Archiv

Vyjádření města k závěrům kontrol NKÚ

Se závěrem NKÚ nesouhlasíme, podali jsme proti tomuto opravný prostředek. Máme k dispozici znalecké posudky expertů ve svém oboru, kteří se rovněž neztotožňují s názorem NKÚ, opíráme se také o dřívější rozhodnutí soudů, které nám dávají v obdobných věcech zapravdu.

Několikrát jsme byli různými institucemi, včetně Úřadu Regionální rady  Moravskoslezsko, kontrolováni a žádné nedostatky nebyly zjištěny.

NKÚ nám vytýká, že vítězná firma dostatečně neprokázala, že již realizovala projekty podobného charakteru, přičemž byl doložen seznam staveb, které jsou veřejnosti známé, a je obecně známo, co bylo předmětem oprav či úprav. Podle NKÚ ale firma k seznamu staveb podrobně nepopsala realizované úpravy a nedodala je v předepsané formě (tabulce). To je celý bod sváru.

Jsme přesvědčeni o správnosti svého postupu a jsme připraveni využít veškeré právní nástroje v rámci ČR i EU k prokázání dodržení veškerých stanovených podmínek.

V současné době je od Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko podán podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který dá své stanovisko Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko a ten vydá konečné stanovisko.     

2. Členkou komise byla zaměstnankyně zpracovatele projektové dokumentace, což je běžné a standardní. (1/3 členů komise musí mít příslušnou odbornost ke vztahu veřejné zakázky) Dotyčná byla zaměstnankyní společnosti Dopravoprojekt Ostrava, tedy společnosti, která se stala v budoucnu subdodavatelem vítězné firmy ODS-Dopravní stavby Ostrava, nebyla tedy zaměstnankyní dodavatele (vítězné firmy). Na výběr subdodavatele (byl vybrán vítěznou firmou) nemělo město žádný vliv. 

Dotyčná se nepodílela na zpracování nabídky, neměla žádný osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazečem zakázky ji nespojoval osobní ani pracovní poměr. Mohla být tedy členkou komise.

Není v rozporu se zákonem a v praxi to probíhá tak, že vítězná firma volí za zpracovatele „projektové dokumentace skutečného provedení stavby“ tu firmu, která zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Tu firmu si volí proto, že má projekt v podstatě zpracovaný a ten už pouze upraví na základě změn vzniklých při realizaci stavby. Je to pro vítěznou firmu finančně výhodné, tudíž i kdyby vyhrála jiná firma, dokumentaci by opět zpracovával Dopravoprojekt. Proto není důvod považovat tuto členku komise za podjatou.

3. My jsme Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko avizovali, že pořízení parkovacích automatů nebudeme hradit z dotace a nebudeme žádat proplacení nákladů na jejich pořízení. Opomenutím jsme ale v rozpočtu uplatnili náklady na přesun automatů, což přehlédl také Úřad Regionální rady Moravskoslezsko a dotaci na přesun automatů proplatil.  Na základě upozornění NKÚ jsme neprodleně část dotace vrátili, přičemž v rámci celkové investice v částce 100 milionů korun se jedná o promile vynaložených nákladů.

Vyjádření Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko - Jak kontroluje NKÚ: chybí text v tabulce, vraťte 90 milionů korun

Výsledky kontrol NKÚ

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
08.08.2012 15:14
(Aktualizováno: 8.8.2012 15:17)
Počet zhlédnutí: 2 952