Archiv

Investiční akce v r. 2007

Statutární město Frýdek-Místek připravuje k realizaci v r. 2007 tyto významnější akce, zajišťované investičním odborem : Nové dětské hřiště na ul. Dr. Vaculíka: Je připravována rekonstrukce stávajícího dětského hřiště. Bude provedena výměna herních prvků a upraveny povrchy hřiště dle nových bezpečnostních a hygienických předpisů. Rekonstrukce tepelné izolace v bytech nástaveb domů čp. 1711-1719, ul. Beskydská Úpravy nástaveb mají zamezit zavlhání resp. promrzání podkrovních bytů. Úpravy budou provedeny dle návrhu opatření z odborného posudku, zpracovaného Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., v červnu roku 2006. Rekonstrukce křižovatky Na Příkopě – nájezdová rampa Stavební úpravy zlepší příjezdových poměrů k nově budovanému autobusovému nádraží ve Frýdku-Místku. Rekonstrukce křižovatky je podmiňující akcí pro uvedení této stavby do provozu. Rekonstrukce zahrnuje cca 2 450 m2 plochy komunikace. Součástí je rovněž úprava vjezdu u restaurace „Da Capo“ a úprava dotčené kanalizace. Dále dojde k přeložení části vedení nízkotlakého plynovodu, stávající vodoměrné šachtice a provedena bude rovněž celková úprava veřejného osvětlení. ZŠ F-M, ul. Čs. armády 570 – rekonstrukce sportovního hřiště (8. ZŠ) Stávající hřiště u 8. ZŠ je v nevyhovujícím stavu. Na akci bude požádáno o dotaci. V případě schválení žádosti bude provedena rekonstrukce hřiště zahrnující položení nové běžecké dráhy s umělým povrchem a vybudování vnitřního víceúčelového hřiště. Rekonstrukce Antonínova nám. v Místku – vč. části ul. Pivovarská V roce 2004 byla realizována rekonstrukce Malého náměstí a části Antonínova náměstí v Místku. V roce 2007 budou úpravy zpevněných ploch pokračovat v dolní části náměstí u tržiště a v části ul. Pivovarské. Součástí akce je přemístění sochy sv. Antonína na Antonínovo náměstí, veřejné osvětlení a mobiliář. Jesle F-M, Brožíkova 40, k. ú. Místek – modernizace Jeslí vč. rekonstrukce střechy Úpravy objektů a přilehlých venkovních prostor, které ke své činnosti využívá příspěvková organizace Jesle Frýdek-Místek. Rekonstrukcí bude zvýšena kapacita zařízení jeslí až o 21 míst. Akce by měla být realizována po získání dotace. Rekonstrukce obj. č. p. 456, tř. T. G. Masaryka, Frýdek Při rekonstrukci bývalé "obchodní akademie" bude provedena demontáž stávající střešní krytiny, sanace konstrukce krovu, položení nové střešní krytiny vč. hydroizolace a klempířských prvků. Dále bude provedena výměna vnějších okenních křídel za nová, výměna poškozených vnitřních rámů a křídel, výměna svislé vnitřní kanalizace a přípojky vnější kanalizace, včetně řešení odvětrání vlhkosti objektu, rekonstrukce toalet. Bude také provedena oprava fasády a říms a nátěr fasády. Akce by měla být realizována po získání dotace. ZŠ F-M, ul. J. Čapka 2555 – rekonstrukce školní kuchyně (2. ZŠ) Bude realizována potřebná rekonstrukce kuchyně v rozsahu vyplývajícím z nových hygienických předpisů. Rekonstrukce budovy Magistrátu města F-M, Radniční 10 Pro potřeby magistrátu města probíhají v současné době stavební úpravy I.NP a podkroví budovy čp. 10 na ulici Radniční. Účelem jsou úpravy stávajících nevyhovujících kancelářských prostor a zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu (výstavba výtahu z dvorní části objektu). Dále budou dokončeny tyto akce zahájené v r. 2006: Autobusové nádraží ve Frýdku-Místku V posledním čtvrtletí loňského roku byla zahájena výstavba nového autobusového nádraží, které bude vybudováno v prostoru mezi ulicí Na Poříčí a nádražím ČD. Dopravní řešení bude obsahovat 8 nástupišť pro příměstskou a městskou dopravu a 2 nástupiště pro dálkovou dopravu. Pro obsluhu nádraží, informace a doprovodné služby bude vybudována nádražní budova s prosklenou halou. Stavba autobusového nádraží by měla být dokončena v červnu letošního roku. Sociální zařízení veřejná pláž Olešná Pro potřeby neustále se rozvíjejícího území "Rekreačního a oddechového komplexu zóny Olešná" je v současné době budováno nové sociální zařízení pro návštěvníky veřejné pláže na břehu přehrady Olešná. Zařízení je situováno v těsné blízkosti stávajícího páteřního chodníku u krytého aquaparku a bude obsahovat WC, umývárny a sprchy pro muže a ženy, bezbariérové WC a kuchyňku. Stavba bude dokončena před zahájením letní sezóny venkovního aquaparku.
MM F-M
ODBOR INVESTIČNÍ
26.02.2007 08:07
Počet zhlédnutí: 8 915