Archiv

STÁTNÍ DOTACE NA OBNOVU PAMÁTEK

Odbor územního a ekonomického rozvoje Magistrátu města Frýdku-Místku informuje vlastníky kulturních památek, které se nacházejí na území MPZ Frýdek a MPZ Místek o možnosti požádat o finanční příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2007. Příspěvek je určen výhradně na podporu akcí, které mají charakter památkové obnovy nemovitých kulturních památek (např. obnova střechy, fasády, výplní otvorů, které prokazatelně jsou v havarijním stavu, dále např. obnova umělecko řemeslných prvků), nelze použít na modernizaci objektů. Pro podání žádosti je nutno splnit následující požadavky: 1. objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 2. obnova musí probíhat podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) 3. obnova (nebo její etapa) musí být dostatečně připravena tak, aby mohla být provedena v roce 2007 4. připravenost akce (datum vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče a datum vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavebních úprav) 5. akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady nad 1 mil. Kč) je potřeba doložit propočtem (odhadem nákladů), jinak nebude akce započtena Anketní dotazník akce obnovy připravované pro rok 2007 je možno vyzvednout na Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního a ekonomického rozvoje, Radniční 1148. Tiskopis je možno získat také na internetových stránkách města Frýdku-Místku – www.frydekmistek.cz (radnice/tiskopisy, pokyny, materiály/odbor územního a ekonomického rozvoje). Informace žadatelům poskytne Ing. Marta Axmanová, OÚER, památková péče; MM F-M, telefon 558 609 111, linka 280, nebo e-mail: axmanova.marta@frydekmistek.cz Řádně vyplněnou žádost odevzdejte osobně na odboru územního a ekonomického rozvoje (kancelář č. 404) Magistrátu města Frýdku-Místku, nebo zašlete na adresu: Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního a ekonomického rozvoje, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, nejpozději do 20 listopadu 2006.
MM F-M
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU
26.10.2006 08:54
Počet zhlédnutí: 9 164