Aktuality

MINISTERSTVO KULTURY VYHLÁSILO PROGRAM PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM ORP v roce 2021

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, informuje vlastníky nemovitých kulturních památek, které se nacházejí ve správním území ORP Frýdek-Místek, a to mimo památkové rezervace a památkové zóny, nejsou národními kulturními památkami, nejsou ve vlastnictví ČR, popř. se jedná o movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostele, pokud je tato stavba kulturní památkou, o programu „Podpora obnovy kulturních památek“.

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (ORP) vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR v souladu s ustanovením § 16 odstavce 2 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
MK ČR - vedeno snahou na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové péče - alokuje příspěvek ze státního rozpočtu tak, aby byla naplněna účinnější péče o ten segment památkového fondu, kde to efektivně a účelně neumožňují jiné programy MK ČR.
Realizace projektu musí být zahájena a ukončena v roce poskytnutí příspěvku, tj. v roce 2021.
Z programu nelze hradit náklady na modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.; úpravy veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy; pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.
Minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.
Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.
Alokace pro celé ORP je 497 tis. Kč.
Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.
Na příspěvek není právní nárok.
Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti podávané do Programu a odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek poskytují vlastníkům ministerstvo, případně obecní úřady ORP. Kontakt: Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, Maltézské náměstí 1, Praha 1, Ing. Tomáš Srb, telefon 257 085 417, e-mail:tomas.srb@mkcr.cz. 
Zásady Programu, formulář žádosti a další informace jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva kultury ČR. (https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html)
Vyplněnou žádost odevzdejte výhradně osobně – je nutno provést kontrolu správnosti a kompletnosti údajů na Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, kancelář číslo 220, Ing. Eva Čubová, nejpozději do 28. 02. 2021.

MM F-M
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU
11.01.2021 15:39
(Aktualizováno: 11.1.2021 15:41)
Počet zhlédnutí: 353