Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Rada města

 

ZÁKONNÉ VYMEZENÍ POJMU RADA MĚSTA

 1. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

 2. Radě města je vyhrazeno
  • zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města,
  • plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, s výjimkou městské policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města,
  • rozhodovat ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti,
  • vydávat nařízení města,
  • projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva města nebo komisemi rady města,
  • stanovit rozdělení pravomocí v magistrátu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení magistrátu,
  • na návrh tajemníka magistrátu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů magistrátu v souladu se zvláštním zákonem,
  • zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady města (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
  • kontrolovat plnění úkolů magistrátem a komisemi v oblasti samostatné působnosti města,
  • stanovit celkový počet zaměstnanců města v magistrátu a v organizačních složkách města,
  • ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti města; tuto působnost může rada města svěřit magistrátu nebo primátorovi zcela nebo zčásti,
  • přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá magistrátem v samostatné působnosti a komisemi,
  • stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
  • schvalovat organizační řád magistrátu,
  • plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,
  • schvalovat účetní závěrku městem zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.

 3. Rada města zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti města, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu města nebo pokud si je zastupitelstvo města nevyhradilo; rada města může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit primátorovi nebo magistrátu; rada města může svěřit městské policii zcela nebo zčásti rozhodování o právních jednáních souvisejících s činností městské policie.