Archiv

Výběrové řízení na místo zaměstnance – technika přípravy investic na investičním odboru

Výběrové řízení na místo zaměstnance – technika přípravy investic na investičním odboru Městského úřadu Frýdek-Místek Popis - Město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na místo zaměstnance – technika přípravy investic na investičním odboru Městského úřadu Frýdek-Místek. Druh práce – charakteristika činnosti - plnění stanovených úkolů v oblasti plánování, přípravy a výkonu investorské činnosti při realizaci investičních akcí města - příprava zadání veřejných zakázek dle zákona č. 199/1994 Sb., v platném znění, respektive dle připravovaného nového zákona o zadávání veřejných zakázek - zajišťování stavebního povolení, případně ohlášení stavebních prací, příprava návrhů obchodních smluv - koordinace a kontrola práce na stavbách, přejímky dokončených staveb vč. odstranění vytčených vad a nedodělků, účast na kolaudaci dokončených staveb a předání dokončené stavby uživatelům - kontrola věcné správnosti faktur, a oprávněnosti jejich úhrady, zavedení nového majetku do evidence. - příprava technických podkladů pro žádosti o účelové dotace ze státního rozpočtu ČR (např. SFŽP, MMR, PHARE atd.), včetně čerpání a vyúčtování těchto dotací Místo výkonu práce - Město Frýdek-Místek Předpokládaný nástup 1.12.2003 Platová třída - 8 nebo 9, dle Nař. vlády č. 253/1992 Sb. v plat. znění (Nař. vlády č. 330/2003 Sb. od 1.1.2004) dle dosaženého vzdělání Požadované předpoklady: 1. obecné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění 2. vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání 3. občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce 4. k přihlášce je nutno doložit mj. tyto doklady: • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 5. minimálně základní znalosti následujících zákonů (v platném znění) -128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) - 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek - 513/1991 Sb. obchodní zákoník - 40/1964 Sb. občanský zákoník - 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 6. předpoklad rychlé orientace v dalších souvisejících zákonech a předpisech 7. praxe v oblasti veřejných zakázek, řidičský průkaz skupiny B, vzdělání stavebního, případně právního zaměření výhodou Náležitosti přihlášky - a)jméno, příjmení a titul uchazeče b)datum a místo narození uchazeče c)státní příslušnost uchazeče d)místo trvalého pobytu uchazeče e)číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana f)datum a podpis uchazeče Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 20.11. 2003 na adresu: Městský úřad Frýdek-Místek sekretariát tajemníka Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek Mgr. Ing. Petr Menšík tajemník Městského úřadu Frýdek-Místek
MM F-M
ODBOR INVESTIČNÍ
02.11.2003 11:44
Počet zhlédnutí: 22 525