Archiv

Výběrové řízení na vedoucího investičního odboru

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo – vedoucí investičního odboru magistrátu.

Charakteristika náplně činnosti odboru:

  1. zabezpečuje realizaci všech staveb a jejich změn (rekonstrukcí, adaptací, oprav apod.) na území města včetně předškolních zařízení, škol a školských zařízení, financovaných z rozpočtu města, včetně akcí financovaných z dotací a úvěrů;
  2. zajišťuje návrhy na zpracování technicko-ekonomických zadání investic města, podklady pro žádosti o „účelové dotace ze státního rozpočtu a zdrojů EU“;
  3. zabezpečuje podklady nutné pro schvalovací, povolovací a předávací řízení staveb v souladu s příslušnými právními předpisy a ČSN;
  4. zajišťuje a předává odboru správy obecního majetku podklady (zdroj: schválená projektová dokumentace) pro majetkoprávní vypořádání s vlastníky nemovitostí (výkupy, věcná břemena) a podklady pro uzavírání smluv potřebných pro vydání stavebního povolení;
  5. provádí inženýrskou činnost, zejména technický dozor investora;
  6. zajišťuje kontrolu správnosti a oprávněnosti fakturace jednotlivých akcí, zavádění nového majetku do evidence;
  7. zajišťuje věcné plnění úkolů schváleného investičního rozpočtu města a vyhodnocuje plnění investičního rozpočtu za uplynulý rok; zastupuje město ve věci přípravy a realizace investiční akce nebo opravy majetku.

Platová třída: 11

Předpokládaný nástup: červen 2015

Pracovní poměr: doba neurčitá

Přihlášky – termín: do 17. dubna 2015

 Podrobnosti viz příloha.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
02.04.2015 10:49
Počet zhlédnutí: 4 342