Archiv

Dotační programy na podporu projektů ve zdravotnictví pro rok 2010

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové dotační řízení na poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro právnické a fyzické osoby na podporu projektů ve zdravotnictví pro rok 2010.

Podporovanými oblastmi jsou:
1) výchova ke zdraví a zdravému způsobu života rodin a populačních, sociálních nebo
chronicky nemocných skupin obyvatelstva města Frýdku-Místku,
2) podpora materiálně-technického zabezpečení preventivních programů neinvestičního charakteru vedoucím ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva ve městě, které se snaží zabránit zhoršování zdravotního stavu ohrožených skupin zejména seniorů, osob s mentálním, smyslovým či tělesným postižením a dětí,
3) podpora celoroční pravidelné činnosti i individuálních akcí pro zdravotně postižené občany, včetně rekondičních a relaxačních pobytů,
4) vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených občanů, včetně vytváření
rovných podmínek.

Žadatel se do výběrového řízení přihlašuje na základě žádosti, vyplněné za každou oblast samostatně. Součástí žádosti jsou přílohy: kopie stanov, statutu, zřizovací listiny, apod., kopie smlouvy o uzavření účtu u bankovního ústavu, kopie dokladu o přidělení IČ, kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek (podepisovat smlouvy), prohlášení o souhlasu se zveřejním identifikačních údajů o poskytovateli a výši poskytnuté dotace, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění, je-li žadatelem fyzická osoba.

a) Požadované doklady o právní subjektivitě je možno přiložit pouze k jedné z žádostí, ale pak je nutno v každé další žádosti uvést, ke kterému jsou prvotní doklady přiloženy.
Při hodnocení jednotlivých projektů bude přihlíženo:
- k formální správnosti žádosti, k obsahové stránce žádosti, zda projekt odpovídá vyhlášeným dotačním programům, místním potřebám a prioritám v dané oblasti, k efektivně vynakládaným finančním prostředkům, k plnění závazků vyplývajících ze smluv uzavřených na projekty v minulém roce.

Podmínky, Zásady, Žádost:
Veškeré informace související s výběrovým dotačním řízením včetně podmínek vyhlášených dotačních programů, zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku na podporu oblasti zdravotnictví, žádosti o dotaci poskytnutou z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2010, jsou k dispozici na internetové adrese www.frydekmistek.cz, nebo na odboru sociálních služeb Magistrátu města Frýdku-Místku. Radniční 1149, Frýdek-Místek.

Kontaktní osoba:
Bližší informace pro žadatele o dotaci na podporu projektů ve zdravotnictví poskytne Vendula Pavičová, tel.: 558 609 315, e-mail: pavicova.vendula@frydekmistek.cz

Termín pro podání žádosti:
Žadatel podává přihlášku o poskytnutí dotace v jednom podepsaném originále s přílohami v tištěné verzi doporučeně poštou nebo osobně na podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku nejpozději do 28. 2. 2010 včetně na adresu:

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb
Radniční 1149
738 22 Frýdek-Místek

v obálce označené textem: „Neotvírat – Žádost o dotaci (v levém horním rohu obálky). Plný název či jméno žadatele o dotaci a adresa.

Informace: tento dotační program nahrazuje stávající zdravotní fond, který je zrušen, a to s účinností od 1. 1. 2010.

MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
12.01.2010 00:01
Počet zhlédnutí: 2 558