Archiv

DOTACE NA OBNOVU PAMÁTEK – PROGRAM REGENERACE MPZ, ROK 2009

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku informuje vlastníky kulturních památek, které se nacházejí na území MPZ Frýdek a MPZ Místek (jedná se výhradně o kulturní památky na území památkové zóny) o možnosti požádat o finanční příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2009. Příspěvek je určen výhradně na podporu akcí, které mají charakter památkové obnovy nemovitých kulturních památek, tj. na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky, např. obnova konstrukce střechy, fasády; v případě nutné výměny oken a dveří, které jsou prokazatelně v havarijním stavu, lze akceptovat pouze tvarové a materiálové repliky. Příspěvek nelze použít na modernizaci objektů, zřizování nových bytových jednotek, projektovou dokumentaci a na kopie sochařských děl. Pro podání žádosti je nutno splnit následující: 1. objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 2. obnova musí probíhat podle zákona číslo 20/1987 Sb. o státní památkové péči a zákona číslo 50/1976 Sb. nebo číslo 183/2006 Sb. (stavební zákon), všechny v platném znění 3. obnova (nebo její etapa) musí být dostatečně připravena tak, aby mohla být provedena v roce 2009 4. připravenost akce (datum vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče a datum vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavebních úprav) 5. akce obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady nad 1 milion Kč) je potřeba doložit propočtem (odhadem nákladů), jinak nebude akce započtena Anketní dotazník akce obnovy na rok 2009 je možno vyzvednout na Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148. Tiskopis je možno získat také na internetových stránkách města Frýdku-Místku – www.frydekmistek.cz (zprávy z radnice). Informace žadatelům poskytne Ing. Marta Axmanová, OÚRaSŘ, památková péče; MM F-M, telefon 558 609 111, linka 280, nebo e-mail: axmanova.marta@frydekmistek.cz Řádně vyplněnou žádost odevzdejte osobně na odboru územního rozvoje a stavebního řádu (kancelář č. 410) Magistrátu města Frýdku-Místku, nebo zašlete na adresu: Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, nejpozději do 07.11.2008. Příloha č. 1: Anketní dotazník „Akce obnovy připravované pro rok 2009“ Příloha č. 2: Výňatek ze „Zásad MK ČR“, odstavec 7, 8
MM F-M
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU
18.09.2008 09:56
Počet zhlédnutí: 5 977