Archiv

DOTACE Z FONDU PREVENCE KRIMINALITY

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí dotací z fondu prevence kriminality na rok 2008. Přihlásit se mohou nestátní neziskové organizace, (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti), právní subjekty samosprávy nebo veřejné správy (školy, dětské domovy) a další subjekty z oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Prioritně budou podporovány : - motivační a integrační aktivity zaměřené na osoby v nepříznivé sociální situaci - programy na ochranu a podporu obětí trestných činů včetně domácího násilí - programy na zvyšování kvalitní informovanosti veřejnosti o trestné činnosti a o možnostech ochrany proti nejčastěji se vyskytujícím druhům kriminality - programy na podporu prevence užívání návykových látek včetně podpory zdravého  životního stylu bez drog, tabákových výrobků a alkoholu - programy zaměřené na problematiku bezdomovectví Žádosti o dotace bude přijímat magistrát města do 14.prosince 2007.  Zájemci je mohou zaslat elektronickou poštou na adresu blecha.ludek@frydekmistek.cz , osobně předat na podatelně magistrátu nebo zaslat poštou na adresu Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor sociálních služeb a sociální péče, odd. sociální prevence , Radniční 1148, a to v obálce označené textem „ NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O DOTACI Z FPK“ . Potřebné formuláře, metodiku a zásady pro poskytování dotací najdete na www.mvcr.cz – bezpečnost a prevence – prevence kriminality-programy na místní úrovni. Bližší informace poskytne : Bc. Luděk Blecha, tel. 558 609 322, blecha.ludek@frydekmistek.cz  
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
14.11.2007 10:43
Počet zhlédnutí: 4 489