Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Archiv

Město NEbude rozesílat složenky na úhradu poplatku za odpad a psy

Statutární město Frýdek-Místek nebude v dubnu, jak bývalo dlouhá léta zvykem, rozesílat složenky na úhradu poplatku za komunální odpad a psy. V návaznosti na vysoké náklady a nízký efekt této služby o tom v závěru loňského roku rozhodlo dnes již z velké části bývalé vedení města.

Město ročně tisklo na 38 tisíc složenek, které doručovalo lidem do schránek prostřednictvím České pošty.  Náklady činily zhruba 400 tisíc korun. Téměř třetina složenek se ale městu vrátila zpět jako nedoručitelná a pro další velkou část občanů sloužily složenky ve schránce pouze jako upozornění, že se blíží splatnost poplatku za odpad a psy. Ten pak přišli zaplatit na pokladnu magistrátu nebo jej uhradili bankovním převodem či prostřednictvím městského portálu občana, aby nemuseli na poštu, které by navíc museli za úhradu prostřednictvím složenky zaplatit téměř 40korunový poplatek. Tisknout a rozesílat složenky jako formu upozornění na splatnost poplatku je tedy velice neefektivní a drahé. Navíc v době stále se rozšiřujících možností bezhotovostních plateb se složenky stávají přežitkem.

Splatnost poplatku za odpad a psy je do 31. května 2021.

Pokud poplatníci hradí poplatek za komunální odpad prostřednictvím realitních kanceláří a společenství vlastníků jednotek pak jim nejsou (ani v minulosti nebyly) složenky rozesílány. 

Poplatek za odpad činí 696 na osobu a rok. Občané nad 70 let budou platit 348 korun za rok. Děti do šesti let jsou od poplatku zcela osvobozeny.

Poplatek za psa v bytovém domě činí i v tomto roce 1 500 korun na rok, za psa v rodinném domě v katastru Frýdek a Místek 700 korun a v katastru Pánské Nové Dvory, Lískovec, Lysůvky, Chlebovice a Skalice 300 korun.

Osoby starší 65 let hradí poplatek za psa ve výši 200 korun.  Tuto částku hradí také lidé pobírající invalidní, starobní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod, přičemž tento je jejich jediným zdrojem příjmu, což musí doložit (potvrzením o pobírajícím důchodu).

Od poplatku za psa osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.

Za každého dalšího psa téhož držitele je poplatek zvýšen o 50 %.

Úplné znění obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích je zveřejněno na webu města https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/pravni-predpisy-mesta/obecne-zavazne-vyhlasky 

Místní poplatky lze uhradit:

- prostřednictvím městského PORTÁLU OBČANA (osoby, které mají zřízený přístup prostřednictvím internetového portálu statutárního města Frýdek-Místek).

převodem na bankovní účet města, a to:

  • odpad: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s. na číslo účtu:

19-3767000237/0100

  • pes: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s. na číslo účtu:

19-928781/0100

- v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách Magistrátu města Frýdku-Místku, a to v době pokladních hodin:

  • v budově magistrátu na ul. Radniční 1148 ve Frýdku, v přízemí
  • v budově magistrátu na ulici Politických obětí v Místku, v přízemí

Pokladní hodiny - https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/uredni-hodiny/

- prostřednictvím poštovní poukázky na poště (vyplní si občan sám)

- prostřednictvím SIPO (vyplnit tiskopis viz https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-financni/tiskopisy a doručit jej na oddělení místních poplatků a vymáhání pohledávek, který již vše ostatní zařídí)

Častý dotaz k VS:

Variabilní symbol je Vaše zákaznické číslo, pokud vám tedy byl pro tuto platbu variabilní symbol v minulosti přidělen, pak je stále stejný. Pokud jste ale například platili prostřednictvím společného plátce (jako rodina) a následně jeden ze členů vyplnil tiskopis typu A (změna – např. že už za něj rodina nechce platit nebo se dotyčný přestěhoval v rámci města a chce platit odpad sám za sebe) pak rodině zůstává VS stejný, ale poplatníkovi, který provedl změnu byl přiřazen nový a je nutné číslo VS zjistit na magistrátu.

 

MM F-M, Bc. Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
25.03.2021 11:23
(Aktualizováno: 29.3.2021 12:27)
Počet zhlédnutí: 10 514