Archiv

MĚSTO HOSPODAŘÍ DOBŘE

Zastupitelé města schválili bez výhrad celoroční hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2007. Hospodaření skončilo s kladným výsledkem, a to ve výši 31 485 tisíc korun. Skutečné příjmy za minulý rok dosáhly výše 1 232 613,41 tisíc korun, což je ve srovnání s rokem 2006 o 60 767tisíc korun více. Hlavním zdrojem financování potřeb města byly i v roce 2007 daňové příjmy (tj. příjmy z výnosů daní, správních poplatků, místních poplatků, poplatků v oblasti životního prostředí, příjmy z odvodu výtěžku z provozování loterií, atd.), které tvořily více než polovinu celkových příjmů města (55,8 %) a dosáhly výše 688 mil. Kč. Nedaňové příjmy (tj. zejména příjmy z pronájmů majetku, z poskytování služeb, odvodů zřízených příspěvkových organizací, vybraných pokut, atd.) se na celkových příjmech podílely 12,2 % a dosáhly výše 150 mil. Kč. K vlastním příjmům města dále patřily kapitálové příjmy (tj. příjmy z prodejů pozemků a nemovitostí), které se svým objemem 30 mil. Kč podílely na celkových příjmech města 2,4 %. Vlastní příjmy města tak představovaly 70,4 % celkových příjmů. Cizí zdroje (tj. dotace přijaté ze státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtu kraje a okolních obcí) tvořily 29,6 % celkových příjmů města a činily 365 mil. Kč. Výdaje města za rok 2007 dosáhly výše 1 201 128 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2006 o 35 970 tisíc korun méně. Z celkových výdajů činily běžné výdaje 81% a kapitálové výdaje 19%. Největší objem běžných výdajů byl vynaložen na sociální dávky (243 333 tis. Kč), které jsou plně kryty dotacemi ze státního rozpočtu. Druhé místo zaujímají neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (156 402 tis. Kč). Třetím objemově největším druhem běžných výdajů byly výdaje na opravy, které dosáhly výše 148 078 tis. Kč. Z provedených oprav za zmínku stojí např. oprava cyklostezky – průtah města, která si vyžádala částku 11 213 tis. Kč. Na tuto akci město získalo dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 5 981 tis. Kč. K největším investičním akcím realizovaným v roce 2007 patřila výstavba autobusového nádraží v lokalitě Na Poříčí, rekonstrukce budovy magistrátu na ul. Radniční 10 a rekonstrukce školní kuchyně v Základní škole na ul. J. Čapka. Závěrečný účet města Frýdek-Místek za rok 2007 je zveřejněn také na internetových stránkách města v sekci „O městě", kde je odkaz na Rozpočet a finance ( http://www.frydek-mistek.cz/omeste_text/index_detail.php?&id=35&priznak=finance ).
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
17.06.2008 10:05
Počet zhlédnutí: 3 372