Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Následující popisy postupů pro řešení životních situací jsou uvedeny na webových stránkách města v sekci Potřebuji vyřídit, nebo také pod jednotlivými odbory magistrátu. Informace poskytují rovněž zaměstnanci příslušného odboru magistrátu.

Odbor kancelář primátora

 • Popis postupu ke stížnostem
 • Popis postupu k peticím

Odbor vnitřních věcí

 • Oddělení matriky
  • Oprava jména a příjmení
  • Ověřování shody opisů nebo kopií listin
  • Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice
  • Uzavření manželství
  • Vydávání matričních dokladů, jejich druhopisů a nahlížení do matrik
  • Změna jména a příjmení
  • Změna příjmení po rozvodu
  • Zapisování narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, k nimž došlo v cizině
 • Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
  • Vydání cestovního dokladu
  • Vydání občanského průkazu
  • Hlášení a evidence pobytu občanů
  • Informační systém evidence obyvatel
 • Oddělení vnitřní správy
  • Shromaždování občanů

Odbor správy obecního majetku

 • Pronájem obecního bytu
 • Obnovení žádosti o byt
 • Výměna bytu
 • Přechod nájmu obecního bytu
 • Povolení podnájmu v obecním bytě
 • Změna počtu osob v obecním bytě
 • Hlášení oprav v obecních bytech a nebytových prostorech
 • Poskytnutí ubytování v ubytovně města
 • Poskytnutí přístřeší
 • Pronájem nebytových prostor
 • Krátkodobý pronájem nebytových prostor, nemovitostí a jejich částí
 • Pronájem pozemků
 • Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek
 • Zřízení věcného břemene
 • Náhrada škody uplatněná z pojištění odpovědnosti za škodu statutárního města Frýdek-Místek

Finanční odbor

 • Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů („místní poplatek za komunální odpad“)
 • Přihlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Přihlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity
 • Přihlášení psa k místnímu poplatku ze psů
 • Označování psů
 • Splátky dluhu na místních poplatcích a pokutách

Živnostenský úřad

 • Ohlášení živnosti české osoby – fyzické osoby s místem podnikání a právnické osoby se sídlem v ČR (volná, řemeslná, vázaná)
 • Ohlášení živnosti zahraniční osoby – fyzické osoby s místem podnikání a právnické osoby se sídlem mimo ČR -EU, EHP, Švýcarské konfederace a třetích zemí (volná, řemeslná, vázaná)
 • Žádost o vydání koncese české osoby – fyzické osoby s místem podnikání a právnické osoby se sídlem v ČR
 • Žádost o vydání koncese zahraniční osoby - fyzické osoby s místem podnikání a právnické osoby se sídle mimo ČR - EU, EHP, Švýcarské konfederace a třetích zemí
 • Oznámení změn, doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti pro fyzické a právnické osoby
 • Oznámení změn, doplnění údajů a dokladů stanovených pro žádost o koncesi pro fyzické a právnické osoby
 • Oznámení o přerušení a pokračování provozován živnosti
 • Oznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně
 • Oznámení o ustanovení a zrušení odpovědného zástupce
 • Zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele
 • Oznámení o pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele
 • Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
 • Služby CRM (Centrální registrační místo) – postoupení podání na FÚ, OSSZ, ZP, ÚP
 • E - podání na tiskopise JRF (Jednotný registrační formulář)
 • Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele pro fyzické a právnické osoby
 • Žádost o změnu zápisu zemědělského podnikatele pro fyzické a právnické osoby
 • Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele pro fyzické a právnické osoby
 • Žádost o vyřazení z evidence pro samostatně hospodařící rolníky
 • CZECH POINT – výpisy z informačních systémů veřejné správy (obchodního a živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí a Rejstříku trestů)
 • Ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace)
 • Povolení stánkového prodeje (Tržní řád)
 • Stížnosti v oblasti podnikání, reklamace a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

 • odání žádostí o dotace ze sportovního fondu, kulturního fondu a fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit u Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Frýdku-Místku

Odbor dopravy a silničního hospodářství

 • AŠ-vydání registrace
 • EMVO-odhlášení již registrovaného vozidla na nového vlastníka nebo provozovatele
 • EMVO-přidělení státní poznávací značky a vydání technického průkazu v případě jejich ztráty, odcizení, zničení
 • EMVO-registrace vozidla
 • EMVO-schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
 • EMVO-výdej dat z registru vozidel
 • EMVO-výroba a přestavba vozidla
 • EMVO-vyřazení vozidla z registru vozidel
 • EMVO-vývoz vozidla do jiného státu
 • EMVO-zápis změn údajů v registru vozidel
 • ŘP-mezinárodní řidičský průkaz-vydání
 • ŘP-paměťová karta pro digitální tachograf-řidič
 • ŘP-paměťová karta pro digitální tachograf-servisní
 • ŘP-paměťová karta pro digitální tachograf-vozidlo
 • ŘP-průkaz profesní způsobilosti řidiče
 • ŘP-řidičský průkaz po autoškole
 • ŘP-řidičský průkaz, MŘP-odevzdání
 • ŘP-řidičský průkaz, MŘP-výměna
 • ŘP-upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti
 • ŘP-vrácení řidičského oprávnění
 • ŘP-výměna řidičského průkazu Evropských společenství
 • ŘP-výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem
 • ŘP-výpis z evidenční karty řidiče, výpis o záznamech v bodovém hodnocení
 • Zvláštní užívání pozemních komunikací
 • Připojování pozemní komunikaci
 • Uzavírka pozemní komunikace
 • Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • Zřízení vyhrazeného parkovaní pro ZTP a ZTPP
 • Průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby
 • Rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí

Odbor životního prostředí a zemědělství

 • Oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody
  • Udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
  • Oznámení konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese
  • Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění lesního pozemku nebo zajištění lesního porostu
  • Povolení úpravy stavu zvěře
  • Žádost o povolení těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy
  • Žádost o povolení těžby – změnu závazného ustanovení výše těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří dle převzaté lesní hospodářské osnovy
  • Žádost o udělení výjimky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v lesních porostech mladších 80 let
  • Žádost o vydání rozhodnutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku
  • Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku
  • Žádost o vydání loveckého lístku
 • Oddělení ochrany zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů
  • Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
  • Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
  • Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
  • Poplatek provozovatelů středních zdrojů znečišťování ovzduší
  • Žádost o vydání rybářského lístku
 • Oddělení vodního hospodářství
  • Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami včetně vypouštění odpadních vod
  • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
  • Žádost o povolení k některým činnostem
  • Žádost o kolaudační souhlas
  • Žádost o povolení k užívání vodních děl
  • Žádost o stavební povolení pro vodní dílo
  • Žádost o udělení souhlasu
  • Žádost o vyjádření
 • Oddělení zeleně
  • Povolení kácení dřevin rostoucí mimo les
  • Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les - § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny
  • Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les - § 8 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny
  • Požadavek na kácení dřeviny rostoucí ve veřejně přístupné zeleni na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek
  • Žádost o novou popelnici, výměna poškozené popelnice, žádost o nádobu na separovaný odpad

Odbor sociální péče

 • Dítě bez rodičů – úmrtí rodičů, opuštění dítěte, hospitalizace
 • Poskytování sociálně - právní ochrany nezletilým dětem
 • Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané
 • Náhradní rodinná péče
 • Dítě se závažnými a opakovanými poruchami chování a jednání
 • Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany
 • Příspěvek na péči
 • Příspěvek na individuální dopravu
 • Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
 • Příspěvek na provoz motorového vozidla
 • Příspěvek na úpravu bytu
 • Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže
 • Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
 • Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům
 • Pomoc v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí
 • Pomoc v hmotné nouzi - doplatek na bydlení
 • Pomoc v hmotné nouzi - mimořádná okamžitá pomoc
 • Zaplacení přeplatku neprávem přijaté dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávky sociální péče

Odbor sociálních služeb

 • Ustanovení zvláštního příjemce důchodu
 • Přijímání žádostí na přidělení bytu v domech zvláštního určení
 • Výdej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem
 • Poskytování dotací ze zdravotního fondu statutárního města Frýdek-Místek

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu

 • Žádosti o neinvestiční dotace v oblasti obnovy kulturních památek – PRMPZ
 • Územní plán při koupi nemovitosti
 • Pořizování územních plánů
 • Postup, při vyřizování žádostí stavebního oddělení Magistrátu města Frýdku-Místku