Archiv

Dotace na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku

Je možné získat dotaci na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo výzvu k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost: Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.4 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života

Podporované aktivity
 Podpora je určena na vytvoření nového zařízení péče o děti předškolního věku mimo rámec školského zákona1 a na prvních 18 měsíců jeho provozu. Zařízení péče o děti musí být zřizovaná zaměstnavatelem pro péči o děti jeho zaměstnanců nebo zaměstnanců projektových partnerů (viz níže).
 Každý projekt musí povinně obsahovat fázi vybudování zařízení (v projektové žádosti je na tuto činnost možno vymezit maximálně 4 měsíce) a pak tři po sobě (bez přerušení) navazující fáze provozu zařízení, z nichž každá trvá 6 měsíců.
 Zařízení musí mít kapacitu v rozmezí od 7 do 24 míst. Větší ani menší kapacita nejsou umožněny.
 Podpora je určena na zařízení poskytující služby spočívající v nepříležitostné péči o dítě ve věku od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky. Jedná se o službu poskytovanou v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Péče o děti je poskytována na dlouhodobé bázi (tj. rodiče své děti zapisují k docházce do zařízení). Každodenní docházka dítěte však není vyžadována.
 Odpovědnost za provoz zařízení péče o děti musí mít subjekt žadatele. Tuto odpovědnost nelze delegovat na externího dodavatele služeb. Z tohoto vyplývá povinnost, že všechny osoby pečující o děti v zařízení musí mít pracovně právní vztah k žadateli o podporu / příjemci podpory jakožto provozovateli zařízení péče o děti.
 Projekty podpořené v rámci této výzvy budou financovány pouze na základě dosažených výstupů a výsledků, pro výši dotace bude určující kapacita a obsazenost zařízení péče o děti

Oprávnění žadatelé
Podnikatelská sféra:
 Společnost s ručením omezeným
 Akciová společnost
 Veřejná obchodní společnost
 Komanditní společnost
 Výrobní družstvo
 Osoba samostatně výdělečně činná
 Státní podnik
 Evropská společnost
 Evropské hospodářské zájmové sdružení

Nepodnikatelská sféra
 Nestátní neziskové organizace:
o občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
o obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů
o církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů
o nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997, o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů
 Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů)
 Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
 Veřejné výzkumné instituce
 Územně samosprávné celky a jimi zřizované organizace
 Hospodářská komora podle zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České, ve znění pozdějších předpisů


Omezení výše finanční podpory:
Minimální výše podpory na jeden projekt:              721 686,00 Kč
Maximální výše podpory na jeden projekt:          2 474 352,00 Kč

Ukončení příjmů žádostí:                15. 2. 2013 do 14:00 hod.

Bližší informace jsou dostupné na  http://www.esfcr.cz/vyzva-a4.

MM F-M
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU
12.12.2012 15:23
(Aktualizováno: 12.12.2012 15:25)
Počet zhlédnutí: 7 373