Archiv

Žádosti o dotace z fondu výchovy a vzdělávání na rok 2006

Komise pro výchovu a vzdělávání pracující při Radě města Frýdek-Místek oznamuje všem organizacím - občanským sdružením, školám a školským zařízením, příspěvkovým organizacím a jiným právním subjektům nezřízeným za účelem podnikání (účelovým zařízením, církvím apod.), pracujícím s dětmi a mládeží města Frýdku-Místku v oblasti zájmových, volnočasových a výchovně vzdělávacích aktivit, že mohou podávat žádosti o neinvestiční dotace z fondu výchovy a vzdělávání města na rok 2006. Formuláře žádostí o přidělení finančních prostředků na rok 2006 na celoroční činnost organizací i pořádání jednorázových akcí jsou k dispozici na stojanech vedle informací Městského úřadu ve Frýdku-Místku v hlavní budově (Radniční 1148)a na webových stránkách města www.frydekmistek.cz v sekci tiskopisy, pokyny, materiály odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Řádně vyplněné formuláře s požadovanými přílohami je nutno zaslat (nebo podat na podatelně Městského úřadu) na adresu: Městský úřad, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, a to nejpozději 31. 12. 2005! Na žádosti o neinvestiční dotace na celoroční činnost odeslané po tomto termínu nebude brán zřetel. Žádosti na jednorázové akce je možné podávat průběžně. Doporučujeme všem žadatelům prostudovat si Statut fondu výchovy a vzdělávání, který je rovněž k dispozici na webových stránkách města.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
14.10.2005 11:25
Počet zhlédnutí: 16 129