Archiv

Prázdninový dotační program

Komise kulturní a pro výchovu a vzdělávání pracující při Radě města Frýdek-Místek vyhlašuje mimořádný výběrový dotační program z fondu výchovy a vzdělávání statutárního města Frýdek-Místek. Obsahem dotačního programu je podpora jednorázové akce pro děti města Frýdku-Místku ve věku do 15 let v průběhu letních prázdnin v roce 2007. Podkladem pro zařazení do výběrového dotačního programu je standardní žádost o dotaci z fondu výchovy a vzdělávání na jednorázovou akci a příloha formou projektu obsahující následující položky: obsah a cíl akce, popis cílové skupiny, kterým je projekt určen (věk, počet apod.), časový harmonogram, podrobný položkový rozpočet akce. Akce se může konat: - formou jednodenní nebo vícedenní akce, případně může být rozložená do více etap - na území města, tak i mimo město (pouze v ČR) - jak pro veřejnost, tak pro členy žádající organizace. Při hodnocení se bude brát zřetel na nápaditost akce, přínos akce pro děti a zpracování projektu. Minimální výše požadované dotace je 100.000 Kč. Maximální výše požadované dotace je 150.000 Kč. Dotaci je možné použít pouze na náklady v souladu se statutem fondu výchovy a vzdělávání. Dotaci nelze použít na akci pro dospělé, mzdy, vybavení nesouvisející s přímou prací s dětmi a mládeží, investice a podnikatelské záměry. Žádost do vyhlášeného dotačního programu mohou podat organizace působící ve Frýdku-Místku v oblasti zájmových, volnočasových a výchovně vzdělávacích aktivit v souladu se statutem fondu výchovy a vzdělávání (dotace není určena pro organizace působící v oblasti tělovýchovy a sportu). Uzávěrka dotačního programu je 2. 4. 2007 (do dotačního programu budou přijaty pouze žádosti doručené do termínu uzávěrky Magistrátu města Frýdku-Místku). Bližší informace je možné získat na odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, nebo na tel. čísle 558 609 202 (Ing. Jitka Kališová).
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
14.03.2007 08:33
Počet zhlédnutí: 11 353