Archiv

PROGRAM PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku informuje vlastníky nemovitých kulturních památek, které se nacházejí ve správním území ORP Frýdek-Místek, a to mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, nejsou ve vlastnictví ČR, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, o programu „Podpora obnovy KP“.
Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (ORP) vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR v souladu s ustanovením § 16 odstavce 2 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
MK ČR - vedeno snahou na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové péče - alokuje příspěvek ze státního rozpočtu tak, aby byla naplněna účinnější péče o ten segment památkového fondu, kde to efektivně a účelně neumožňují jiné programy Ministerstva kultury ČR. V letošním roce se jedná v rámci ORP Frýdek-Místek o 531 tis. Kč.

Zásady Programu, formulář žádosti a další informace jsou uvedeny na stránkách MK ČR http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatky/granty-a-dotace/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/

Pro informaci případným zájemcům uvádíme ze Zásad plné znění článku I. Obecná pravidla

1. Cílem programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen „Program“) je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky v souladu s účelem zákona č. 20/1987 Sb. Program je vyhlášen i na základě zákona o státním rozpočtu České republiky pro příslušný kalendářní rok.
2. Rozpočtové prostředky určené na Program jsou využitelné a je povinnost je vypořádat se státním rozpočtem v příslušném kalendářním roce. V rozpočtu Ministerstva kultury budou na podporu Programu každoročně stanoveny zvláštní finanční prostředky v objemu podle možností státního rozpočtu. Program není programem ve smyslu § 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
3. Finanční prostředky v Programu poskytuje ministerstvo formou účelových příspěvků po provedeném správním řízení na základě rozhodnutí podle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
4. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.
5. Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky uvedené v čl. I odst. 4 těchto zásad (dále jen „vlastník“).
6. Z programu nelze hradit náklady na:
a) modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.;
b) úpravy veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy;
c) pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.
7. Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.
8. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.
9. Příspěvek v Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, kdy kulturní památku s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků. O případných výjimkách rozhoduje Ministerstvo kultury. Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů.
10. Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.
11. Na příspěvek není právní nárok.
12. Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti podávané do Programu a odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek poskytují vlastníkům ministerstvo, případně obecní úřady ORP. Ústředním koordinátorem Programu je oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území odboru památkové péče MK, tel.: 257 085 111, fax: 257 328 310.

Přihlášku je možno vyzvednout také na Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, Ing. Axmanová.
Informace žadatelům poskytne Ing. Marta Axmanová, OÚRaSŘ, památková péče; MM F-M, telefon 558 609 111, linka 280, nebo e-mail: axmanova.marta@frydekmistek.cz

Řádně vyplněnou žádost odevzdejte výhradně osobně (nutno provést kontrolu správnosti a kompletnosti údajů) na odboru územního rozvoje a stavebního řádu (kancelář číslo 410, neboli Ing. Axmanová) Magistrátu města Frýdku-Místku, nejpozději do 25.04.2010.
 

MM F-M
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU
08.02.2010 15:41
Počet zhlédnutí: 8 907