Aktuality

Nová odpadová legislativa

Informace pro stavebníky

Závazná stanoviska a vyjádření z hlediska nakládání s odpady

Dne 1.1.2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., dle něhož došlo ke změnám ve vydávání závazných stanovisek a vyjádření z hlediska nakládání s odpady.

Dle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, se vydávají:

a) závazná stanoviska k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona 

b) vyjádření ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona 

c) vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého

Změnou dokončené stavby dle § 2 odst. 5 stavebního zákona je:

a)         nástavba, kterou se stavba zvyšuje,

b)         přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou,

c)         stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby

Novým zákonem o odpadech byla též stanovena v § 15 odst. 2 písm. c) nová povinnost pro původce odpadů ze staveb, a to:

Pro stavební a demoliční odpady, které sám nezpracuje, musí mít zajištěno jejich předání do zařízení určeného k nakládání s odpady písemnou smlouvou, a to ještě před jejich vznikem!

(tato povinnost bude kontrolována a její nesplnění je přestupkem dle zákona o odpadech, za který lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč)  

 

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
23.02.2021 12:13
(Aktualizováno: 23.2.2021 12:16)
Počet zhlédnutí: 617