Archiv

Město bude hospodařit s více jak jednou a půl miliardy

Zastupitelé města na svém prosincovém zasedání schválili rozpočet na rok 2020. Město bude hospodařit s částkou 1 657 171 640 korun, což je o téměř 133 milionů více v porovnání s původním schváleným rozpočtem na rok letošní. V plánu je spousta investičních akcí.

Na kapitálové výdaje je v rozpočtu vyčleněno 406 milionů korun. Jednou z největších investičních akcí, a to v rámci posledních několika let, je vybudování kanalizace v okrajových částech města - Skalice, Chlebovice, Zelinkovice-Lysůvky. Náklady jsou vyčísleny na 260 milionů korun, z toho dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR mohou činit až 143 milionů korun.

Mezi další velké investiční akce se řadí dokončení dvou mostů, které byly vyjmuty z výstavby obchvatu (52 mil.), tělocvična u ZŠ a MŠ Chlebovice (30 mil.), výstavba vodovodního řadu Panské Nové Dvory (17 mil.) nebo rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku – I. etapa (15 mil.). V příštím roce by mělo dojít i k zahájení rekonstrukce Městské knihovny v Místku (15 mil.) a bude se pokračovat v III. etapě rekonstrukce bytových jader v Penzionu pro seniory (13 mil.). Většina těchto investičních akcí bude financována také z revolvingového úvěru ve výši 155 milionů korun. Celková zadluženost města v roce 2020 bude činit 250 milionů korun.

Doprava

Město počítá i s pokračováním opravy Rubikovy křižovatky a související rekonstrukce světelného signalizačního zařízení, na které má v rozpočtu z vlastních prostředků vyčleněno 7 mil. Kč a z dotace ze SFŽP dalších 13 mil. Kč. V rámci dopravy město počítá také s výstavbou světelné křižovatky Hlavní-Dobrovského (8,2 mil. Kč), výstavbou autobusového zálivu v Panských Nových Dvorech u lesa (1,7 mil. Kč) nebo s realizací pilotního projektu SMART parkování (1,5 mil. Kč). Na běžnou údržbu vozovek, kanalizačních poklopů, vpustí, výtluků bylo v rozpočtu schváleno 22 milionu korun, na opravy chodníků, schodišť a lávek 21 milionů korun. Na dopravní obslužnost je v rozpočtu 130 milionů korun. Výdaje na dopravní obslužnost budou z části kryty z dotace od Moravskoslezského kraje (20,4 mil. Kč) a částečně z dotací od okolních obcí (5,7 mil. Kč).

Zeleň

V rozpočtu je alokováno také 34 milionů na údržbu městské zeleně, dále 1,6 milionu na úklid parků a dětských hřišť a 1,5 milionu korun na provoz arboreta.

Odpady

Na sběr, svoz a třídění komunálního odpadu má město v rozpočtu více jak 49 milionů korun. Výše poplatku za komunální odpad se měnit nebude, zůstává stále stejná, tedy 492 korun na osobu a rok, senioři nad 70 let hradí 252 korun za osobu a rok. Od roku 2020 budou od poplatku osvobozeny děti do 6 let, dosud se úleva vztahovala na děti do 3 let.

Sociální služby

Prostředky z rozpočtu budou uvolněny také na zajištění běžného provozu 29 příspěvkových organizací zřízených SMFM. V oblasti sociálních služeb se jedná například o Hospic F-M (10,7 mil.), Jesle (6,4 mil.), Domov pro seniory (16,3 mil.), Penzion pro seniory (9,6 mil.) a Centrum pečovatelské služby (13,1 mil.). Mimo to je v rámci sociálních služeb vyčleněno 13 milionů na dotační programy a v oblasti zdravotnictví další 1 milion. Cílem těchto programů je podpora projektů v oblasti zdravotnictví, podpora a rozvoj sociálních služeb na území města a také podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby.

Sport

Do oblasti sportu a zájmové činnosti město ve svých běžných výdajích na příští rok vyčlenilo 63 milionů korun. Z toho bude 32,4 milionů směřovat do mládežnického sportu, 11 milionů  společnosti Sportplex na vyrovnávací platbu v rámci poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, přes 10 milionů na individuální dotace do oblasti sportu a téměř 2 miliony na dotační program Podpora a rozvoj sportu.

Kultura

Ani kultura nepřijde zkrátka, na aktivity s ní spojené je vyčleněno 59 milionů korun. Příspěvková organizace Národní dům (KulturaFM) obdrží 21 milionů a Městská knihovna 16 milionů korun. Pro dotační program Podpora a rozvoj kulturních aktivit je v rozpočtu vyčleněna částka 1,4 milionu a na individuální dotace do oblasti kultury a památek bezmála 5 milionů korun.

Školství

Příspěvkové organizace v oblasti školství, to znamená základní a mateřské školy a také Středisko volného času Klíč, obdrží z rozpočtu města více jak 60 milionů korun.

V návaznosti na rozhodnutí státu o navýšení platů ve školství a ve veřejném sektoru má město pro své zřízené příspěvkové organizace vyčleněnou rezervu na zvýšení platů a související odvody na sociální a zdravotní pojištění ve výši 12 milionů korun.

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
05.12.2019 12:47
Počet zhlédnutí: 2 931