Archiv

Upozornění pro všechny příjemce dotací, příspěvků nebo transferů poskytovaných městem Frýdek-Místek

Město Frýdek-Místek si dovoluje upozornit všechny příjemce dotací, příspěvků nebo transferů poskytovaných městem Frýdek-Místek (dále jen „dotace“) na následující skutečnosti spojené s porušením podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“): 1. Každé nedodržení podmínek stanovených ve smlouvě, zejména použití poskytnuté dotace v rozporu s účelem stanoveným ve smlouvě, je považováno za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Výjimkou je případ, kdy příjemce vyúčtuje dotaci po termínu stanoveném ve smlouvě, nejpozději však do jednoho měsíce od řádného termínu pro vyúčtování. Příjemce je v takovém případě povinen zaplatit městu Frýdek-Místek smluvní pokutu ve výši 0,5 promile denně z poskytnuté dotace. Vyúčtování provedené po jednom měsíci od řádného termínu pro vyúčtování nebo neprovedení vyúčtování vůbec bude však posuzováno jako porušení rozpočtové kázně. 3. Příjemce je povinen v případě porušení rozpočtové kázně odvést celou výši neoprávněně použitých nebo zadržených finančních prostředků poskytnuté dotace na účet města Frýdek-Místek včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených finančních prostředků. 4. Pokud příjemce neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky nevrátí dobrovolně, bude mu vystaven platební výměr podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, který podléhá exekuci dle citovaného zákona. Autorem článku je Právní odbor MěÚ Frýdek-Místek
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
10.01.2006 12:07
Počet zhlédnutí: 10 497