Činnost výboru

 • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města;
 • projednává a podává svá doporučení zejména k návrhům:
  • cen v odpadovém hospodářství;
  • změn a doplnění vyhlášek o místních poplatcích;
  • přijetí úvěrů a půjček pro město;
  • závěrečného účtu města za příslušný kalendářní rok;
  • ročních rozpočtů, změn rozpočtů schvalovaných zastupitelstvem města, rozpočtovému výhledu a pravidlům rozpočtového provizoria;
  • plní další úkoly z pověření zastupitelstva města.

Termíny jednání finančního výboru v roce 2021: 10.5.; 14.6.; 13.9.; 4.10.; 1.11. a 13.12. vždy od 17:00 hod.

Kontaktní osoba finančního výboru: Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru