Archiv

Město bude vysazovat stromy na soukromých pozemcích

Statutární město Frýdek-Místek podporuje na svém území rozvoj zeleně, a to nejen výsadbou stromů na pozemcích městské zeleně, ale nově i na pozemcích soukromých vlastníků – fyzických osob, fyzických osob podnikajících a právnických osob.

Nově si tedy každý, kdo vlastní pozemek na území města, tj. v katastrálním území Frýdek, Místek, Chlebovice, Lysůvky, Lískovec u Frýdku-Místku, Panské Nové Dvory a Skalice u Frýdku-Místku, může nechat vysadit na svém pozemku vybrané stromy. Podpora je přednostně poskytována fyzickým osobám s trvalým pobytem na území města nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám se sídlem na území města.

Výsadbu však nelze provést na pozemcích, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako druh pozemku orná půda a lesní pozemek. Pokud byla na pozemku žadatele uložena rozhodnutím příslušného orgánu státní správy náhradní výsadba dle ust. § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny, nelze tuto výsadbu podpořit z tohoto programu a případně podaná žádost bude vyřazena.

Hlavní podmínkou pro zařazení do programu podpory výsadby dřevin je řádně vyplněná žádost. K žádosti je nutno doložit zejména zákres plánované výsadby dřevin do mapy, popis projektu, plnou moc pro zastupování, souhlas spoluvlastníka pozemku či druhého manžela, doklady o tom, že strom nebude vysazen v ochranném pásmu inženýrských sítí, a další doklady, které jsou uvedeny v podmínkách programu. Veškeré náležitosti potřebné pro řádné zařazení žádosti do programu lze najít na webových stránkách města.

Řádně vyplněnou žádost se všemi náležitostmi lze zasílat od 1. 1. po celý rok prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo doručit osobně na podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku. Žádosti budou vyhodnocovány průběžně. O poskytnutí podpory rozhodne zastupitelstvo města na svém zářijovém zasedání. Realizace projektu dle žádosti podané v daném kalendářním roce do 30. 6. proběhne v době od 1. 10. do 30. 11. daného kalendářního roku. Realizace projektu dle žádosti podané od 1. 7. daného kalendářního roku proběhne v době od 1. 10. do 30. 11. následujícího kalendářního roku. Realizaci projektu zajistí městská společnost TS a.s. (technické služby).

Na základě jedné žádosti je možné provést výsadbu maximálně 5 kusů dřevin. Dřeviny musí být vysazovány ve vzdálenosti větší než 3 m od společné hranice pozemků jiných vlastníků. Žadatel má možnost výběru dřevin ze dvou katalogů. V jednom se nachází druhy dřevin pro výsadbu na pozemcích v zastavěném a zastavitelném území. V druhém katalogu je pak výběr dřevin pro výsadbu na pozemcích mimo zastavěné a zastavitelné území. Tato území jsou vymezena platným územním plánem.

Po realizaci výsadby musí žadatel zabezpečit následnou péči o stromy na vlastní náklady. Následná péče zahrnuje především řádnou zálivku, udržování závlahové mísy, doplňování mulče, opravu kotvení stromu aj. Žadatel je povinen zajistit, aby dřevina nebyla po dobu 10 let vykácena nebo znehodnocena. V případě nesplnění této podmínky bude muset žadatel na vlastní náklady vysadit dřevinu stejných parametrů, která byla vysazena předtím.

Na webových stránkách města naleznete podrobnější informace včetně potřebných formulářů a kontaktní osobu.

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
20.12.2019 10:25
Počet zhlédnutí: 1 142