Archiv

Vyhlášení dotačního řízení

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK vyhlašuje výběrové dotační řízení na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro právnické a fyzické osoby na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2009. Cílem finanční podpory je rozvoj a zkvalitnění ucelené sítě sociálních služeb na území statutárního města Frýdku-Místku. Programy na podporu a rozvoj sociálních služeb jsou rovněž v souladu s cíli schváleného Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdku-Místku na léta 2007 – 2010 a schváleného Strategického plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku na období 2007 – 2013. DOTAČNÍ PROGRAMY NA PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2009 A. Program na podporu a rozvoj sociálních služeb Program je určen pro poskytovatele sociálních služeb, kteří mají dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 84 odst. 5 zákona o sociálních službách). Podporované oblasti: 1. Služby sociální péče: 1.1. Podpora osobní asistence a pečovatelské služby. 1.2. Vznik a rozvoj sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním. 1.3. Podpora samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením nebo chronicky nemocné včetně duševního onemocnění. 1.4. Odlehčovací služby. 1.5. Chráněné bydlení. 1.6. Průvodcovská a předčitatelská služba. 1.7. Denní stacionář. 2. Sociální poradenství: 2.1. Vznik a rozvoj poradenských služeb. 3. Služby sociální prevence: 3.1. Podpora služeb pro osoby v krizové situaci a osoby ohrožené sociálním vyloučením (dům na půli cesty, krizové centrum, pomoc osobám ohroženým domácím násilím). 3.2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 3.3. Podpora sociální prevence formou přímé práce s mládeží. 3.4. Podpora prevence závislostí a služby následné péče. 3.5. Podpora služeb sociální rehabilitace a podporovaného zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 3.6. Podpora sociálně aktivizačních služeb pro skupiny seniorů a osob se se zdravotním postižením. 3.7. Raná péče. 3.8. Nízkoprahová denní centra. 3.9. Terénní programy. B: Program na podporu ostatních aktivit doplňujících sociální služby Program je určen na podporu ostatních aktivit v sociálních službách, které nevyžadují povinnou registraci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Podporované oblasti: 1. Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže ke snížení sociálně patologických jevů. 2. Podpora práce se sociálně vyloučenými skupinami obyvatel a osobami v nepříznivé sociální situaci. 3. Dobrovolnictví. 4. Aktivizační programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 5. Humanitární služby (např.sociální šatníky). 6. Podpora aktivit na zajištění dopravy pro imobilní občany. 7. Hospicová domácí péče. PODMÍNKY, ZÁSADY, ŽÁDOST Veškeré informace související s výběrovým dotačním řízením včetně podmínek vyhlášených dotačních programů, zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku v působnosti odboru sociálních služeb, žádosti o dotaci poskytnutou z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2009, jsou k dispozici na internetové adrese www.frydekmistek.cz nebo na odboru sociálních služeb Magistrátu města Frýdku-Místku (dále jen „MMFM“), se sídlem Radniční 1149, 738 22 Frýdek-Místek. Kontaktní osoba: Magda Máchová, tel.: 558 609 317, e-mail: machova.magda@frydekmistek.cz.  Bližší informace: http://www.frydek-mistek.cz/Sociální granty TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI Žadatel podává přihlášku o poskytnutí dotace v jednom podepsaném originále s přílohami v tištěné verzi a v elektronické podobě na CD doporučeně poštou nebo osobně na podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku nejpozději do 30. 11. 2008 včetně (termín pro podání žádosti platí pro oba dva programy podpory), na adresu: Statutární město Frýdek-Místek Magistrát města Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek, a to v obálce označené textem: „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O DOTACI“ (v levém horním rohu obálky).
Hana Kohutová
Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb.
01.10.2008 10:01
Počet zhlédnutí: 7 925