Archiv

Dotazník "Akce obnovy kulturní památky" na rok 2006

STÁTNÍ DOTACE NA OBNOVU PAMÁTEK Odbor územního a ekonomického rozvoje Městského úřadu Frýdek-Místek informuje vlastníky kulturních památek, které se nacházejí na území MPZ Frýdek a MPZ Místek o možnosti požádat o finanční příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2006. Příspěvek je určen výhradně na podporu akcí, které mají charakter památkové obnovy nemovitých kulturních památek (např. obnova střechy, fasády, výplní otvorů, umělecko řemeslných prvků), nelze použít na modernizaci objektů. Pro podání žádosti je nutno splnit následující požadavky: 1. objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 2. obnova musí probíhat podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) 3. obnova (nebo její etapa) musí být dostatečně připravena tak, aby mohla být provedena v roce 2006 4. připravenost akce (datum vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče a datum vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavebních úprav) 5. akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady nad 1 milion Kč) je potřeba doložit propočtem (odhadem nákladů projektanta), jinak nebude akce započtena Anketní dotazník akce obnovy připravované pro rok 2006 je možno vyzvednout na Městském úřadě Frýdek-Místek, odboru územního a ekonomického rozvoje, Radniční 1148. Tiskopis je možno získat i na internetových stránkách města Frýdku-Místku – www.frydekmistek.cz (radnice/tiskopisy, pokyny, materiály/odbor územního a ekonomického rozvoje). Informace žadatelům poskytne Ing. Marta Axmanová, OÚER MěÚ F-M, tel. 558 609 280, nebo e-mail: axmanova.marta@frydekmistek.cz Řádně vyplněnou žádost odevzdávejte osobně na odboru územního a ekonomického rozvoje (kancelář č. 404) Městského úřadu Frýdek-Místek, nebo zasílejte na adresu: Městský úřad Frýdek-Místek, odbor územního a ekonomického rozvoje, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, nejpozději do 7. listopadu 2005. Dotazník se nachází v příloze.
MM F-M
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU
22.09.2005 14:07
Počet zhlédnutí: 14 976