Archiv

Výběrové řízení na místo

Výběrové řízení na místo zaměstnance přípravy investic na investičním odboru Městského úřadu Frýdek-Místek Město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na místo zaměstnance přípravy investic na investičním odboru Městského úřadu Frýdek-Místek. Druh práce – charakteristika činnosti - sledování zákonů, metodiky a změn, týkajících se veřejných zakázek, poskytování informací a podpora zaměstnancům všech odborů úřadu - příprava zadání veřejných zakázek dle zákona č. 40/2004 Sb., - prvotní kontrolní činnost na odboru investic - příprava podkladů a zadání pro jednotlivé zadávací řízení ve spolupráci s technikem přípravy investice - zpracovávání jednotlivých zápisů a protokolů při zadávacích řízeních - příprava a prvotní kontrola smluv po právní stránce, uzavíraných městem Frýdek – Místek, za jejichž přípravu zodpovídá investiční odbor úřadu - kontrola věcné správnosti faktur, oprávněnosti jejich úhrady, zavedení nového majetku do evidence. - příprava technických podkladů pro žádosti o účelové dotace ze státního rozpočtu ČR (např. SFŽP, MMR, PHARE atd.), včetně čerpání a vyúčtování těchto dotací - další činnosti, včetně sledování legislativy EU Místo výkonu práce - město Frýdek-Místek Předpokládaný nástup 1.7.2005 Platová třída - 9 Požadované předpoklady: 1. obecné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění 2. středoškolské vzdělání, vysokoškolské vzdělání výhodou 3. občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce 4. k přihlášce je nutno doložit mj. tyto doklady: • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 5. minimálně základní znalosti následujících zákonů (v platném znění) -128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) - 40/2004 Sb. o zadávání veřejných zakázek - 513/1991 Sb. obchodní zákoník - 40/1964 Sb. občanský zákoník - 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě 6. předpoklad rychlé orientace v dalších souvisejících zákonech a předpisech 7. praxe v oblasti veřejných zakázek, řidičský průkaz skupiny B, vzdělání právního zaměření výhodou Náležitosti přihlášky - a)jméno, příjmení a titul uchazeče b)datum a místo narození uchazeče c)státní příslušnost uchazeče d)místo trvalého pobytu uchazeče e)číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana f)datum a podpis uchazeče Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 24.6. 2005 na adresu: Městský úřad Frýdek-Místek sekretariát tajemníka Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek Mgr. Ing. Petr Menšík tajemník Městského úřadu Frýdek-Místek
MM F-M
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
01.06.2005 10:55
Počet zhlédnutí: 15 941