Archiv

Fotbal FM-Setkání s fanoušky

Zápis z průběhu setkání ze dne 5.2.2007 Dne 5.2.2007 se uskutečnilo setkání příznivců, fanoušků, rodičů a občanů frýdecko-místecka v tělocvičně stadionu Stovky Fotbalu Frýdek-Místek. Hosty byli zástupci magistrátu města Frýdek-Místek a to náměstek primátorky p. Mgr. Petr Cvik a ved. odboru školství a sportu Ing. Milan Brzý a za Válcovny plechu a.s. Frýdek-Místek byl přítomen personální ředitel p. Ing. Rostislav Tkáč. Po úvodním slovu sportovního ředitele občanského sdružení Fotbalu Frýdek-Místek p. Radomíra Myšky, který seznámil přítomné s činností výkonného výboru od r. 2005, dostal slovo p. Mgr. Petr Cvik, který seznámil přítomné se situaci z pohledu Magistrátu města Frýdek-Místek kolem převodu stadionu. Uvedl, že jednání kolem převodu začalo v roce 2006, kde však  projednávání bylo zkomplikováno jednak novými volbami do zastupitelstva města a k prodlení došlo i opožděným předáním posudku z Válcoven plechu a.s. na stav stadionu. Nicméně od začátku letošního roku se intenzita jednání o převodu stadionu zvýšila, otázkami převodu se zabývají jednotlivé komise a odborné orgány Magistrátu F-M. Nicméně odsouhlasení převodu stadionu je záležitostí zastupitelstva města, kde se bude jednat i o politickou shodu na tomto převodu. Rozhodující bude další jednání i o částečnou eliminaci nákladů na provoz ze strany Válcoven plechu a.s. Dále Mgr. Cvik hovořil o druhém okruhu otázek spojených s finanční podporou města. Hovořil o schválené dotaci z Centra sportu pro Fotbal F-M ve výši 1,2 mil Kč. Případné navýšení této dotace bude taky otázka dalšího jednání a vývoje ekonomiky města při úpravě rozpočtu. Personální ředitel VP a.s. Ing. Rostislav Tkáč navázal na Mgr. Cvika ve věci převodu stadionu s tím, že se změnila strategie a rozhodovací pravomoc při koncepčních otázkách z pohledu změn vlastnických vztahů v MITTALU STEEL Ostrava , kde oproti loňskému roku, kdy se jednání o převodu neuskutečnilo, bude projednávání změn vlastnických vztahů v letošním roce komplikovanější. Nicméně Válcovny plechu a.s. jsou připraveny i nadále do uskutečnění převodu stadionu na nového vlastníka , z pozice řádného hospodáře a zejména z pohledu využívání stadionu v naprosté většině pro mládež hradit provozní a údržbářské náklady souvísející s provozováním stadionu za zhruba stejných podmínek jako v roce 2006. Dále bylo Ing. Tkáčem upřesněno, že kromě úhrady nákladů na provoz stadionu, poskytnou VP a.s. formou daru finanční částku ve výši 400 tis. Kč a to do konce I. pololetí 2007. Dále poskytnou do konce února 2007 sponzorský příspěvek ve výši 100 tis. Kč. Po tomto vystoupení byla zahájena diskuse. Dotazy z řad rodičů směřovaly zejména na Mgr. Cvika a týkaly se těchto okruhů problémů : - přes sliby Magistrátu se dosud nezajistila výstavba školního hřiště ve Frýdku, u 5. a 9. ZŠ. - dotace Magistrátu schválená na činnost mládeže je pro letošní rok nižší než poskytnuté dotace v předcházejících letech. - ve srovnání s jinými městy Severní Moravy jsou dotace pro Fotbal F-M výrazně nižší. - i daleko menší města postavila pro fotbalovou mládež a pro své občany hřiště s umělou trávou ( N. Jičín, Č. Těšín, Hlučín, Albrechtice u Karviné, Třinec, Jablunkov ). - Frýdek-Místek je jedním z mála fotbalově vyspělých měst, kde fotbalový stadion není ve vlastnictví města. Městské fotbalové stadiony jsou např. v Karviné, Opavě, Havířově, Hlučíně, Bohumíně, Třinci, Valašském Meziříčí, Dětmarovicích, N. Jičíně. - volební programy ani návrhy rozpočtů magistrátu F-M neuvažují s převodem areálu stadionu Stovky ani do r. 2010 - částka 10 mil. Kč, kterou je dotována sportovní činnost Centra sportu je stejná, tedy bez navýšení již od r. 1998, přesto, že došlo k rozšíření počtu sportovních odvětví, zařazených do Centra sportu. - rodiče rovněž připomínkovali jednání Magistrátu bez konkrétních termínů a zodpovědnosti ( určení zodpovědných osob ) např. při provádění dílčích kroků nutných pro realizaci převodu. - odkazy na nutnost politických dohod považují rodiče za ne zcela průzračné při zdůvodňování dosud neexistujících legislativních kroků nutných k převodu stadionu, neboť tito se považují za občany města a preferují rozvoj tělovýchovy a sportovních aktivit mládeže města jako nejlepší prevence vůči negativním jevům v chování mládeže. Na některé tyto diskusní připomínky reagoval Mgr. Cvik vysvětlením, které však nepřineslo žádné nové skutečnosti do diskuse o dané problematice. Mgr. Cvik na přímý dotaz diskutujících odpověděl, že on osobně je pro schválení převodu stadionu do majetku statutárního města Frýdek-Místek. Závěrem bylo přijato následující rozhodnutí : Dne 30.5.2007 v 17.00 hod. bude uskutečněno opakované setkání s občany a rodiči s tím, že Mgr. Cvik, případně zástupce Válcoven plechu a.s. přednesou informaci o krocích, které byly uskutečněny, případně o osudu stadionu Stovky ve II. pololetí 2007, pokud se do té doby převod stadionu neuskuteční. Dále bude podána informace o možném navýšení dotace pro Centrum sportu. Pokud nebude tato připomínka vyřešena či dány záruky řešení, bude na tomto setkání projednán návrh výkonného výboru na řešení celé situace a to následujícím způsobem : 1. Zvýšení členských příspěvků mládeže ( a to i přesto, že již dnes má Fotbal Frýdek-Místek z fotbalových klubů v Moravskoslezském kraji nejvyšší členské příspěvky ). 2. Bude projednáno případné snížení počtu mládežnických družstev o 2 – 4 družstva a to od 1.7.2007 s cílem eliminovat nevýhodné náklady ma pronájem hřiště stadionu Slezanu F-M. Tento celkový průběh jednání, tak jak je v tomto zápise uvedeno, byl konzultován s účastníky setkání a bude prezentován v denním tisku. Frýdek-Místek 6.2.2007 Výkonný výbor Fotbalu Frýdek-Místek, o.s.
Robert Schedling
Fotbal Frýdek-Místek - mládež
08.02.2007 22:14
Počet zhlédnutí: 6 219