Činnost komise

Je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti kultury. Zabývá se výsledky činnosti příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti kultury, stavem a rozvojem aktivit občanů v této oblasti, stavem památek na území města a kulturností životního prostředí na území města. Komise se zabývá vlastními podněty, podněty občanů a institucí a svá stanoviska a návrhy předkládá radě města. Komise projednává požadavky na dotace organizací, institucí a jednotlivců působících na území města Frýdku-Místku v oblasti kultury. Navrhuje jim přidělení finančních prostředků z rozpočtu města z kulturního fondu dle statutu tohoto fondu. Na žádost rady města se komise zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

Termíny jednání komise v 2. polovině roku 2020, začátky schůzí v 16:00 hodin:

  7.   9. 2020       Městská knihovna, Jiráskova 506, Frýdek (činnost p. o. Městská knihovna F-M)     
  5. 10. 2020       Dům včelařů na Fojtství v Chlebovicích (činnost z. s. ČS včelařů, ZO F-M)
  2. 11. 2020       Frýdek, Farní 1 (činnost VOX ORGANUM, spolek pro varhanní a duchovní hudbu)
  7. 12. 2020       Místek, náměstí Svobody (kulturní program Adventního městečka 2020)

 Kontaktní osoba komise:  Ing. Jitka Kališová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy