ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
/ČINNOST ODBORU/


5. ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

    5.1. Členění odboru
           Odbor se člení na:
              a) oddělení registrace
              b) oddělení kontroly 
              c) oddělení eGovernmentu

     5.2. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
        oddělení registrace
             5.2.1.   archivuje a vydává sdělení k souhlasu s pronájmem nebytových prostor;
             5.2.2.   řeší umístění sídla na adrese obce;
        oddělení kontroly
             5.2.3.   vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty související s podnikáním;
             5.2.4.   zajišťuje poradenství na ochranu spotřebitele;
        oddělení eGovernmentu
             5.2.5.   vykonává činnosti spojené s udržováním a zlepšováním ISŘ dle norem ISO včetně správy dokumentace;
             5.2.6.   zajišťuje provádění interních auditů dle normy ČSN EN ISO 19011 a provádí analýzu systému;
             5.2.7.   zajišťuje implementaci eGovernmentu včetně rozvoje počítačové gramotnosti;
             5.2.8.   zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s přípravou a realizací trhů, které                                    pořádá město;
             5.2.9.   spravuje portál orgánu veřejné moci a uživatele JIP;
             5.2.10. koordinuje a administruje Benchmarkingovou iniciativu 2005;
         vedoucí odboru
             5.2.11. vykonává funkci manažera integrovaného systému řízení;
             5.2.12. vykonává činnost lokálního administrátora Seznamu orgánu veřejné moci;
             5.2.13. vykonává činnost editora RPP, JIP, ROB-IAIS;

     5.3. Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím a organizačním složkám                 města
            nevykonává

     5.4. Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
            Zabezpečuje účast ve zkušební komisi pro ověřování odborné způsobilosti řidiče taxislužby pro území statutárního                      města Frýdek-Místek.

     5.5. Vztah k rozpočtu města
            5.5.1.   zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok;
            5.5.2.   pověřená osoba plní úkoly příkazce operace pro ORJ 05;

     5.6. Úkoly v přenesené působnosti
        oddělení registrace
            5.6.1.   vykonává činnosti v rozsahu zákona o živnostenských úřadech stanovené zákonem o živnostenském                                          podnikání;
            5.6.2.   vykonává činnosti a plní úkoly centrálního registračního místa pro žadatele a osoby podnikající na základě                                  živnostenského oprávnění a předává podklady orgánům veřejné správy (daňová správy, sociální                                                zabezpečení, trh práce, zdravotní pojištění);
            5.6.3.   přijímá ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, posuzuje splnění podmínek stanovených živnostenským                                         zákonem; 
            5.6.4.   registruje ohlašovací živnost volnou, živnosti řemeslné a vázané a rozhoduje o udělení koncese jako orgán                                 I. stupně, včetně změn u živností ohlašovacích i koncesovaných;
            5.6.5.   rozhoduje o oprávnění a splnění či nesplnění podmínek pro vznik živnostenského oprávnění, rozhoduje  o                                 schválení odpovědného zástupce v  samostatném řízení u koncesovaných živností a o změnách                                                 koncese, o zrušení oprávnění na žádost podnikatele, rozhoduje o zrušení oprávnění na návrh;
            5.6.6.   přijímá oznámení o zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně;
            5.6.7.   přijímá a předává příslušným orgánům oznámení o přerušení a pokračování provozování;
            5.6.8.   zabezpečuje u správních poplatků jejich vyměření a výběr;
            5.6.9.   řeší přestupky a vybírá blokové pokuty;
            5.6.10. vede oddělenou spisovou službu živnostenské agendy s vazbou na centrální elektronickou spisovou službu                                 MMFM;
            5.6.11. plní další úkoly stanovené zvláštními předpisy;

