Archiv

Ošetřovné OSVČ květen 2020

Stanovené období:  1. -  31. května 2020

Datum zahájení příjmu žádostí: 12. 6. 2020 od 9:00

Datum ukončení příjmu žádostí: 10. 7. 2020 do 23:59

Výše dotace: 500 Kč/den

Formulář zde: https://osetrovne.mpo.cz/info/

Cíl programu:  zmírnění negativních dopadů souvisejících s celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) v České republice, zejm. dopadů spojených s péčí o děti nebo jiné osoby, které nemohou navštěvovat uzavřenou školu nebo jiné zařízení a OSVČ o ně musí pečovat, nebo neumístí dítě či osobu do školy nebo jiného zařízení z důvodů uvedených níže.

Žadatel: OSVČ na hlavní činnost,  která na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě/děti, které navštěvuje/navštěvují školu nebo jiné dětské zařízení, které byly uzavřeny na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 nebo v návaznosti na ně a je/jsou mladší 13 let, nebo OSVČ, která na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o osobu/osoby, která/které je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo která/které byla/byly v návaznosti na mimořádná opatření proti šíření infekce COVID-19 umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají.

Podpořeny budou také OSVČ, které neumístí dítě či osobu závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) do školy nebo jiného zařízení s ohledem na níže uvedené důvody (žadatel vybere jeden, který nejvíce odpovídá jeho situaci).

Důvody, proč dítě nenavštěvuje školu nebo jiné dětské zařízení, nebo osoba závislá na pomoci jiné osoby nebyla umístěna do zařízení sociální péče, i když byly otevřeny:

1. Ohrožení zdraví dítěte nebo osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I

2. Ohrožení zdraví jiných osob, které žijí s dítětem nebo osobou závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I

3. Výrazné omezení kapacity školy nebo jiného dětského zařízení nebo zařízení sociální péče

4. Výrazné omezení provozní doby školy nebo jiného dětského zařízení nebo zařízení sociální péče

5. Nastavení omezujících režimových opatření ve škole nebo jiném dětském zařízení nebo v zařízení sociální péče

Dotace bude proplacena na bankovní účet žadatele.

Postup podání žádosti:

  • žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři Ministerstva průmyslu a obchodu
  • podání žádosti učiní žadatel pouze
  • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvede fpkvet, nebo 
  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou  na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15  Praha 1, obálka musí být označena "fpkvet" 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

 

MM F-M
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
12.06.2020 09:24
(Aktualizováno: 12.6.2020 09:51)
Počet zhlédnutí: 922