Archiv

Město začne na jaře svážet biologický odpad od rodinných domků

Statutární město Frýdek-Místek pořídilo v loňském roce 4 146 kusů plastových nádob na sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu. Rozvezeny již byly k rodinným domkům na území města, včetně místních částí Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Skalice a Zelinkovice.

Obsah nádob bude pravidelně vyvážen až od dubna letošního roku, tak jak město původně plánovalo. Důvodem, proč byly nádoby rozvezeny s několikaměsíčním předstihem, je splnění jedné z podmínek v rámci získané evropské dotace na pořízení nádob, a tou bylo zrealizovat akci do konce listopadu roku 2015.  Proto se s rozvozem nádob spěchalo. Celkové náklady na pořízení nádob včetně jejich rozvozu činí více jak 5,6 miliónů korun, přičemž přes 5 miliónů z této částky bylo hrazeno ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, a ze Státního fondu životního prostředí ČR.

„Pro svoz bioodpadu od rodinných domů jsme se rozhodli ze dvou důvodů. Tím prvním bylo vyjít vstříc občanům žijícím v rodinných domech na území města, kteří nás žádali o popelnice na odpad ze zahrad, jako je tráva, listí, seno, spadané ovoce, ale také slupky ze zeleniny a podobně. Druhým neméně závažným důvodem bylo snížit množství bioodpadu vyhozeného do běžných kontejnerů na směsný komunální odpad, čímž bychom měli šetřit místo na skládce. Bioodpad bude zpracován v kompostárně společnosti Frýdecká skládka, a.s., na kompost a zeminový substrát,“ vysvětlil primátor Michal Pobucký.

Svoz bioodpadu od rodinných domků bude zahájen v dubnu 2016 a bude probíhat jednou za čtrnáct dní až do října 2016. Z městského rozpočtu je na tuto službu uvolněno zhruba milion korun.

 Do bioodpadu patří:

 • odpad ze zahrad – tráva, listí, seno, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny;
 • zemina z květináčů;
 • tenké ořezy z keřů a stromů, případně štěpky dřevin;
 • drny, spadané ovoce;
 • bioodpad z domácností – zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor, mrkve, čajoév sáčky, kávová sedlina …

Do bioodpadu NEpatří:

 • obaly – papírové a lepenkové, plastové, kovové, kompozitní;
 • stavební odpad – beton, keramika, výrobky ze sádry, cihly;
 • komunální odpad, sklo, plasty, kovy, textil
 • převařené zbytky jídel, maso, kosti, kůže…;
 • jedlé oleje;
 • jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady ...
MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
18.01.2016 16:30
(Aktualizováno: 27.4.2016 17:17)
Počet zhlédnutí: 4 136