ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
/POTŘEBUJI VYŘÍDIT/

1.1. ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ, MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY

1.1._seznam_zivotnich_situaci_oddeleni_ssl_myslivosti_a_ochrany_prirody_3_ (1) (27.5 kB)

1.1.01 Udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře

1.1.01_licence_olh_2_ (46.5 kB)

1.1.02 Oznámení konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese

1.1.02_oznameni_organizovane_nebo_hromadne_sport_akce (42.5 kB)

1.1.03 Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění lesního pozemku nebo zajištění lesního porostu

1.1.03_povoleni_delsi_lhuty_pro_zalesneni_lesniho_pozemku (47.5 kB)

1.1.04 Povolení úpravy stavu zvěře

1.1.04_povoleni_upravy_stavu_zvere_1_ (41.5 kB)

1.1.05 Žádost o povolení těžby dříví v lese

Žádost o povolení těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy.

1.1.05_tezba_drivi_bez_prevzate_lesni_hospodarske_osnovy (1) (50.5 kB)

1.1.06 Žádost o povolení těžby

Žádost o povolení těžby - změnu závazného ustanovení výše těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří dle převzaté lesní hospodářské osnovy.
1.1.06_tezba_drivi_zmena_zavazneho_ustanoveni_prevzate_lho (48.5 kB)

1.1.07 Žádost o udělení vyjímky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v lesních porostech mladších než 80 let

 

1.1.07_vyjimka_ze_zakazu_tezba_drevin_mladsich_nez_80_let (47.5 kB)

1.1.08 Žádost o vydání rozhodnutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

1.1.08_zadost_o_vydani_rozh._o_opatreni_k_zajisteni_bezpecnosti_osob_a_maj (47.5 kB)

1.1.09 Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku

1.1.09_zadost_o_vydani_zavazneho_stanoviska_k_zasahu_do_vyznamneho_krajinneho_prvku (49 kB)

1.1.10 Žádost o vydání loveckého lístku

1.1.10_zadost_o_vydani_loveckeho_listku (47.5 kB)

1.1.11 Dělení lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1ha

1.1.11_deleni_lesniho_pozemku (44.5 kB)

1.1.12 Žádost o odnětí lesních pozemku plnění funkcí lesa

1.1.12_zadost_o_odneti_lesnich_pozemku (52 kB)

1.1.13 Žádost o omezení pozemků určených plnění funkcí lesa

1.1.13_zadost_o_omezeni_pozemku_urcenych_plneni_funkci_lesa (50 kB)

1.1.14 Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa

1.1.14_zadost_o_vydani_rozhodnuti_v_pochybnostech_zda_se_jedna_o_pozemky_urcene_k_plneni_funkci_lesa (45 kB)

1.1.15 Žádost o vydání prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

1.1.15_zadost_o_vydani_prohlaseni_pozemku_za_pozemek_urceny_k_plneni_fukci_lesa (44.5 kB)

1.1.16 Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 metrů od lesa

1.1.16_souhlas_do_50_m_od_okraje_lesa (45.5 kB)

1.1.17 Žádost o vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha

1.1.17_souhlas_s_ur (44.5 kB)

1.1.18 Žádost o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích

1.1.18_zadost_o_povoleni_lovu_zvere_na_nehonebnich_pozemcich_1_ (44 kB)

1.1.19 Žádost o vydání rybářského lístku

1.1.19_zadost_o_vydani_rybarskeho_listku (53 kB)

1.2. ODDĚLENÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU, OVZDUŠÍ A ODPADŮ

1.2_seznam_zivotnich_situaci (26 kB)

1.2.01 Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

1.2.01_souhlas_k_odneti_pudy_ze_zpf (71 kB)

1.2.02 Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

1.2.02_souhlas_k_nakladani_s_nebezpecnymi_odpady (52 kB)

1.2.03 Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

1.2.03_upusteni_od_trideni (52 kB)

1.2.04 Ohlašovací povinnosti v oblasti odpadového hospodářství

1.2.04_produkce_nakladani_s_odpady (67 kB)

1.2.05 Závazná stanoviska pro nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší

1.2.05 Závazná stanoviska pro nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší (24.518 kB)

1.3. ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Seznam životních situací voda (31 kB)

1.3.01 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami včetně vypouštění odpadních vod dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.3.01-Žádost o povolení k nakládání s vodami (88 kB)

1.3.02 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.3.02-Žádost o povolení k vypouštení odpadních vod o obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace (51.5 kB)

1.3.03 Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu dle § 14 odst. 1 vodního zákona

Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu dle § 14 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
1.3.03 Žádost o povolení k některým činnostem (19.702 kB)

1.3.04 Žádost o kolaudační souhlas

1.3.04 Žádost o kolaudační souhlas (61 kB)

1.3.05 Ohlášení stavby čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO

1.3.05 Ohlášení stavby ČOV (60 kB)

1.3.06 Žádost o stavební povolení pro vodní dílo

1.3.06 Žádost o stavební povolení (76 kB)

1.3.07 Žádost o udělení souhlasu

Žádost o udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

1.3.07 Žádost o udělení souhlasu (22.168 kB)

1.3.08 Žádost o vyjádření

Žádost o vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
1.3.08 Žádost o vyjádření (19.129 kB)

1.3.09 Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu v rámci společného řízení

1.3.09 Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu v rámci společného řízení (19.755 kB)

1.3.10 Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářské úpravy

1.3.10 Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářské upravy (59.5 kB)

1.4.01 Povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les

Povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
1.4.01_povoleni_kaceni_drevi_rost._mimo_les (87.5 kB)

1.4.02 Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les

Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
1.4.02_oznameni_kaceni_pestebni (89.5 kB)

1.4.03 Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les

Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
1.4.03_oznameni_kaceni_bezpecnost (69.5 kB)

1.4.04 Požadavek na kácení dřeviny rostoucí ve veřejně přístupné zeleni na pozemcích ve vlastnictví

1.4.04_pozadavek_na_kaceni_ve_verejne_zeleni_1_ (57 kB)

1.4.05 Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 

1.4.05_zavazne_stanovisko_ke_kaceni_drevin_mimo_les (25.236 kB)

1.4.06 Žádost o novou popelnici, výměna poškozené popelnice, žádost o nádobu na separovaný odpad

Žádost o novou popelnici, výměna poškozené popelnice, žádost o nádobu na separovaný odpad, pytle na komunální odpad od zahrádkářských osad

1.4.06_zadost_o_novou_popelnici_vymena_poskozene_popelnice_zadost_o_nadobu_na_separovany_odpad_pytle_na_komunalni_odpad_od_zahradkarskych_osad (51.5 kB)