        oddělení kontroly
            5.6.12. vykonává činnosti v rozsahu zákona o živnostenských úřadech  stanovené zákonem o živnostenském                                         podnikání a provozuje živnostenský rejstřík;
            5.6.13. vede oddělenou spisovou službu živnostenské agendy s vazbou na centrální elektronickou spisovou službu                                 MMFM;
            5.6.14. provádí živnostenskou kontrolu podle zákona o živnostenském podnikání a dle kontrolního řádu;
            5.6.15. vede správní řízení ve věcech podle živnostenského zákona, příp. souvisejících zvláštních předpisů a podle                                 správního řádu a zákona o některých přestupcích;
            5.6.16. rozhoduje o pozastavení a zrušení živnostenského oprávnění jako orgán I. stupně z úřední povinnosti;
            5.6.17. provádí koordinovaný výkon kontrolní činnosti ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí;
            5.6.18. realizuje kontrolní opatření vyplývající z usnesení vlády;
            5.6.19. vede správní řízení ve věcech podle živnostenského zákona, příp. souvisejících zvláštních předpisů a podle                                 správního řádu a zákona o některých přestupcích;
            5.6.20. provádí dozor nad dodržováním některých ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, zákona o                                                 spotřebních daních, zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona o                                               povinném značení lihu, zákona o omezení provozu zastaváren a jiných provozoven, zákona o                                                   pohřebnictví a dalších zvláštních předpisů v oblasti podnikání;
            5.6.21. rozhoduje o neoprávněném podnikání jako orgán I. stupně;
            5.6.22. provádí kontrolu oprávněnosti poskytovat služby dočasně u státních příslušníků členských států Evropské                                   unie, včetně plnění oznamovacích povinností;
            5.6.23. provádí cenovou kontrolu podle zákona o cenách;
            5.6.24. řeší přestupky, ukládá a vybírá pokuty;
            5.6.25. řeší Tržní řád (přestupky, podklady, návrhy, změny a doplnění nařízení) v součinnosti s odborem územního                               rozvoje a stavebního řádu, odborem správy obecního majetku, odborem životního prostředí a                                                   zemědělství a odborem dopravy a silničního hospodářství;
            5.6.26. plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy;

        oddělení eGovernmentu
            5.6.27. vykonává činnosti kontaktního místa veřejné správy Czech POINT ( dále CzP), vydává ověřené výstupy z                                   informačních systémů veřejné správy, provádí autorizovanou konverzi a poskytuje další služby CzP; 
            5.6.28. zajišťuje implementaci eGovernmentu, včetně rozvoje e-služeb dle  správy základních registrů;
            5.6.29. podílí se v oblasti eGovernmentu na vzdělávání zaměstnanců magistrátu
            5.6.30. eviduje a vydává osvědčení zemědělským podnikatelům v informačním systému, včetně změn, přerušení a                                 pokračování činností, vyřazení z evidence;
            5.6.31. vede elektronickou evidenci zemědělského podnikatele;
            5.6.32. provádí kontrolu podle zákona o zemědělství;
            5.6.33. zajišťuje vidimaci a legalizaci; 
            5.6.34. zajišťuje správu dokumentace ISŘ v rozsahu zavedených ISO norem, včetně externích auditů                                                   (recertifikace, dozor);
            5.6.35. zajišťuje, koordinuje a administruje Benchmarkingovou iniciativu 2005 (Bi2005); 
            5.6.36. zajišťuje distribuci a obnovu osobních certifikátů zaměstnanců magistrátu v souladu s platnou legislativou                                 (nařízení eIDAS);
            5.6.37. vede elektronickou spisovou službu odboru, včetně archivace;
            5.6.38. vydává živnostenské výpisy;
            5.6.39. vyměřuje a vybírá správní poplatky;
            5.6.40. zajišťuje lokální správu portálu Seznam orgánu veřejné moci;
            5.6.41. zajišťuje správu uživatelů v Jednotném identitním prostoru (JIP);
            5.6.42. zajišťuje registraci agend a činnostních rolí v Registru práv a povinností;
            5.6.43. eviduje příspěvkové organizace města v ROS-IAIS;
            5.6.44. plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy;

     5.7. Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec 
            nevykonává

     5.8. Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
            nevykonává

     5.9. Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni
        oddělení registrace
            5.9.1. projednává přestupky podle živnostenského zákona;
        oddělení kontroly
            5.9.2. projednává přestupky podle živnostenského zákona;
            5.9.3. projednává přestupky podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek;
            5.9.4. projednává přestupky s vazbou na kontrolní řád;
            5.9.5. projednává přestupky podle zákona o cenách;
            5.9.6. projednává správní delikty podle zákona na ochranu spotřebitele;
            5.9.7. projednává přestupky podle zákona o spotřebních daních;
            5.9.8. projednává přestupky při porušení povinností stanovených nařízením města Tržní řád podle zákona o                                       některých přestupcích;
        oddělení eGovernmentu
            5.9.9. projednává přestupky podle zákona o zemědělství;

     5.10. Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných                           opravných prostředků 
              5.10.1. rozhoduje o obnově řízení;
              5.10.2. provádí nové řízení ve věci.