Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
/POTŘEBUJI VYŘÍDIT/

1.1. ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ, MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY

1.1._seznam_zivotnich_situaci_oddeleni_ssl_myslivosti_a_ochrany_prirody_3_ (1) (27.5 kB)

1.1.01 Udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře

1.1.01_licence_olh_2_ (46.5 kB)

1.1.02 Oznámení konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese

1.1.02_oznameni_organizovane_nebo_hromadne_sport_akce (43 kB)

1.1.03 Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění lesního pozemku nebo zajištění lesního porostu

1.1.03 Povolení delší lhůty (47.5 kB)

1.1.04 Povolení úpravy stavu zvěře

1.1.04_povoleni_upravy_stavu_zvere (42 kB)

1.1.05 Žádost o povolení těžby dříví v lese

Žádost o povolení těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy.

1.1.05_zadost_o_povoleni_tezby_4_ (1) (51 kB)

1.1.06 Žádost o povolení těžby

Žádost o povolení těžby - změnu závazného ustanovení výše těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří dle převzaté lesní hospodářské osnovy.

1.1.06_tezba_drivi_zmena_zavazneho_ustanoveni_prevzate_lho_2_ (2) (48.5 kB)

1.1.07 Žádost o udělení vyjímky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v lesních porostech mladších než 80 let

 

1.1.07_vyjimka_ze_zakazu_tezba_drevin_mladsich_nez_80_let (2) (47.5 kB)

1.1.08 Žádost o vydání rozhodnutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

1.1.08_zadost_o_vydani_rozh._o_opatreni_k_zajisteni_bezpecnosti_osob_a_maj_2_ (2) (47 kB)

1.1.09 Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku

1.1.09_zadost_o_vydani_zavazneho_stanoviska_k_zasahu_do_vyznamneho_krajinneho_prvku (49 kB)

1.1.10 Žádost o vydání loveckého lístku

1.1.10_zadost_o_vydani_loveckeho_listku (46.5 kB)

1.1.11 Dělení lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1ha

1.1.11_deleni_lesniho_pozemku (44.5 kB)

1.1.12 Žádost o odnětí lesních pozemku plnění funkcí lesa

1.1.12_zadost_o_odneti_lesnich_pozemku (52.5 kB)

1.1.13 Žádost o omezení pozemků určených plnění funkcí lesa

1.1.13_zadost_o_omezeni_pozemku_urcenych_plneni_funkci_lesa (51 kB)

1.1.14 Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa

1.1.14_zadost_o_vydani_rozhodnuti_v_pochybnostech_zda_se_jedna_o_pozemky_urcene_k_plneni_funkci_lesa (45.5 kB)

1.1.15 Žádost o vydání prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

1.1.15_zadost_o_vydani_prohlaseni_pozemku_za_pozemek_urceny_k_plneni_fukci_lesa (45.5 kB)

1.1.16 Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 metrů od lesa

1.1.16_souhlas_do_50_m_od_okraje_lesa (46.5 kB)

1.1.17 Žádost o vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha

1.1.17_souhlas_s_ur (45 kB)

1.1.18 Žádost o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích

1.1.18_zadost_o_povoleni_lovu_zvere_na_nehonebnich_pozemcich (44 kB)

1.1.19 Žádost o vydání rybářského lístku

1.1.19_zadost_o_vydani_rybarskeho_listku_1_ (5) (54 kB)

1.2. ODDĚLENÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU, OVZDUŠÍ A ODPADŮ

1.2_seznam_zivotnich_situaci (25.5 kB)

1.2.01 Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

1.2.01_souhlas_k_odneti_pudy_ze_zpf (72 kB)

1.2.02 Žádost o povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů

1.2.02_povoleni_k_upusteni_od_oddeleneho_soustredovani_o... (51 kB)

1.2.03 Ohlašovací povinnosti v oblasti odpadového hospodářství

1.2.03_ohlasovaci_povinnosti_v_oblasti_odpadoveho_hospod... (1) (67 kB)

1.2.04 Závazná stanoviska pro nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší

1.2.04_zavazna_stanoviska_pro_nevyjmenovane_zdroje_znecistovani_ovzdusi (25.720 kB)

1.3. ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Seznam životních situací voda (31 kB)

1.3.01 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami včetně vypouštění odpadních vod dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

1.3.01_zadost_o_povoleni_k_nakladani_s_vodami_3_ (85.5 kB)

1.3.02 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

1.3.02_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_o_obsahem_zvlast_nebezpecne_latky_do_kanalizace_1_ (51.5 kB)

1.3.03 Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu dle § 14 odst. 1 vodního zákona

Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu dle § 14 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

1.3.03_zadost_o_povoleni_k_nekterym_cinnostem_1_ (21.250 kB)

1.3.04 Žádost o kolaudační souhlas

1.3.04_zadost_o_kolaudacni_souhlas_1_ (2) (61.5 kB)

1.3.05 Ohlášení stavby čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO

1.3.05_ohlaseni_stavby_cov_3_ (60.5 kB)

1.3.06 Žádost o stavební povolení pro vodní dílo

1.3.06_zadost_o_stavebni_povoleni (1) (75 kB)

1.3.07 Žádost o udělení souhlasu

Žádost o udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

1.3.07_zadost_o_udeleni_souhlasu_1_ (22.854 kB)

1.3.08 Žádost o vyjádření

Žádost o vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění

1.3.08_zadost_o_vyjadreni_1_ (19.476 kB)

1.3.09 Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu v rámci společného řízení

1.3.09_zadost_o_zavazne_stanovisko_vodopravniho_uradu_v_ramci_spolecneho_rizeni_1_ (20.128 kB)

1.3.10 Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářské úpravy

1.3.10_ohlaseni_udrzovacich_praci_obnovy_vodniho_dila_vodohospodarske_upravy_1_ (59 kB)

1.4.01 Povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les

Povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

1.4.01_povoleni_kaceni_dreviny_rostouci_mimo_les (86.5 kB)

1.4.02 Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les

Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

1.4.02_oznameni_kaceni_pestebni (90.5 kB)

1.4.03 Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les

Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

1.4.03_oznameni_kaceni_bezpecnost (70.5 kB)

1.4.04 Požadavek na kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví

1.4.04_pozadavek_na_kaceni_v_zeleni (56.5 kB)

1.4.05 Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

1.4.05_zavazne_stanovisko_ke_kaceni_drevin_rostoucich_mimo_les (27.500 kB)

1.4.06 Žádost o novou popelnici, výměna poškozené popelnice, žádost o nádobu na separovaný odpad

Žádost o novou popelnici, výměna poškozené popelnice, žádost o nádobu na separovaný odpad, pytle na komunální odpad od zahrádkářských osad

1.4.06_zadost_o_novou_popelnici_vymena_poskozene_popelnice_zadost_o_nadobu_na_separovany_odpad_pytle_na_komunalni_odpad_od_zahradkarskych_osad_1_002_ (51.5 kB)