Archiv

Město hospodaří dobře, loni snížilo zadluženost o 90 milionů

Zastupitelé města projednali a schválili závěrečný účet města za rok 2015. Celkové příjmy za loňský rok činily 1 174 milionů korun, což je i po úpravách rozpočtu o 43 milionů více, než se předpokládalo. Nárůst byl zejména u daní z příjmů právnických a fyzických osob a DPH, které byly vyšší o celkem 35 milionů.

Stejně jako v minulých letech byly hlavním zdrojem příjmů v roce 2015 příjmy daňové, které tvořily 67,44  % celkových příjmů města (791 milionů korun). Velkou část příjmů, a to 17,96 %, což představuje 211 milionů korun, tvořily cizí zdroje, tj. dotace ze státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, rozpočtu Moravskoslezského kraje. Svědčí to o profesionální práci zaměstnanců magistrátu, kteří sledují vyhlašování dotačních titulů, a s velkou úspěšností podávají žádosti o dotace na různé investiční projekty. Nedaňové příjmy se podílely na příjmech města 13,47 % (158 milionů) a kapitálové příjmy 1,13 % (13 milionů korun).

Výdaje města činily 1 175 milionů. Milionový schodek mezi příjmy a výdaji byl krytý zdroji z okruhu financování, a to zůstatkem z roku 2014. Na celkových výdajích města se běžné výdaje podílely 71 % a dosáhly výše 840 milionů korun, kapitálové výdaje se podílely 29 % a dosáhly výše 355 milionů.

Největší objem kapitálových výdajů tvořily výdaje investiční, do rekonstrukcí budov, hal a staveb, a to 187 milionů korun, což představuje 15,95 % celkových výdajů města. Druhou objemově největší položkou celkových výdajů byly výdaje na provoz příspěvkových a podobných organizací, které dosáhly výše 164 milionů, což představuje 13,99 % celkových výdajů. (Statutární město Frýdek-Místek má zřízeno celkem 29 příspěvkových organizací v oblasti školství, kultury, sociálních služeb a cestovního ruchu.) Třetí objemově nejvýznamnější položkou v celkových výdajích byly výdaje na nákup služeb ve výši 146 milionů korun. Jednalo se například o výdaje na opravy a udržování městského majetku (91 milionů), výdaje na sběr a svoz komunálního odpadu (41 milionů), péči o vzhled a údržbu veřejné zeleně (22 milionů) či údržbu a čištění silnic (16 milionů) a chodníků (13 milionů).

K nejvýznamnějším kapitálovým výdajům v r. 2015 patřily:

  • Investiční dotace společnosti Sportplex na výstavbu haly Polárka              135 mil. Kč
  • Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – III. etapa                     50 mil. Kč
  • Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší                                        27 mil. Kč
  • Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ J. z Poděbrad 3109                          23 mil. Kč
  • Baseballové hřiště vč. zázemí, ul. 28. října                                               16 mil. Kč
  • Rekonstrukce lávky ul. Sadová                                          14 mil. Kč
  • Rekonstrukce veřejných sportovišť                                         7 mil. Kč

Zadluženost města k 31. 12. 2015 dosáhla výše 250 milionů korun, což je o 90 milionů méně než k 31. 12. 2014. V uplynulém roce SMFM nečerpalo žádný nový úvěr a splatilo jeden ze tří úvěrů.

Zastupitelé schválili hospodaření města za rok 2015 bez výhrad.

Závěrečný účet města  na http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/rozpocet-a-finance/zaverecne-ucty/

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
08.06.2016 14:54
Počet zhlédnutí: 3 289