Archiv

Výběrové dotační řízení na poskytnutí dotací z fondu prevence kriminality

Statutární město Frýdek-Místek má určené priority v rámci Městského programu prevence kriminality pro rok 2011. Včera je na svém jednání schválili zastupitelé. Cílem je dále zvyšovat pocit bezpečí občanů a snižovat míru závažnosti trestné činnosti.

Na základě programu prevence kriminality lze vyhlásit výběrové dotační řízení na poskytnutí účelových dotací z „Fondu prevence kriminality na rok 2011“, které jsou každoročně vyčleňovány ze státního rozpočtu na prevenci kriminality.

DOTAČNÍ PROJEKTY

Projekty zaměřené na následující cílové skupiny:

- osoby ohrožené sociálním vyloučením
- oběti trestné činnosti a domácího násilí
- osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
- osoby ve výkonu trestu a propuštěné z výkonu trestu
- děti a mládež s rizikovým chováním a děti ohrožené sociálně patologickými jevy
- pomoc rodičům při výchově dětí
- senioři
- občané

Projekty zaměřené na poskytování sociální prevence v těchto oblastech:

- SVI(Systém včasné intervence) – rozšíření informačního systému
- zájmové aktivity pro děti v evidenci OSPOD
- programy na podporu sanace rodin ohrožených sociálním vyloučením
- programy na podporu rodičů při výchově rizikových dětí
- probační a resocializační programy (začleňování po návratu z výkonu trestu zaměřené na změnu životního stylu)
- krizová a poradenská zařízení
- pomoc obětem trestné činnosti (poradenství a pomoc obětem trestných činů, domácího násilí)
- podpora organizacím, které na území města Frýdku-Místku a jeho částí poskytují pracovní místa pro výkon výchovných a trestních opatření ukládaných mladistvým a dětem mladším 15 let podle zákona
č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže.
- zvyšování právního vědomí dětí a mládeže, rodičů a pracovníků, kteří pracují s mládeží
- aktivizaci a bezpečnost seniorů
- zvyšování finanční gramotnosti

Projekty v oblasti situační prevence v těchto oblastech:

- rozšíření nebo modernizace stávajících technických opatření

Projekty v oblasti informování občanů v těchto oblastech:

- informování veřejnosti o nejčastějších typech trestné činnosti, o způsobech jejího páchání a o místech a časech výskytu trestné činnosti


Žádosti o dotace z fondu prevence kriminality mohou podat nestátní neziskové organizace, právní subjekty samosprávy nebo veřejné správy a další subjekty z oblasti bezpečnosti a prevence kriminality, a to nejpozději do 7. ledna 2011.

Žadatelé zašlou žádost o dotaci elektronickou poštou na adresu biolkova.lenka@frydekmistek.cz a v jednom vyhotovení doručí žádost včetně příloh na podatelnu magistrátu města nebo ji zašlou písemně na dresu:

Městská policie Frýdek-Místek
tř. T. G. Masaryka 633,
738 01, Frýdek-Místek
v obálce označené textem: „Neotvírat – dotace z FPK“

Formuláře, metodiku a zásady pro poskytování dotací jsou na http://www.mvcr.cz - bezpečnost a prevence – prevence kriminality-programy na místní úrovni.

Bližší informace podá:
Lenka Biolková, tel. 558 631 481, 777 921 360
biolkova.lenka@frydekmistek.cz

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
17.12.2010 11:36
Počet zhlédnutí: 4 614