředků města z hlediska architektonického řešení;

12.2.6. aktivní spolupráce při přípravě a zpracování zadávacích podmínek na stavby pořizované z prostředků města;

12.2.7. vede, obhospodařuje a udržuje agendu všech projektů a architektonických návrhů, ke kterým dal své stanovisko a účastní se jednání v komisích Rady města Frýdek-Místek, zejména v komisi územního plánování a architektury;

12.2.8. poskytuje odborné konzultace úředníkům i veřejnosti;

12.2.9. připravuje analýzy stavu města z hlediska jeho městotvorných funkcí, strategii rozvoje města, zpracovává a koordinuje rozvojové vize;

12.2.10. iniciuje a spolupracuje při výběrových řízeních (architektonických soutěžích) na stavby pořizované z prostředků města;
oddělení územního rozvoje
- úsek územního plánování

12.2.11. zajišťuje kontinuitu navazujících stupňů územně plánovací dokumentace a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a Politiky územního rozvoje ČR;

12.2.12. zpracovává stanoviska k těmto dokumentům a sleduje soulad umísťování důležitých aktivit a staveb se schválenými územně plánovacími podklady a územně plánovacími dokumentacemi;

12.2.13. podílí se na přípravě a zpracování územně plánovacích podkladů (zastavovací, lokalizační, regulační podmínky), rozpracovává obecně regulační požadavky dané územně plánovacími podklady a územně plánovací dokumentací na konkrétní podmínky lokality, zpracovává je ke schválení zastupitelstvem města a sleduje soulad investičních záměrů s těmito podmínkami;

12.2.14. dbá na uplatňování architektonicky kvalitních návrhů;

12.2.15. pořizuje a zpracovává informace o území; spolupracuje s ostatními odbory magistrátu při vytváření a posuzování rozvojových záměrů v souladu s rozvojovou koncepcí rozvoje města a územně plánovacími dokumentacemi;

12.2.16. na vyžádání jiných odborů magistrátu a orgánů města zpracovává stanoviska k aktivitám (investiční výstavba, majetkové převody), majícím vztah ke strategickému rozvoji města;

12.2.17. eviduje žádosti o poskytnutí dotace z Fondu regenerace městských památkových zón Frýdek a Místek a z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, které se řídí zásadami Ministerstva kultury ČR, doporučuje na základě vyhodnocení přidělení dotace a předkládá příslušné komisi k projednání;
- úsek územně plánovacích podkladů, GIS

12.2.18. pořizuje a průběžně aktualizuje údaje o území získané pro zpracování územně analytických podkladů;

12.2.19. vykonává činnost samosprávy, řeší aktuální problematiku a operativní požadavky související s rozvojem města, jeho urbanistickou koncepcí, zpracovává stanoviska, podkladové a intenční materiály pro potřebu města a úsek územního plánu;

12.2.20. pořizuje a zpracovává informace o území; spolupracuje s ostatními odbory magistrátu při vytváření a posuzování rozvojových záměrů v souladu s rozvojovou koncepcí rozvoje města a územně plánovacími dokumentacemi;

12.2.21. spolupracuje s úsekem územního plánování, orgány statní správy a samosprávy, odbornými institucemi a významnými pracovišti včetně orgánů státní památkové péče a ochrany přírody při ochraně životního prostředí a kulturního dědictví, spolupracuje při propagaci města;

12.2.22. na vyžádání jiných odborů magistrátu a orgánů města zpracovává stanoviska k aktivitám (investiční výstavba, majetkové převody), majícím vztah ke strategickému rozvoji města a jeho infrastruktury;

12.2.23. na základě předložené žádosti přijímá, koordinuje a vydává koordinované stanovisko, zahrnující požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí;
oddělení ekonomického rozvoje

12.2.24. shromažďuje hospodářské a statistické informace od subjektů na území města;

12.2.25. podporuje hospodářský rozvoj města a aktivity vedoucí k všestrannému rozvoji města;

12.2.26. shromažďuje informace o ekonomické základně města a dílčí podstatné informace o městě, městských institucí a obyvatelstvu;

12.2.27. propaguje a reprezentuje město jako místo vhodné pro investice;

