Archiv

Zastupitelé schválili rozpočet města na příští rok

Zastupitelé statutárního města Frýdku-Místku schválili rozpočet na rok 2013. Počítá s příjmy, včetně zdrojů z okruhu financování (127 milionů korun – účelový zůstatek z minulého roku, čerpání revolvingového úvěru a účelových fondů města) ve výši zhruba 1 miliardy korun, ve srovnání s upraveným rozpočtem po 4. změně rozpočtu na tento rok je to o 83 milionů korun méně. Výdaje, včetně výdajů z okruhu financování (77 milionů korun - splátky úvěrů, příděly do účelových fondů) jsou ve stejné výši jako příjmy.

Ve srovnání s rozpočtem pro rok 2012 (upraveným po 4. změně rozpočtu) jsou předpokládané celkové zdroje i výdaje v roce 2013 nižší o 83 milionů korun. Důvod? Rada města schválila s účinností od ledna 2013 změnu metodiky financování odpisů z nemovitostí zřízených příspěvkových organizací, které již nebudou odvádět odpisy z budov do rozpočtu města. Tím dojde ke snížení příjmů i výdajů města o téměř 46 milionů korun. V návrhu rozpočtu je v rámci přijatých transferů počítáno pouze s dotací na výkon státní správy a s těmi dotacemi, na které je již vydáno rozhodnutí, popřípadě uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Ostatní přijaté dotace budou do rozpočtu města zapojovány až v průběhu roku 2013. Dalšími důvody nižších příjmů je očekávaný pokles příjmů z odvodů z výherních hracích přístrojů, nižší příjmy z prodeje nemovitostí, nižší příjmy z místních poplatků, atd.

Hlavním zdrojem financování budou opět daňové příjmy, které tvoří 77 % celkových příjmů města. Objemově největší položku tvoří příjmy z výnosu DPH, které jsou v roce 2013 očekávány ve výši 265 milionů korun, tj. o 18 milionů více než činí upravený rozpočet roku 2012 (247 milionů). Dále se v roce 2013 předpokládá čerpání revolvingového úvěru ve výši 65 milionů korun.

V rámci odborů získá z rozpočtu nejvíce financí odbor dopravy (188 milionů), odbor školství (134 milionů) a odbor investiční (116 milionů).

Největší investiční akce:

- odboru dopravy: rekonstrukce ul. Rovenská (7 milionů), výstavba parkoviště a úprava prostoru u hřbitova ve Skalici (7 milionů) a rekonstrukce komunikace Pod Zámkečkem (5 milionů)
- odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy: celková rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J. z Poděbrad (7 milionů), celková rekonstrukce vytápění ZŠ 1. Máje (5 milionů), celkové rekonstrukce krovu a střechy SVČ Klíč (3,5 milionu)
- odbor investiční: revitalizace prostranství a parků sídliště Slezská (40 milionů), podmiňující objekty k hale Polárka, tj. veřejná část komunikace, přeložky (20 milionů), výměna oken v domě č. p. 882 ul. Ostravská (9,4 milionu), baseballové hřiště (25 milionů)

V návrhu rozpočtu není zahrnuto čerpání nového úvěru ve výši 400 milionů na výstavbu haly Polárka, protože ke krytí výdajů lze využít pouze smluvně zajištěný úvěr. Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka na poskytovatele úvěru probíhá, není možno úvěr do rozpočtu města zapojit.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
03.12.2012 12:38
(Aktualizováno: 5.12.2012 15:32)
Počet zhlédnutí: 4 072