Archiv

Vyhlášení Programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2017

Rada města Frýdku-Místu na své schůzi dne 26. 07. 2016 usnesením č. 14/65/2016 schválila podmínky Programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2017.

Vyhlašovatelem Programu a poskytovatelem dotace je statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek, IČ: 00296643, zastoupené primátorem.
Podmínky:
http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/socialni-sluzby/dotace/dotace-na-podporu-v-oblasti-zdravotnictvi/dotacni-programy-na-rok-2017/

Podporovanými oblastmi jsou:
1. Podpora a rozvoj zdravotní péče a následné péče (podpora materiálně-technického vybavení vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu občanů)
2. Podpora preventivních programů vedoucích k výchově ke zdraví, zdravému způsobu života a humanitární pomoci (zaměřeno na zdravotnickou osvětu, prevenci civilizačních onemocnění, humanitární pomoc apod.)
3. Podpora celoroční pravidelné činnosti i individuálních akcí pro zdravotně postižené občany (podpora činností, jejichž účelem je zlepšení fyzické i psychické kondice zdravotně postižených občanů)
4. Vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených občanů, včetně rovných podmínek (podpora činností, jejichž účelem je zlepšení kvality života zdravotně postižených občanů)
5. Podpora projektů zaměřujících se na poskytování mobilní paliativní péče (mobilní hospic) (podpora činností, jejichž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí)

Vymezení okruhu žadatelů a lokalizace:
1. Za oprávněné žadatele o dotaci jsou považovány fyzické a právnické osoby realizující projekt na území města nebo mimo jeho území s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity pro občany města Frýdku-Místku.
2. Žádost nemohou podávat politické strany a politická hnutí podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, v platném znění a příspěvkové organizace zřízené městem.

Podmínky pro předložení žádosti o dotaci
1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
a) Žádost o dotaci poskytnutou z rozpočtu města (příloha č. 2 programu),
b) Čestné prohlášení za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu města (příloha č. 3 programu),
c) prosté kopie dokladů o právní osobnosti a dokladu k oprávnění vykonávané činnosti (stanovy, statut, zřizovací listina, výpis z veřejných rejstříků apod.),
d) prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu, současně s dokladem osvědčujícím oprávnění statutárního orgánu jednat jménem osoby (podepisovat smlouvy),
e) prosté kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u bankovního ústavu,
f) prosté kopie potvrzení o IČ, výpis z registru ekonomických subjektů,
g) prostá kopie o registraci DPH.
h) fyzické osoby předloží aktuální výpis z veřejné části živnostenského rejstříku (vydávání správní oddělení živnostenského úřadu),
i) stručná informace o své činnosti a dosažených výsledcích (výroční zpráva, publicita).

2. V případě, že žadatel předkládá více žádostí o dotaci, budou tyto přílohy přiloženy k jedné z žádostí, v každé další žádosti je pak nutné uvést, ke které z jednotlivých žádostí byly přílohy doloženy.
3. Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami v jednom podepsaném originále lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku na tuto adresu:

Statutární město Frýdek-Místek
odbor sociálních služeb
Radniční 1148
738 22  Frýdek-Místek

a to v obálce označené:
a) názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
b) plným jménem (obchodní firmou nebo názvem) žadatele a adresou (sídlem),
c) textem „Neotvírat – žádost o dotaci“.

Lhůta pro podávání žádostí a kontaktní osoba
1. Lhůta pro podávání žádostí je od 01. 10. 2016 do 31. 10. 2016 včetně.
2. Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.
3. Poskytování dotací v tomto programu administruje odbor sociálních služeb Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek.
Kontaktní osoba (administrátor):
Věra Konečná, odbor sociálních služeb
tel. 558 609 315, 777 921 907
e-mail: konecna.vera@frydekmistek.cz

 

 

MM F-M
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
15.08.2016 14:24
(Aktualizováno: 15.8.2016 14:36)
Počet zhlédnutí: 3 303