Archiv

Vyhlášení 1. výzvy k příjmu žádostí do dotačního programu na Ekologizaci kotlů na uhlí nebo uhlí a biomasu

Rada Moravskoslezského kraje schválila vyhlášení 1. společné výzvy k příjmu žádostí v rámci „Společného programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostření na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji“.

Výzva k příjmu žádostí je zveřejněna společně s formulářem žádosti na webových stránkách Moravskoslezského kraje, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR.


Žádost o podporu lze podat pouze na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje na adrese: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 OSTRAVA. Podrobnosti viz níže:

 

1. Harmonogram výzvy

Příjem žádostí od 1. 2. 2012
Ukončení přijímání žádostí 30.4.2012 (nebo v den vyčerpání alokace).

2. Alokace finančních prostředků

Pro tuto výzvu je alokováno celkem 20.000.000 Kč, a to 10.000.000 Kč z rozpočtu MSK a 10.000.000 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“).

3. Předmět podpory

Předmětem podpory je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v rodinných domech v MSK (dále „Program“). Nový kotel musí splňovat předepsané mezní úrovně emisí a minimální účinnosti stanovené ČSN EN 303-5, emisní třídou 3.
Novým podporovaným kotlem se rozumí kotel:

  • nízkoemisní splňující mezní úrovně emisí a minimální účinnost dle ČSN EN 303-5, emisní třídy 3
  • s max. výkonem 50 kWt
  • na uhlí nebo uhlí a biomasu (tzn. samostatně na uhlí nebo kombinace uhlí a biomasy, nikoliv pouze biomasa)
  • s plně automatickým přikládáním, který neumožňuje bez úprav ruční přikládání, jakékoliv úpravy kotle podpořeného v rámci Programu týkající se možnosti ručního přikládání se považují též za porušení rozpočtové kázně ve smyslu čl. XIII. bodu 3. Programu

4. Oprávnění žadatelé o podporu

Žadatelem o dotaci je vlastník, resp. spoluvlastník rodinného domu nebo manželé, jež jej mají ve společném jmění manželů. Žadatelem o podporu může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, a to za předpokladu, že podpora nebude použita za účelem podnikání.
Jestliže se v rodinném domě nachází více samostatných bytových jednotek se samostatnými otopnými systémy, mohou žádat o dotaci vlastníci těchto jednotek.
O dotaci může požádat žadatel pouze jednou k jednomu rodinnému domu/nemovitosti, který vlastní nebo jej nabyl za trvání společného jmění manželů.
Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, podporu nelze poskytnout.

5. Podmínky účasti

  1. Dodržení předepsaného způsobu a termínu podání žádosti o dotaci.
  2. Vyplnění závazného formuláře pro žádost o dotaci včetně doložení požadovaných dokladů pro poskytnutí podpory.
  3. Soulad projektu s cíli Programu a podmínkami pro poskytnutí podpory uvedenými v Programu, Přílohách XII Směrnice MŽP č. 6/2010 a specifikovanými v této výzvě.
  4. Žádost podaná oprávněnými žadateli definovanými v bodu 4 této výzvy.

6. Finanční podpora

Finanční podpora v rámci 1. výzvy se poskytuje formou dotace z rozpočtu MSK a Fondu ve výši maximálně 60 000,- Kč na jeden nový účinný nízkoemisní automatický kotel na uhlí nebo uhlí a biomasu a současně nesmí přesáhnout výši uznatelných nákladů projektu. Dotace bude poskytována dle podmínek stanovených v Rozhodnutí ministra životního prostředí ČR o poskytnutí podpory a v trojstranné smlouvě o poskytnutí podpory z rozpočtu MSK a Fondu.

7. Způsob podání žádosti

Na jedno podání může podatel doručit max. 5 žádostí. Podatelem se rozumí osoba, která doručí osobně žádost na podatelnu krajského úřadu v souladu s níže uvedeným. Podáním se rozumí přistoupení k označené přepážce.
Žádost o podporu včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu MSK (dále „podatelna“) na adresu:

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 OSTRAVA

a to v obálce označené:

a. „odbor životního prostředí a zemědělství“,
b. názvem a kódem, který bude uveden ve formuláři žádosti příslušného vyhlášeného dotačního programu,
c. plným jménem žadatele a adresou,
d. textem "Neotvírat – žádost o dotaci“,

Příjem žádostí končí 30.4.2012 v 17:00 hod, nebo dne, kdy celková výše prostředků alokovaná pro výzvu bude vyčerpána součtem všech došlých žádostí o dotaci. O této skutečnosti bude informovat na webových stránkách MSK, MŽP a Fond. Rozhoduje pořadové číslo podání žádosti (datum a čas doručení na podatelnu), nikoliv datum poštovního razítka! Později nebo jiným způsobem doručené přihlašované projekty nebudou hodnoceny. Žádosti se předkládají v tištěné podobě (originál).

8. Posouzení a hodnocení žádostí

MSK posoudí doručenou žádost z hlediska formální správnosti, úplnosti a souladu s podmínkami pro poskytnutí podpory stanovenými v Programu, Přílohách XII Směrnice MŽP č. 6/2010 a z hlediska souladu s vyhlášenou výzvou.
Žádosti předložené na Krajský úřad MSK:

a. v rozporu s tímto Programem, Přílohami XII Směrnice MŽP č. 6/2010 a touto výzvou,
b. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
c. doručené na jiné adresy,
d. před a po termínu pro předložení žádosti,
e. nepodepsané žadatelem,
f. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti, budou z dalšího posuzování vyřazeny.

Pokud bude žádost podaná v souladu s bodem 7. vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel jednou žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyřazena.

9. Závěrečná ustanovení

Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům nevracejí.
MSK a Fond nebudou poskytovat žadateli informace o průběhu vyřizování žádostí do doby vydání Rozhodnutí ministra a vyrozumění o rozhodnutí orgánů kraje ze strany MSK.
Proti Rozhodnutí nelze podat opravný prostředek.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
25.01.2012 10:50
(Aktualizováno: 26.1.2012 14:22)
Počet zhlédnutí: 4 562