Nacházíte se: O městě
PDF E-mail Print

Zpracování a připomínkový proces Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a navazujících aktivit statutárního města Frýdku-Místku na období 2019–2021

Sociální oblast a její podpora je jednou z priorit vedení města. Statutární město Frýdek-Místek dlouhodobě podporuje síť kvalitních sociálních služeb a navazujících aktivit se záměrem tyto služby a aktivity udržet, rozvíjet a reagovat na nově vzniklé potřeby.
06.03.2019 15:37
(Aktualizováno: 6.3.2019 15:43)
Počet zhlédnutí: 2330

K datu 1. 1. 2019 působilo na území města Frýdku-Místku 67 sociálních služeb registrovaných dle zákona o sociálních službách. Do základní sítě jsou zařazeny sociální služby, které jsou nezbytné k zajištění potřeb občanů města a jsou financovány z rozpočtu města Frýdku-Místku prostřednictvím dotačního titulu „Program na podporu a rozvoj sociálních služeb“, který každoročně vyhlašuje statutární město Frýdek-Místek a dále ty služby sociální prevence, které jsou financovány prostřednictvím krajského projektu „Podpora služeb sociální
prevence 2“. V době zpracování 4. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a navazujících aktivit statutárního města Frýdku-Místku na období 2019–2021  (dále jen 4. SPRSS) působilo na území města Frýdku-Místku celkem 62 služeb zařazených do základní sítě a 11 poskytovatelů navazujících aktivit zapojených do komunitního plánování.

V předchozím plánovacím období byla laická i odborná veřejnost pravidelně informována
o sociálních službách a navazujících aktivitách prostřednictvím příspěvků na webových stránkách města, propagačních materiálů a také v rámci každoročního pořádání Dne sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb i navazujících aktivit byli po celé období finančně podporováni v rámci dotačních programů z rozpočtu města. Byly zavedeny nové programy na podporu lidí, kterým hrozila ztráta bydlení – programy prevence bezdomovectví Armády spásy a Slezské diakonie. Od roku 2014 byla navýšena kapacita služby domov se zvláštním režimem o 13 lůžek. V roce 2018 byla rozšířena nabídka odlehčovací služby o terénní formu, čímž je umožněno  osobám závislým na péči zůstat v době nepřítomnosti pečujícího v domácím prostředí. K podpoře pečujících byla otevřena edukační místnost v Centru pečovatelské služby Frýdek-Místek. Došlo k rozvoji dobrovolnictví v podobě nového dobrovolnického programu určeného pro seniory a lidi se zdravotním postižením v domácnostech. V roce 2016 zřídila Nemocnice ve Frýdku-Místku 62 lůžek oddělení dlouhodobé následné péče, které umožňuje doléčení zejména seniorům.  V průběhu uplynulého plánovacího období došlo v organizaci Náš svět k transformaci pobytového zařízení – byla rozšířena kapacita chráněného bydlení na současný stav 25 osob. Ve městě byla zprovozněna alternativní doprava pro osoby se zdravotním postižením. Pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Centrum Pramínek a terénní programy pro děti a mládež vedoucí rizikový způsob života Rebel bylo vytvořeno nové zázemí v zrekonstruovaném komunitním centru.  Každoročně byly realizovány letní tábory pro děti z rodin v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci. V souvislosti se snižujícím se věkem osob, které začínají experimentovat s návykovými látkami, bylo rozšířeno odborné sociální poradenství Modrého kříže v ČR i pro děti od 11 let. Za sledované období byl třikrát realizován monitoring osob bez domova. V roce 2015 byl zahájen provoz nového domova se zvláštním režimem Přístav Frýdek Místek pro osoby bez přístřeší se zdravotním hendikepem s kapacitou 32 míst. Ke zkvalitnění služeb pro osoby bez přístřeší přispěla činnost multidisciplinárního týmu, který inicioval a realizoval akce a specifické programy pro tuto cílovou skupinu – např. Dny boje proti chudobě.

Společnými prioritami předkládaného 4. SPRSS je podpora pečujících osob, které jsou vystaveny vysoké fyzické i psychické zátěži a jejichž práce je stále nedoceněná. Dalšími cíli podpory nadcházejícího plánovacího období je prohloubení informovanosti o sociálních službách
a navazujících aktivitách, podpora dobrovolnictví a sociálního bydlení včetně zpracování koncepce sociálního bydlení, která přispěje ke zvýšení dostupnosti dlouhodobého, udržitelného
a důstojného bydlení pro jednotlivce i rodiny. V souvislosti se stárnutím populace a rostoucím počtem onemocnění demencemi je plánováno vybudovat nové zázemí centra denních služeb pro seniory, rozšířit kapacity pobytové služby domova se zvláštním režimem, domova pro seniory
i pečovatelské služby. Podpora bude věnována také rozvoji spolupráce mezi sociálními službami
a zdravotnickým sektorem včetně rozšíření kapacit ošetřovatelské péče a domácí hospicové péče. Rovněž se připravuje zkvalitnění a rozšíření kapacit terénních a pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a vybudování chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním v souvislosti s realizací centra duševního zdraví v rámci reformy psychiatrické péče. 4. SPRSS si klade za cíl i podporu rodin s dětmi při předcházení a řešení nepříznivých sociálních situací, a to např. navýšením kapacity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, podporou volnočasových
a vzdělávacích aktivit i podporou odborné pomoci směřující ke zvyšování rodičovských kompetencí a zkvalitňování rodinných vztahů. Pozornost bude věnována dále situaci osob sociálně vyloučených, a to při řešení dostupnosti lékařské péče i řešení krizového bydlení.  

4. SPRSS navazuje na předcházející plánování, vývoj a zkušenosti. Na základě zjišťování potřeb občanů tento strategický dokument v oblasti plánování sociálních služeb vytvořili poskytovatelé sociálních služeb a navazujících aktivit, odborníci ze sociální oblasti a zástupci města. Tento dokument určuje směr k zajištění dostupných, kvalitních a efektivních sociálních služeb pro občany našeho města.

Návrh dokumentu je nyní předkládán veřejnosti k možnosti vyjádřit se k jeho obsahu na předepsaném formuláři v rámci připomínkového řízení, které bude probíhat do 17. března 2019. Pro zastupitele bude uspořádán seminář k představení jednotlivých cílů a opatření 4. SPRSS.
Občané města budou dále informováni o možnosti připomínkovat dokument prostřednictvím webových stránek města https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/socialni-sluzby/komunitni-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb/ a prostřednictvím konzultace s koordinátorkou komunitního plánování Mgr. Vendulou Slívovou, slivova.vendula@frydekmistek.cz, kanc. č. 306, odbor sociálních služeb Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1149, Frýdek-Místek.

Po vypořádání připomínek bude dokument projednán v komisi sociální a zdravotní a následně v radě města. Na závěr schvalovacího procesu o dokumentu rozhodne zastupitelstvo města na svém zasedání 5. 6. 2019. 

 

 

      

 

MM F-M
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

O městě

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
4.34 °C
3.51 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)