12.2.28. podílí se na koordinaci využití rozvojových ploch vhodných pro podnikání;

12.2.29. analyzuje a aktualizuje získané údaje a informace a poskytuje je potencionálním investorům;

12.2.30. asistuje při zpracování a realizaci rozvojových projektů městské správy i dalších subjektů z tuzemska i zahraničí;

12.2.31. navazuje kontakty s perspektivními investory a přispívá k zajištění jejich styku s orgány městské správy a dalšími institucemi na území města;

12.2.32. spolupracuje s významnými institucemi na území města;

12.2.33. zabezpečuje styk s podnikatelskou komunitou;

12.2.34. udržuje pracovní styk s příslušnými odbory magistrátu;

12.2.35. informuje o možnosti získávání finančních zdrojů při zainvestování rozvojových ploch a o poskytování mezinárodních grantů;

12.2.36. sleduje průběžně změny ve směrnicích státních podpor, investičních a neinvestičních dotací;

12.2.37. zpracovává rozvojové plány podporované Evropskou unií a jednotlivými resortními ministerstvy vlády České republiky;

12.2.38. propaguje a reprezentuje město na veletrzích cestovního ruchu a dalších akcích, kde je prezentováno město a Region Beskydy;

12.2.39. vykonává agendu související se Sítí zdravých měst;

12.2.40. zabezpečuje vypracování nového strategického plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku;

12.2.41. koordinuje a řídí práce nad zpracovaným strategickým plánem rozvoje statutárního města Frýdku-Místku;

12.2.42. koordinuje aktualizaci strategického plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku, monitoruje plnění strategického plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku;

12.2.43. realizuje dotační projekty z různých operačních programů;

12.3. Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města

12.3.1. plní úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města, tajemníkem, zásadami řízení PO a tímto organizačním řádem ve vztahu k příspěvkové organizaci „Beskydské informační centrum“;

12.3.2. plní úkoly vyplývající z platné legislativy a úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města, primátorem, tajemníkem a tímto organizačním řádem ve vztahu k příspěvkové organizaci „Beskydské informační centrum“ v oblasti předběžné, průběžné, příp. následné veřejnosprávní kontroly;

12.4. Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
Zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností komise pro cestovní ruch a komise územního plánování a architektury při rozhodování o Fondu regenerace městských památkových zón Frýdku a Místku a Programu regenerace městských památkových zón;

12.5. Vztah k rozpočtu města

12.5.1. zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný kalendářní rok;

12.5.2. pověřená osoba plní úkoly příkazce operace ORJ 13;

12.5.3. spravuje fond regenerace města;

12.6. Úkoly v přenesené působnosti
Zabezpečuje činnosti příslušející magistrátu, pokud nebyly zákonem svěřeny zvláštnímu orgánu, a to:
oddělení územního rozvoje
- úsek územního plánování

12.6.1. pořizuje územně-plánovací dokumentace pro město a pro obce v rámci působnosti pověřeného obecního úřadu;

12.6.2. zajišťuje přípravu, obstarávání, projednávání a schvalování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace v souladu s potřebou rozvoje města, sleduje a koordinuje vztah záměrů územního plánu města se záměry územních plánů okolních obcí;

12.6.3. zajišťuje aktualizaci, změny územně plánovacích dokumentací, jejich projednávání a schvalování;

12.6.4. soustavně sleduje a vyhodnocuje potřeby rozvoje území města, podává zastupitelstvu návrhy na pořízení územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů;

12.6.5. eviduje a ukládá územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady, které pořídilo město;

12.6.6. zajišťuje poskytování územně plánovacích informací dle § 21 odst. 1 písm. a) a první části písm. b) (tj. o podmínkách vydání regulačního plánu) stavebního zákona;

12.6.7. zajišťuje a vydává koordinované a koordinované závazné stanovisko dle § 4 odst. 6 stavebního zákona;

12.6.8. na základě podkladových stanovisek Národního památkového ústavu Ostrava vydává rozhodnutí, příp. stanoviska k údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky, nemovitosti v městské památkové zóně v územním řízení a v řízení o povolování staveb, změn staveb a udržovacích prací v souladu s § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;

12.6.9. vykonává a organizuje státní památkovou péči, a to zejména v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;
- úsek územně plánovacích podkladů, GIS

12.6.10. pořizuje a zajišťuje projednání územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií;

12.6.11. průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumu území;

12.6.12. poskytuje územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, o podmínkách vydání územního souhlasu, o podmínkách provedení jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu;
- asistentka

12.6.13. ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace);
oddělení stavebního řádu

12.6.14. zabezpečuje činnosti obecního stavebního úřadu dle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);

12.6.15. provádí vyvlastňovací řízení o odebrání či omezení vlastnického práva v souladu se zákonem č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění;
- úseky správní – povolování staveb

12.6.16. zajišťuje poskytování územně plánovacích informací dle § 21 odst. 1 druhé části písm. d) stavebního zákona;

12.6.17. řídí územně správní činnost v  souladu s  příslušnými právními předpisy, provádí veškerá územní řízení a vydává rozhodnutí, vede za určitých podmínek zjednodušené územní řízení;

12.6.18. vydává územní souhlas;

12.6.19. zodpovídá za posouzení záměru žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánu, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecně technickými požadavky na využívání území, požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů;

12.6.20. provádí a řídí stavebně správní činnost v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami;

12.6.21. provádí stavební řízení včetně jejich změn, vydává stavební povolení, posuzuje stavby prováděné na základě ohlášení;

12.6.22. posuzuje užívání staveb na základě oznámení stavebníka, vydává kolaudační souhlas, povoluje předčasné užívání stavby a zkušební provoz;

12.6.23. povoluje změnu užívání staveb;

12.6.24. povoluje či nařizuje odstraňování staveb, terénních úprav či zařízení;

12.6.25. vykonává dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek;

12.6.26. provádí kontrolní prohlídky staveb;

12.6.27. nařizuje údržbu, nezbytné úpravy, zabezpečovací práce na stavbách;

12.6.28. vydává rozhodnutí o přidělování čísel popisných pro město;

12.6.29. v návaznosti na systém RÚIAN koordinuje práce a zapisuje stavby do systému ISÚI;

12.6.30. na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi provádí kontrolu, zda jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou rekreaci splňuje standardy kvality bydlení pro účely zákona o pomoci v hmotné nouzi;

12.6.31. ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace);
- úsek právní

12.6.32. zabezpečuje provozní, ekonomické, organizačně technické a administrativní práce související s činností oddělení;

12.6.33. zabezpečuje vybírání správních poplatků, vede pokladnu;

12.6.34. archivuje písemnosti oddělení;

12.6.35. zajišťuje metodiku, dodržování legislativy a její uplatňování v postupech dle správního řádu a stavebního zákona;

12.6.36. zabezpečuje právní servis v souvislosti se správní činností pořizovatele územně plánovací dokumentace;
ostatní (týká se všech úseků oddělení stavebního řádu)
Jestliže účastník řízení ve stanovené lhůtě nesplní povinnost uloženou mu v pravomocném a vykonatelném rozhodnutí vydaném oddělením stavebního řádu, vykoná ji oddělení na náklady a nebezpečí účastníka řízení. O úhradě nákladů vydá oddělení samostatné rozhodnutí. Pokud účastník ve stanovené lhůtě splatnosti úhradu vzniklých nákladů neprovede, předá oddělení případ k vymáhání pohledávek v přenesené působnosti odboru správy obecního majetku.

12.7. Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
nevykonává

12.8. Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
nevykonává

12.9. Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni
oddělení územního rozvoje
- úsek územního plánování

12.9.1. podle § 35 odst. 1 písm. a) – i) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;

12.9.2. podle § 39 odst. 1 písm. a) – j) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;
oddělení stavebního řádu
- úsek právní

12.9.3. řízení o přestupcích proti stavebnímu zákonu ve spojení se zákonem o přestupcích;

12.9.4. řízení o správních deliktech proti stavebnímu zákonu dle správního řádu;

12.10. Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků (včetně přestupků a správních deliktů)
Odbor rozhoduje o mimořádném opravném prostředku, kterým je obnova řízení.