Nacházíte se: O městě
PDF E-mail Print

Hledáme vedoucího odboru správy obecního majetku

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucího odboru správy obecního majetku Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148.
24.06.2019 11:46
Počet zhlédnutí: 5167

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou

Přihlášky s požadovanými doklady budou přijímány do 23. 8. 2019.

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucího odboru správy obecního majetku Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148

Zařazení:

úředník

Druh práce:

vedoucí odboru správy obecního majetku

Místo výkonu práce:

město Frýdek-Místek

Platová třída:

11

(platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)

Předpokládaný nástup:

1.12.2019

Pracovní poměr:

doba neurčitá

Požadované předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání
 • obecné předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
 • znalosti zejména následujících předpisů:

- zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

- zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

- zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

- nařízení vlády č. 308/2015, o vymezení pojmů běžná údržba  a drobné opravy související s užíváním bytu

 • uživatelská znalost práce s PC – Word, Outlook, práce s internetem
 • řidičský průkaz sk. B
 • zkouška odborné způsobilosti výhodou, zkušenosti z oblasti veřejné správy výhodou

Náležitosti přihlášky:

 1. jméno, příjmení, příp. titul uchazeče
 2. datum a místo narození uchazeče
 3. státní příslušnost uchazeče
 4. místo trvalého pobytu uchazeče
 5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 6. datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:

 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • popis stručné koncepce řízení a rozvoje odboru správy obecního majetku
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad vydaný domovským státem
 • u uchazečů narozených do 01.12.1971 předložení osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (Pokud uchazeč nebude mít k dispozici lustrační osvědčení v termínu do 23.8.2019, postačí k tomuto datu předložit písemnou žádost o poskytnutí tohoto dokumentu. Originál dokumentu bude dodatečně předložen při samotném výběrovém řízení.)

Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

V přihlášce uveďte i číslo telefonu a e-mailovou adresu, abychom Vás mohli aktuálně informovat o přesném datu a hodině výběrového řízení.

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 23.8.2019 v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ a s uvedením adresy uchazeče na adresu:

Magistrát města Frýdku-Místku

sekretariát tajemníka

Radniční 1148

73801  Frýdek-Místek   

 

 

 

Ve Frýdku-Místku 20. 6. 2019                                                                        Mgr. Ing. Petr Menšík

                                                                                                           tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

Obrázky

O městě

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
6.71 °C
3.1 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.



Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)