Sazebník úhrad za poskytování informací

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
Hodinová sazba, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hodinu, činí za každou další započatou hodinu 205,- Kč.I
Základní ustanovení

Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a ustanovením § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, výši úhrad za poskytování informací podle těchto zákonů.

II
Sazebník úhrad

 1. Pořízení kopií a opatření technických nosičů dat
  • cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie a cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku, činí:
   • černobílá
     formát A4 - jednostranná kopie 2,- Kč
                      - oboustranná kopie  3,- Kč
     formát A3 - jednostranná kopie 3,- Kč
                      - oboustranná kopie 4,- Kč
   • barevná
       formát A4 - jednostranná kopie 4,- Kč
                        - oboustranná kopie  6,- Kč
       formát A3 - jednostranná kopie 6,- Kč
                        - oboustranná kopie  11,- Kč
  • cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to:
   • CD ROM 8,- Kč
   • DVD ROM 8,- Kč
   • jiný technický nosič dat – podle skutečné pořizovací ceny nosiče.
    Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
  • pořízení elektronické podoby informace (skenování)
   • kopie A3 pořízená skenováním 1,- Kč / strana
   • kopie A4 pořízená skenováním 1,- Kč / strana
 2. Náklady na odesílání informací žadatel
  • poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb
  • balné – náklady na balné nebudou účtování při zaslání informací obálkou do velikosti A4. V případě zaslání informace speciální obálkou nebo balíkem bude účtováno paušální balné ve vši 25,- Kč za jednu poštovní zásilku.
 3. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
  Hodinová sazba, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hodinu, činí za každou další započatou hodinu 205,- Kč.

Pokud celkové náklady spojené s pořízením tisků/kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli nepřesáhnou v jednotlivém případě 50,- Kč, nebudou účtovány.

Ceny jsou stanoveny včetně DPH dle zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III
Podmínky vybírání úhrad

Náklady spojené se zpřístupňováním informací, vyčíslené dle čl. II tohoto sazebníku je nutno zaplatit nejpozději při předání informací žadateli, a to v hotovosti v pokladnách magistrátu (v příručních na jednotlivých odborech magistrátu, popř. v hlavních pokladnách) nebo výjimečně bezhotovostním převodem z účtu vedeného u peněžního ústavu na účet města, a to pouze v případě, kdy informace je zasílaná poštou.

IV
Závěrečné ustanovení

 1. Podle tohoto sazebníku se postupuje i při určování výše licenční odměny v licenční a podlicenční smlouvě uzavřené dle ustanovení § 14a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není-li její výše určena zvláštním právním předpisem.
 2. Tento sazebník byl schválen Radou města Frýdku-Místku dne 31. 1. 2017 usnesením č. 22/80/2017 a nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2017.